အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


သမၼက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကေတာ္အမွန္ျဖစ္ပါသ ေလာ့။?

။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။?

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ တခုႏွင့္တခုဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကြာ ဟမႈမ်ားပါ၀င္သလား။?

သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအဓိပၸါယ္သည္ အ ဘယ္နည္း။?

သမၼာက်မ္းစာသည္ ယေန႕အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသးသလား။?

စစ္မွန္ေသာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။?

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရမည္နည္း။?


အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား