ခရစ္ယာန္မ်ားအစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သမၼာက်မ္းစာကမည္ကဲ့ သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားအစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သမၼာက်မ္းစာကမည္ကဲ့ သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ခရစ္ယန္မ်ားအစာေရွာင္ရန္သမၼာက်မ္းစာက ပညတ္မထားေပ။ ခရစ္ယန္မ်ား အစာေရွာင္ရႏ္ ဘုရားသခင္ကမေတာင္းဆုိေပ။ ပညတ္ထားျခင္းလည္းမရွိေပ။ ထိုနည္းတူ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာ၊ သင့္ေတာ္ေသာအရာႏွင့္အက်ိဳးရွိေသာအရာျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တမန္ေတာ္ ၀တၳဳထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ခုမဆံုးျဖတ္ခင္မွာအစာေရွာင့္ေလ့ရွိသည္ (တမန္ ၁၃း၂၊ ၁၄း၂၃)။ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔သည္ အၿမဲတမ္းဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္ (လုကာ ၂း၃၇၊ ၅း၃၃) အစာေရွာင္ျခင္းအဓိကေဖာ္ျပခ်က္သည္ စားစာရာမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အေစာေရွာင္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေလာကအရာမ်ားကို လံုး၀ပေပ်ာက္ေစကာ ဘုရားသခင္ကိုသာအာရုံျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သာဟာရျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရား သခင္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ကိုကုိယ္ျဖစ္ေစ ဆႏၵျပျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အစာေရွာင္ျခင္းက အသစ္ေသာအျမင္ကိုေပး၍ဘုရားသခင္အေပၚတြင္မွီခိုအားထားရန္ တဖန္ႏႈိးေဆာ္ေပးသည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ အစာမစားျခင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အစာ ေရွာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ခဏအတြင္စိတ္ထဲတြင္ျဖစ္ေပၚေသာေလာကအရာ မ်ားထားခဲ့ကာ ဘုရားသခင္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ အစာေရွာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ (၁ေကာ ၇း၁-၅)။ အစာေရွာင္ေသာအခါ အစာေရွာင္ရမည့္အခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဘာမွ်မစားဘဲ အစာေရွာင္ရမည့္အခ်ိန္ကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ အတြက္အႏၱရာယ္ရွိသည္။ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ၫႇဥ္းဆဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ကိုအာရံုျပဳျခင္းသာျဖစ္သည္။အစာေရွာင္ျခင္းကို “က်န္းမာေရး”အျဖစ္ မထင္မွတ္သင့္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအစာေရွာင္ျခင္းသည္ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ၍နက္နဲစြာမိတ္သာဟာရ ဖြဲ႕ရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ လူတုိင္းအစာေရွာင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ အစာေရွာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ (ဥပမာအားျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေသာသူမ်ား) လူတုိင္း သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္နီးကပ္စြာအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ေခတၱျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ား ထားခဲ့ႏိုင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေလာကအရာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို အာရံုစုိက္ရာတြင္ပို၍ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္ေသောအရာမ်ားရရွိရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ထံဆႏၵျပျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ အစာေရွာင္ျခင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္ကို မေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ပါ။ အစာေရွာင္ျခင္းက အျခားသူမ်ားထက္၀ိညာဥ္ေရးရာတြင္ပို၍ရင့္ က်က္သည္ကိုလည္းမဆိုလိုပါ။ အစာေရွာင္ျခင္းကို စိတ္၀ိညာဥ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္ ေသာစိတ္ေနသေဘာထားအားျဖင့္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ မႆဲ ၆း၁၆-၁၈ထဲတြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သင္တုိ႔သည္အစာေရွာင္ျခင္းအက်င့္ကိုက်င့္ေသာအခါ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေသာသူတုိ႔နည္းတူ မ်က္ႏွာၫႈိးငယ္ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ ထိုသူတို႔သည္မိမိတုိ႔အစာ ေရွာင္သည္ကို လူအမ်ားေရွ႕မွာထင္ရွားေစျခင္းငွါ မိမိတုိ႔မ်က္ႏွာကိုဖ်က္တတ္ၾက၏။ ငါအမွန္ ဆိုသည္ကား၊ ထိုသူတုိ႔သည္မိမိတုိ႔အက်ိဳးကိုခံရၾက၏။ သင္သည္အစာေရွာင္ေသာအခါ အစာေရွာင္သည္ကို လူမ်ားတုိ႔ေရွ႕မွာ မထင္ရွားေစဘဲ၊ မထင္ရွားေသာအရပ္၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔အဘေရွ႕ေတာ္၌သာထင္ရွားေစျခင္းငွါ ေခါင္းကိုလိမ္းက်ံေလာ့။ မ်က္ႏွာကိုလည္း သစ္ ေလာ့။ မထင္ရွားေသာအရာကိုျမင္ေတာ္မူေသာသင္တုိ႔အဘသည္အက်ိဳးကိုထင္ရွားစြာေပး ေတာ္မူလတံ့။”

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားအစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သမၼာက်မ္းစာကမည္ကဲ့ သို႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။