၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းဟူသည္အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းဟူသည္အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းဟူသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပို၍တူေအာင္ အစဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယရႈကိုယံုၾကည္ ေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သခင္ေယရႈႏွင့္တူေအာင္စတင္ပံုသြင္းသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ေပ ၁း၃-၈ထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျပထား သည္။ ၄င္းက်မ္းပိုဒ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ “လုိအပ္သမွ်အရာအားလံုး”ရရွိသည္။ ထိုအရာသည္ လည္း ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္း၏ပန္းတုိင္ျဖစ္သည္။ “သူ၏အေၾကာင္းကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိ” ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းကို သတိခ်ပ္ေစလုိသည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္သမွ်ရရွိႏုိင္ေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ သူ႕အေၾကာင္းကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိျခင္းပညာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ လာသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ႀကီးထြားျခင္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဂလာတိ ၅း၁၉-၂၃ ထဲတြင္ စာရင္းႏွစ္ခုရွိသည္။ အခန္းငယ္ ၁၉-၂၁ ထဲတြင္ “ဇာ တိအေသြးအသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား”ကိုေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိ ရန္အတြက္ခရစ္ေတာ္ထံသို႔မလာမွီ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀ကိုုအသိအမွတ္ျပဳေပးေသာအရာမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ဇာတိအေသြးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္၀န္ခ်ရမည့္အရာ၊ ေနာင္တရမည့္အရာျဖစ္သည္။ ၄င္းကိုေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ဘုရားသခင္ထံအကူ အညီေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္တုိးတက္ႀကီးထြားလွ်င္ “ဇာတိအေသြးအသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား”တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာတြင္သက္ေသထူရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယစာရင္းသည္“၀ိညာဥ္အသီး”ျဖစ္ သည္ (အခန္းငယ္ ၂၂-၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ကယ္တင္ ျခင္း ရရွိေၾကာင္းအသက္တာအားျဖင့္ေဖာ္ျပရမည့္အရာျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏အသက္ တာတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အသီးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းကို သက္ေသျပရမည္ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းအစျပဳ လာပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထဲတြင္က်ိန္း၀ပ္သည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၁၆-၁၇)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (၂ေကာ ၅း၁၇)။ ဘ၀ေဟာင္းကိုအသစ္ျဖင့္အစားထိုးသည္ (ေရာမ ၆-၇)။ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြား ျခင္းသည္ အခ်ိန္ေစာင့္ရမည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္းေပၚတြင္မူတည္သည္။ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇) ၀ိညာဥ္ေတာ္ ထဲတြင္ေလွ်ာက္ လွမ္းမႈေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္ (ဂလာတိ ၅း၁၆-၁၇)။ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိးတက္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွာေဖြေသာအခါ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ အတုိင္းႀကီးထြားရန္ ဘုရားသခင္ထံညာဥ္ပညာေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ညာဏ္ပညာႀကီးထြားရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းမ်ားမ်ားသိရွိရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိအပ္ေသာအရာမ်ား ဘုရားသခင္က ေပးခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အကူအညီျဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရာကိုေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီး၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပို၍ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တူလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားျခင္းဟူသည္အဘယ္နည္း။