သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ တခုႏွင့္တခုဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကြာ ဟမႈမ်ားပါ၀င္သလား။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ တခုႏွင့္တခုဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကြာ ဟမႈမ်ားပါ၀င္သလား။

အေျဖ:
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကို အမွားကင္းသည္ဟု ယူဆေသာစိတ္ျဖင့္ တန္ဖိုးရွိစြာဖတ္႐ႈလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ေရွ႕ေနာက္ညီၫႊန္မႈရွိေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ၊ တခုႏွင့္တခုတတစ္မတ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုျဖစ္ ေစ၊ နားလည္ရန္လြယ္ကူေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႕သိရွိပါလိမ့္မည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ နားလည္ရန္ ခက္ခဲေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားရွိတတ္သည္။ တခုႏွင့္တခုဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ား လည္းရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ စာေရးသူအနည္းဆံုး ၄၀ ေက်ာ္က ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ ေရးသားထားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သတိထားရန္လိုအပ္သည္။ စာေရးသူတစ္ဦးစီတုိင္းက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္၄င္း၊ ႐ႈေဒါင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္၄င္း၊ ႏွင့္ မတူညီေသာလူတန္းစားမ်ိဳးစံုမ်ားထံသုိ႕၄င္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္၄င္းေရး သားထားခဲ့ၾကသည္။ အေရးမႀကီးေသာမတူညီေသာအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ရွိႏုိင္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ယူဆ ႏုိင္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထိုမတူညီမႈသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳျခင္းမဟုတ္ေပ။ က်မ္းပိုဒ္တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု(သို႕)အခန္းႀကီးတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတုိ႕သည္ လံုး၀လုိက္ဖက္မႈမရွိႏုိင္လွ်င္ ၄င္းသည္ မွားယြင္းသည္။ အေျဖတစ္ခုသည္ ယခုခ်က္ျခင္းမေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အေျဖမရွိသည္ဟုမဆိုလိုေပ။ မ်ားစြာေသာလူတို႕က သမုိင္းအေထာက္အထားအရျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီအေထာက္အထားအရျဖစ္ေစ သမၼာက်မ္းစာသည္မွားယြင္း ေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းသုေတသနအရသာမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပသခဲ့ၾက သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မၾကာခဏ “ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ တခုႏွင့္တခု ဆန္႕က်င္မႈမရွိေၾကာင္းရွင္းျပပါ” (သို႕) “ၾကည့္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွားယြင္းမႈရွိသည္” ဟု ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ားစြာ ၾကားရၾကသည္။ ၀န္ခံ ရလွ်င္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕မ်ားေျဖၾကားေပးႏုိင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလွပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ထုိေမးခြန္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းကို႕ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က သမၼာက်မ္းစာမွားယြင္းေၾကာင္းႏွင့္ တခုႏွင့္တခုဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆခ်က္သာျဖစ္သည္။ “သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ရွိေသာမွားယြင္းမႈ မ်ား” ဟုေဖာ္ျပေပးေသာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ website မ်ားရွိသည္။ အမ်ားစု စာအုပ္မ်ား၊ website မ်ားၾကည့္ကာ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိေသာမွားယြင္းမႈမ်ားဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္မိမိကိုယ္တုိင္ က်မ္းစာဖတ္ကာ မွားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ၀မ္းနည္းစရာအေကာင္းဆံုးေသာအရာတစ္ခုသည္ သမၼာက်မ္းစာကို ဆန္႕က်င္ေသာသူမ်ားက စစ္မွန္ေသာအေျဖကို သိရွိရန္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ “သမၼာက်မ္းစာကို တုိက္ခိုက္ေသာသူ” အမ်ားစုသည္ ဤအေျဖမ်ားရရွိရန္ သတိထားၾကေသာ္လည္း သူတုိ႕ ထုတ္ခဲ့ေသာေမးခြန္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာသမၼာက်မ္းစာကို ဆက္လက္ဆန္႕က်င္ၾကသည္။

ထိုေၾကာင့္ တစံုတေယာက္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ထံ လာ၍ သမၼာက်မ္းစာသည္ မွားယြင္းသည္ဟု ေခ်တင္ေျပာ ဆိုေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ ၁။ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကိုေလ့လာ၍ ႐ိုး႐ိုးသာမန္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားၾကည့္ရမည္။ ၂။သမၼားက်မ္းစာအ နက္ဖြင့္က်မ္းမ်ားကို ၾကည့္၍ေလ့လာပါ။ “သမၼာက်မ္းစာ ခက္ခဲေသာက်မ္းမ်ားေျဖရွင္းျခင္း” စေသာစာအုပ္ မ်ားႏွင့္ website မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ၃။ အေျဖရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္လူႀကီး မ်ားကို ေမးျမန္းတုိင္ပင္ပါ။ ၄။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နံပါတ္ ၁၊၂၊၃ မ်ားသည္ မေသခ်ာေသးလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုမသိရေသးေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ထဲတြင္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ အေျဖမ်ားရွိေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ပါ (၂တိ ၂း၁၅၊ ၃း၁၆-၁၇)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ တခုႏွင့္တခုဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကြာ ဟမႈမ်ားပါ၀င္သလား။