သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္မိသားစုအေပၚ ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္အတင္းအဓမၼ ေသြးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုမည္သို႔ေ၀ငွေပးႏုိင္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္မိသားစုအေပၚ ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္အတင္းအဓမၼ ေသြးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုမည္သို႔ေ၀ငွေပးႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖ:
ခရစ္ယာန္မ်ားမွာခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးေသာသူမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ သူတိုု႔ႏွင့္သတင္းေကာင္း ေ၀ငွျခင္းသည္အလြန္ခက္ခဲႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိတ္ေဆြအေတြးအေခၚထက္ ျမင့္ေသာသူမ်ားအေပၚသတင္းေကာင္းေ၀ငွျခင္းသည္ပို၍ခက္ခဲပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕တု႔ိသည္ သတင္းေကာင္းကိုခုခံေျပာတတ္ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပ ထားပါသည္(လုကာ ၁၂း၅၁-၅၃)။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ သတင္းေကာင္းေ၀ငွရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္။ သတင္းေကာင္းမေ၀ငွျခင္းအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိေပ (မႆဲ ၂၈း၁၉-၂၀၊ တမန္ ၁း၈၊ ၁ေပ ၃း၁၅)။

ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မိသားစု၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္အေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚ မည္သို႔ဧ၀ံေဂလိေ၀ငွႏုိင္ၾကမည္နည္း။ အလြန္အေရးႀကီး ဆံုးေသာအရာသည္ သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူတုိ႔၏ႏွလံုးသားမ်ားေျပာင္းလဲေစကာ သတင္းေကာင္းသမၼာတရားသိျမင္(၂ေကာ ၄း၄) ႏုိင္သူတုိ႔၀ိညာဥ္မ်က္စိဖြင့္ေပးရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါ။ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသိရွိၿပီး၊ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သခင္ေယရႈခရစ္ ေတာ္လုိအပ္ေၾကာင္း (ေယာဟန္ ၃း၁၆)ဘုရားသခင္ကဖြင့္ျပေပးရန္ဆုေတာင္း ေပးလုိက္ပါ။သူတုိ႔ထံ ဧ၀ံေဂလိတရားေ၀ငွနည္းသိရိွရန္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္း လုိက္ပါ (ယာကုပ္ ၁း၅)။ ဆုေတာင္းေပးျခင္းအျပင္ သူတုိ႔ေရွ႕တြင္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအ ျဖစ္ပံုသက္ေသျပသျခင္းအားျဖင့္အသက္ရွင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကမိတ္ေဆြအ သက္တာေျပာင္းလဲေပးျခင္းကို သူတုိ႔ကျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ ( ၁ေပ ၃း၁-၂)။ Saint Francis of Assisi က “စကားလံုးအားျဖင့္လုိအပ္ေသာေနရာတြင္အသံုးျပဳနုိင္ သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေ၀ငွလုိက္ပါ” ဟုေျပာခဲ့ဘူးသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကိုေ၀ငွရာ တြင္ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ေ၀ငွရန္ဆႏၵရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ရရွိေသာကယ္ တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို မိတ္ေဆြ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္မိသားစု၀င္မ်ားထံေ၀ငွလုိက္ ပါ (ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ မိတ္ေဆြ၏ယံုၾကည္ျခင္းေ၀ငွရန္အသင့္ရွိပါ (၁ေပ ၃း၁၅)။ စိတ္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းႏွင့္ရိုေသမႈျဖင့္ေ၀ငွလုိက္ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္ေသာသူမ်ား အေပၚဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းခ်ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူေတြကိုကယ္တင္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရာသည္ သူတုိ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔ေရွ႕တြင္ သက္ေသပံုဥပမာျပသျခင္းျဖင့္အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္မိသားစုအေပၚ ခုခံတုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္အတင္းအဓမၼ ေသြးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုမည္သို႔ေ၀ငွေပးႏုိင္မည္နည္း။