။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိမည္နည္း။


ေမးခြန္း: ။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိမည္နည္း။

အေျဖ:
။ဤေမးခြန္းကို အေရးတြက္ႏုိင္ေသာသူမ်ားကအခ်ိန္တုိင္းေမးေနေသာေမးခြန္းျဖစ္ သည္။ ရွေမြလသည္ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုၾကားေသာ္လည္း ဧလိညႊန္ၾကားသည့္အ ခ်ိန္မွာပဲဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ (၁ဓမၼ ၃း၁-၁၀)။ ဂိေဒါင္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရရွိခဲ့သည္။ သူၾကားေသာအသံသူက သံသယရွိေသာေၾကာင့္ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာကိုေတာင္းခဲ့ သည္။ တစ္ႀကိမ္တည္းမဟုတ္၊ သံုးႀကိမ္အထိေတာင္းခဲ့သည္ (တရားသူႀကီး ၆း၁၇-၂၂၊ ၃၆-၄၀)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုၾကားေသာအခါ သူေျပာဆုိေသာအသံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ပထမအေနျဖင့္၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ရွေမြလတုိ႔အရွိေသာအရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ေလ့လာရန္၊ အာရံုျပဳရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာက်မ္းစာရွိသည္။ “ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ လူသည္စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳစုျခင္းအလိုငွါ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္းေက်းဇူးမ်ားကိုျပဳတတ္၏။” (၂တိ ၃း၁၆-၁၇) တစံုတခု အေၾကာင္းအရာ (သို႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ေသာအခါ သမၼာက်မ္းစာ ကမည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သူသြန္သင္ခဲ့ေသာအရာ (သို႔) သူ၏စကားေတာ္ထဲတြင္သူဂတိျပဳခဲ့ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ဆက္က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာလမ္းသို႔ဦးေဆာင္ျခင္းမရွိေပ။ (တိတု ၁း၂)

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ၾကားႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ထိုအသံ ေတာ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက “ငါ့သိုးတုိ႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ငါ့ေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ထိုသိုးတုိ႔ကိုငါသိ၏” (ေယာဟန္ ၁၀း၂၇) ဟုေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ၾကားေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ပိုင္ဆုိင္ေသာသူ မ်ား၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ဤသိုးတုိ႔သည္ သူ၏အသံေတာ္ကိုၾကားကာ သိရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔က သူ႕ကို သူတုိ႔၏သိုးထိန္အျဖစ္သိရွိ ကာသူတုိ႔အသံကိုလည္းသိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အသံ ေတာ္ကိုၾကားလိုလွ်င္ သူပုိင္ဆုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တတိယအေနျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းႏွင့္ သူ၏ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ကိုအာရံုျပဳရန္တိတ္ဆိတ္ခ်ိန္ကိုယူေသာအခါ သူ၏အသံေတာ္ၾကားၾက သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တုိ႔ႏွင့္ရင္းႏွီးစြာအခ်ိန္ယူေလေလ သူ၏ အသံေတာ္ကိုသိရွိရန္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀အတြက္ သူ၏လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုသိ ရွိရန္လြယ္ကူေလေလျဖစ္သည္။ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ၀န္ထမ္းလုပ္မည့္လူမ်ားသည္ ေငြအတု အစစ္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခြဲျခားႏုိင္ရန္ သင္တန္းတက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာေငြအတုမ်ားကို ေကာင္း မြန္စြာခဲြျခားႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္းရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားစကားေျပာ ေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ လမ္းျပေသာအခါ တြင္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေကာင္းမြန္စြာသိရွိႏုိင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားစကားေျပာ မွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာတရားကိုသိရွိႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကစကား ေျပာေသာအခါ သူ၏စကားေတာ္အားျဖင့္အဓိကစကားေျပာေလ့ရွိသည္။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလံုးသားမ်ားထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပတ္၀န္းက်င္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာလူေတြမ်ားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ စကားေျပာတတ္ပါ သည္။ကၽြႏု္္ပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သမၼာတရားကိုၾကားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အသိေတာ္ကိုသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
။ ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္ကဲ့သို႔သိရွိမည္နည္း။