၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးက်မ္းစာကမည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထား သနည္း။


ေမးခြန္း: ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးက်မ္းစာကမည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထား သနည္း။

အေျဖ:
။၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကမွားယြင္မႈႏွစ္ခ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ အလြန္အမင္းအေလးထားျခင္းႏွင့္အေလးမထားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အျပစ္ဟူမွ်၊ ျပသနာဟူသမွ်ႏွင့္တုိက္ခုိက္မႈဟူမွ် နတ္ဆုိးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွင္ ထုတ္ရမည္ဟု ျပစ္တင္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တုိက္ပဲြသည္ ၀ိညာဥ္တန္ခိုးမ်ားျဖစ္သည္ဟုသမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ တြင္ ပါ၀င္ဖို႔မလုိသည္ဟု ၀ိညာဥ္ေရးရာကိုလ်စ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ၀ိ ညာဥ္တုိက္ပြဲသည္ သမၼာက်မ္းစာကို ညီညြတ္စြာခံျခင္းအားျဖင့္ရရွိႏုိင္သည္။ သခင္ေယရႈ သည္ တခါတရံလူေတြထဲမွနတ္ဆိုးမ်ားနင္ထုတ္ခဲ့သည္။ တခါတရံ နတ္ဆိုးအေၾကာင္း မရွိဘဲလူေတြကိုက်န္းမာေစခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ခရစ္ယာန္မ်ားအား သူတုိ႔ ထဲတြင္ရွိေသာအျပစ္တရားမ်ားႏွင့္ျပိဳင္တုိင္ရန္ (ေရာမ ၆)ႏွင့္ နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ ခိုက္ရန္ (ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၈)လမ္းညြန္ထားသည္။

ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၂ တြင္ “ၾကြင္းေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔သခင္ဘုရားအား ျဖင့္၄င္း၊တန္ခုိးေတာ္အရွိအားျဖင့္၄င္း၊ခုိင္ခံျခင္းရွိၾကေလာ့။မာရ္နတ္၏ပရိယာယ္တုိ႔ကို ဆီး တားႏုိင္မည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာလက္နက္စံုကို ၀တ္ဆင္ၾက ေလာ့။ အေၾကာင္းမ၏ဆကား၊ ငါတုိ႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာရန္သူတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ျပိဳင္ တုိက္လွန္ ၾကသည္မဟုတ္။အထြဋ္အျမတ္တုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ အာဏာစက္တုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ ေလာကီ ေမွာင္မုိက္၌အ စိုးတရျပဳေသာမင္းတုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ေနေသာ နတ္ဆိုးတုိ႔ႏွင့္၄င္း၊ ဆုိင္ၿပိဳင္တုိက္လွန္ရၾက၏”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ အလြန္အေရးႀကီး ေသာအရာကိုသြန္သင္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ သာလွ်င္ အားသန္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုကာကြယ္ေပးေသာ လက္နက္သည္ ဘုရားသခင္၏လက္နက္ျဖစ္သည္။ ဤေလာကတြင္ ၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပိဳင္ဆုိင္ တုိက္လွန္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယုဒအခန္းႀကီး ၉ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေကာင္းကင္တမန္အႀကီးဆံုး မုိက္ကဲလ္သည္ ဘုရားသခင္၌တန္ခိုးအႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္ တမန္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာမုိက္ကဲလ္ကေတာင္မွ သူ၏တန္ခုိးအားျဖင့္ စာတန္ကိုမနင္ထုတ္ ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူက “ဘုရားသခင္က သင့္ကိုနင္ထုတ္သည္”ဟုေျပာခဲ့သည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၇-၈ တြင္ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ မိုက္ကဲလ္က စာတန္ကိုအႏုိင္ယူလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ပင္မုိက္ကဲလ္သည္ စာတန္ကို ဘုရားသခင္၏နာမႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္အႏုိင္ယူမည္ျဖစ္သည္။ သူ၏တန္ခိုးအားျဖင့္အႏုိင္ယူမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းတူခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း စာတန္ႏွင့္သူ၏အေပါင္းအသင္းမ်ားကို သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏နာမအားျဖင့္အႏုိင္ယူမည္ျဖစ္သည္။တန္ခုိးဟူသမွ်အႏုိင္ယူႏုိင္ ေသာနာမသည္ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဧဖက္ ၆း၁၃-၁၈ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၀တ္စံုကိုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာတရားခါးပတ္ကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရင္အုပ္ကို၄င္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းဦးထုတ္ကို၄င္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဓါးကို ၄င္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေတာင္းျခင္းကို၄င္းစဲြကိုင္က မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤ၀ိညာဥ္ေတာ္၀တ္စံုမ်ားသည္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆိုလိုသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စာတန္မာရ္နတ္၏လိမ္ညာမႈမ်ားကို သမၼာတရားေျပာျခင္းအားျဖင့္ဆန္႔က်င္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အေသခံခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ေျဖာင့္မတ္သူ မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္၀ပ္စြာေနရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္မွ်ပင္တုိက္ခံျခင္းခံေနပါေစ သတင္းေကာင္းအေၾကာင္းကိုေ၀ငွရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္မည္မွ်ပင္တုိက္ခုိက္မႈခံေစကာမူ ယံုၾကည္ျခင္းယိမ္းယိုင္ျခင္းမရွိရေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေနာက္ဆံုးတုိက္ခုိက္မႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈျဖစ္ သည္။ ၄င္းသည္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြတြင္ ရႈံးႏွိမ့္မႈမရွိေစသည္ဟု အာမခံထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၏လက္နက္သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အႀကံအဥာဏ္ႏွင့္ခံ စားခ်က္မ်ားမဟုတ္ေပ။ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္ကို သခင္ေယရႈ၏နမူနာလုိက္ေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲအတြက္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ျပည့္စံုေသာဥပမာသည္ သခင္ေယရႈျဖစ္သည္။ ေတာထဲတြင္ စာတန္သည္သခင္ေယရႈကိုစံုစမ္းေသြးေဆာင္ေသာအခါ သခင္ေယရႈက သူ႕ ကိုမည္ကဲ့သို႔အႏုိင္ယူခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္ (မႆဲ ၄း၁-၁၁)။ စံုစမ္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္းဟူသမွ်ကို “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္”ဟူေသာအခ်က္ ျဖင့္အႏုိင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္၏စကားေတာ္အားျဖင့္ စာတန္မာရ္နတ္၏စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကိုအႏုိင္သူႏုိင္ေသာတန္ခုိးရွိသည္ဟု သခင္ေယ ရႈက သိရွိခဲ့သည္။ စာတန္မာရ္နတ္၏တုိက္ခုိက္မႈကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သခင္ေယရႈ ကအႏုိင္ယူႏုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္းထိုနည္းတူျပဳႏုိင္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။

၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္တုိက္တြန္းေပးေသာဥပမာသည္ သေက၀၏သားခုနစ္ ေယာက္ျဖစ္သည္။ “ထိုအခါအရပ္ရပ္သို႔လွည့္လည္၍ဓိဠာန္သစၥာေပးတတ္ေသာယုဒလူအ ခ်ိဳ႕တုိ႔က၊ ေပါလုေဟာေျပာေသာေယရႈကို ငါတုိင္တည္၍သင္တုိ႔ကိုဓိဠာန္သစၥာေပး၏ဟု ဆုိလ်က္ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူတု႔ိ၏အေပၚ၌ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ကို ၿမြက္စမ္းၾက၏။ သေက၀အမည္ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ထိုသို႔ျပဳၾက၏။ နတ္ဆိုးကလည္းေယရႈကိုငါသိ၏။ ေပါလုကိုလည္းငါသိ၏။ သင္တုိ႔မူကား၊ အဘယ္သူနည္း ဟုေျပာဆုိၿပီးလွ်င္၊ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူသည္ ထိုသူတုိ႔အေပၚသို႔ခုန္တက္၍ႏုိင္သျဖင့္ လုယက္ႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္ ထိုအိမ္မွအ၀တ္မပါဘဲအနာမ်ားႏွင့္ထြက္ေျပးေစ၏” (တမန္ ၁၉း၁၃-၁၆)ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ သေက၀၏သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈ၏နာ မကိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္မလံုေလာက္ေသးပါ။ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိခဲ့ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔အသံုးျပဳေသာစကားမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ျဖစ္ကာ တန္ခုိးအာဏာမရွိေပ။ သေက၀၏သားခုနစ္ေယာက္တုိ႔ သည္ နည္းစနစ္ကိုသာမွီခုိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈကို သူတို႔၏အရွင္သခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္မမွီခိုခဲ့ၾကေပ။ သူတုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကိုအသံုးမျပဳခဲ့ၾကေပ။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္သည္ သူတုိ႔သည္ ထုရုိက္ျခင္းကိုခံ ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ဆုိးေသာဥပမာကိုသင္ယူခဲ့ၾကၿပီး၊ သမၼာက်မ္းစာညြန္ၾကားေသာ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳမႈျခင္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္၊ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲတြင္ေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိရန္ ေသာ့ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသနည္း။ ပထမအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏တန္ခိုးကို မမီွခိုဘဲ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကိုမွီခိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ နတ္ဆိုးမ်ားကို ကုိယ့္နာမည္ျဖင့္မဟုတ္၊ သခင္ေယရႈနာမေတာ္အားျဖင့္ႏွင္ ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္၀တ္လက္နက္၀တ္လံုးကို၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ စတုတၳအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ျဖစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဓါးျဖင့္၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြဆင္ႏႊဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စာတန္ႏွင့္သူ၏နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္၀ိညာဥ္ တုိက္ပဲြဆင္ႏႊဲေနေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ဟူသမွ် (သို႔) ျပ သာနာဟူသမွ် ႏွင္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
၀ိညာဥ္တုိက္ပဲြအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးက်မ္းစာကမည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထား သနည္း။