ကၽြႏု္ပ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖ:
လူတုိင္းသည္ မွားႏုိင္သည္။ လူေတြကိုဆန္႔က်င္ႏုိင္သည္။ အျပစ္လည္းျပဳနုိင္ သည္။ ထိုသို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားျဖစ္လာေသာအခါ ခရစ္ယန္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔တံု႔ျပန္ ရၾကမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာအရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၄း၃၂ ထဲ တြင္ “အခ်င္းခ်င္းေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တုိ႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔အခ်င္းခ်င္းအျပစ္လႊတ္ျခင္းရွိၾကေလာ့”ဟုေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထိုနည္းတူ၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၃ ထဲတြင္ “တေယာက္၌တေယာက္အျပစ္တင္ စရာအခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍အျပစ္ကိုလႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္သင္တုိ႔၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းတူျပဳၾကေလာ့” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိကေဖာ္ ျပလိုေသာအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္သည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ ရမည္နည္း။အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယန္မဟုတ္ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကသူတုိ႔ကိုခြင့္မလႊတ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ သူတို႔မွာအျခားသူမ်ားကိုခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာတန္ခိုးႏွင့္ဆႏၵမရွိၾကေပ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚျပစ္မွားေသာသူမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းႏွင့္ေနာင္တတ ရားျဖင့္လာေသာအခါ သူတုိ႔ကိုခြင့္လႊတ္ရန္လြယ္ကူသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚျပစ္မွားေသာသူမ်ားကို အေျခအေနေပၚမၾကည့္ဘဲခြင့္လႊတ္ရန္ ေျပာထားသည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိေသာလူတစ္ဦးသည္ ခါးသီးမႈ၊ နာက်င္မႈႏွင့္အမ်က္ေဒါသမ်ားကိုျပသ ေနလွ်င္ ထိုသူတုိ႔စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္လကၡဏာကိုထင္ရွားေစႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ပဌနာ ေတာ္ထဲတြင္ သူတပါးသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကို အကၽြႏု္ပ္သည္လႊတ္ ကဲ့သို႔အကၽြႏု္ပ္အျပစ္မ်ားခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကသည္ (မႆဲ ၆း၁၂)။ သခင္ေယရႈက မႆဲ ၆း၁၄-၁၅ ထဲတြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္ သူတပါးတုိ႔၏အျပစ္ကိုလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာသင္တုိ႔အဘသည္ သင္တုိ႔အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူမည္။ သင္တုိ႔သည္သူတပါးတုိ႔၏အျပစ္ကိုမလႊတ္လွ်င္၊ သင္တုိ႔အဘသည္သင္တုိ႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မမူ”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ ၆း၁၄-၁၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အျခားေသာသူမ်ားကိုခြင့္မလႊတ္တတ္ေသာသူသည္ သတုိ႔ကိုယ္တုိင္ကဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကိုထင္ရွား

လ်က္ရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံျခင္းမရွိေသာအခါတုိင္းတြင္ သူ႔ကိုျပစ္မွားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူတစ္ဦးေပၚတြင္အျပစ္ျပဳေသာအခါတုိင္းတြင္ သူတုိ႔အေပၚ၌သာအျပစ္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲဘုရားသခင္ေပၚတြင္လည္းအျပစ္ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္အားလံုးကိုဘုရားသခင္ကခြင့္လႊတ္သည့္အေၾကာင္းကိုကၽြနု္ပ္တုိ႔ စဥ္းစားေသာအခါ ထိုေက်းဇူးတရားကိုအျခားသူမ်ားအေပၚမျပဳဘဲေနျခင္းသည္တရားေသာ အမႈမဟုတ္သည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိနားလည္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေပၚတြင္ လူေတြျပဳေသာ အျပစ္ထက္ဘုရားသခင္အေပၚကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပဳေသာအျပစ္ကပို၍ႀကီးမားသည္။ ဘုရာသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႀကီးမားေသာအျပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚအနည္းငယ္သာျပစ္မွား ေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဘယ္ေၾကာင့္ခြင့္မလႊတႏုိင္ဘဲေနရမည္နည္း။ ဤအေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မႆဲ ၁၈း၂၃-၃၅ ထဲတြင္သခင္ေယရႈေဖာ္ျပထားေသာပံုဥပမာသည္ အလြန္ေကာင္းေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုတုိ႔သည္ဘုရားသခင္ထံလာေသာအခါ ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္ေပးသဘ္ (၁ေယာ ၁း၉)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူေတြအေပၚအကန္႔ အသတ္မရွိခြင့္လႊတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္း တရား သည္ အကန္႔အသတ္မရိွေပ (လုကာ ၁၇း၃-၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္ကိုဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ခြင့္လႊတ္ႏုိင္မည္နည္း။