ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရမည္နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရမည္နည္း။

အေျဖ:
။သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေလ့လာ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ “ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္”မူျခင္း (၂တိ ၃း၁၆)ျဖစ္သည္။ အျခားေသာစကားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ျဖစ္ သည္။ မသိႏုိင္ေသာေမးခြန္းမ်ားစြာ၊ ဒႆနိကေဗဒပညာရွင္မ်ားေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ားစြာတုိ႕၏အေျဖကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဘ၀၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္အဘယ္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သည့္ ေနရာမွလာခဲ့သနည္း။ ေသၿပီးေနာက္ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိမလား။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ မည္သုိ႕ေရာက္ႏုိင္မည္နည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဤေလာကတစ္ခုလံုးသည္ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္လွ်ံသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္နည္း။ ထို “ႀကီးမားေသာ”ေမးခြန္းမ်ား အတြက္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အႀကံညာဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႕မွာ ကၽြႏု္ပ္သည္ အေဖာ္ရွာရာတြင္ မည္သို႕ရွာရမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို မည္သို႕ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သို႕ေကာင္းေသာမိတ္ေဆြျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သုိ႕ေကာင္းေသာ မိခင္ဖခင္ျဖစ္ႏုိင္မည္နညး္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္အဘယ္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သို႕ေအာင္ျမင္ျခင္းရယူႏုိင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သုိ႕ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္နည္း။ ဘ၀တြင္အေရးႀကီး ေသာအရာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေနာက္တရျခင္းမရွိႏုိင္ရန္ မည္သို႕အသက္ရွင္ရမည္နည္း။ မတရားေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈတြင္ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အဆိုးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္သည္ မည္သို႕ကုိင္တြယ္ရမည္နည္း။

သမၼာက်မ္းစာသည္ အားကိုးထုိင္၍မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ကင္းေသာေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဖတ္႐ႈေလ့လာ သင့္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ “သန္႕ရွင္းေသာ’’ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာသြန္သင္မႈမ်ားပါ၀င္ ႐ံုသာမက “ငါ႕ကိုကုိးစားပါ” ဟုေျပာခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ မ်ားျပည့္စံုျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သိပၸံအခ်က္အ လက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအရာမ်ားဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ သမၼာက်မ္းစာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသိရွိ ႏုိင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ မွားယြင္းသည္ဟုေျပာေသာသူမ်ားက သူတုိ႕နားကို သမၼာတရားၾကားရန္ ပိတ္ဆို႕ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တုန္းက သခင္ေယ႐ႈက “သင္၏အျပစ္သည္ ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္” (သို႕) “သင္ထေလာ့။ သင့္ကုတင္ကိုထမ္း၍လွမ္းသြားေလာ့” ဟုေျပာျခင္းသည္ ပုိ၍လြယ္ကူသည္ဟုေျပာခဲ့ သည္။ သခင္ေယ႐ႈက လက္ေျခေသေသာသူမ်ား (သူတုိ႕၏မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာအရာ)က်န္းမာေစျခင္း အားျဖင့္ သူသည္ အျပစ္မ်ား (မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာအရာ)ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာအစြမ္းရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။ ထိုနည္းတူ၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္းမွန္ကန္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၀ိညာဥ္႐ႈေထာင့္ျဖင့္ေဆြးေႏြးေသာအခါ သာမန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာလည္း သမၼာက်မ္းစာသည္ သမုိင္းရႈေထာင့္အရျဖစ္ေစ၊ သိပၸံပညာတိက်မႈအရျဖစ္ေစ၊ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းမ်ားျပည့္စံု ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပသႏုိင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ လူသားေတြ၏သဘာ၀သည္လည္းေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ သမၼာက်မ္းစာ ထဲတြင္ေရးသားထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေသာ္ လည္း လူသားမ်ား၏သဘာ၀သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ သူတို႕၏လုိအင္ဆႏၵမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိ ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ရွိေသာ သမုိင္းမ်ားဖတ္႐ႈလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တစ္ဦးခ်င္းစကားေျပာဆုိျခင္း (သို႕)အဖဲြ႕လုိက္စကားေျပာဆုိျခင္းထဲတြင္ “ေနေအာက္တြင္ရွိေသာအရာမ်ားအသစ္မရွိေပ” (ေဒသနာ ၁း၉) ဟုေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုေနာက္လူသားမ်ားက မွားယြင္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္စိတ္ေျဖသိမ့္မႈမ်ား ရွာေဖြၾကသည္။ သို႕ေသာ္ကၽြႏုပ္တုိ႕၏ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္က ေနာက္ဆံုးေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္ မည္ သို႕ရရွိမည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပေသာသူ၏စကား ေတာ္၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “လူသည္မုန္႕အားျဖင့္သာအသက္ေမြး ရမည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္မိန္႕ေတာ္မူသမွ်အားျဖင့္ အသက္ကိုေမြးရမည္ က်မ္းစာလာသည္ဟု ျပန္ေျပာ ေတာ္မူ၏” (မႆဲ ၄း၄) ဟုေျပာခဲ့သည္။ အျခားေသာစကားအားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ကၽြနုပ္တုိ႕သည္ ျပည့္စံုေသာဘ၀ကိုပုိင္ဆုိင္လုိလွ်င္ ဘုရားသခင္အႀကံအစည္ေတာ္အတုိင္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို နားေထာင္၍သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

မွားယြင္းေသာသြန္သင္မႈမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရ မည္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အမွားအမွန္ကို မွန္ကန္စြာခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာက အမွားအမွန္ တုိင္းတာေပးေသာေပတံကို ေပးထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူႏွင့္တူေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိရန္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို မွားယြင္းစြာသိရွိျခင္းသည္ ႐ုပ္တုကို ကုိးကြယ္ျခင္း (သို႕) မွားယြင္းေသာဘုရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရား မဟုတ္ေသာသူမ်ားကို ကုိးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ မည္သို႕ေကာင္းကင္ႏုိင္ေရာက္ႏုိင္သည္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမႈကု သိုလ္၊ ဗတၱိဇံခံယူျခင္း၊ (သို႕) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင္ မေရာက္ႏုိင္ေပ( ေယာဟန္ ၁၄း၆၊ ဧဖက္ ၂း၁-၁၀၊ ေဟရွာယ ၅၃း၆၊ ေရာမ ၃း၁၀-၁၈၊ ၅း၈၊ ၆း၂၃၊ ၁၀း၉-၁၃)။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို မည္မွ်ခ်စ္ခဲ့သည္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေရာမ ၅း၆-၈၊ ေယာ ဟန္ ၃း၁၆)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႕ျပန္လာျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ေမတၱာကိုတံု႕ျပန္ရမည္ျဖစ္ သည္ (၁ေယာ ၄း၁၉)။ သမၼာက်မ္းစာက ဘုရားသခင္ကို အေစခံႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ကူညီသည္ (၂တိ ၃း၁၇၊ ဧဖက္ ၆း၁၇၊ ေဟၿဗဲ ၄း၁၂)။ သမၼာက်မ္းစာက အျပစ္တရားႏွင့္အျပစ္တရားေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ခံစားရမည့္ဒုကၡမ်ားမွ လႊတ္ ေျမာက္ေစေသာနည္းလမ္းကို ၫႊန္ျပထားပါသည္ (၂တိ ၃း၁၅)။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အာ႐ံု စိုက္ျခင္းႏွင့္ ၄ငး္၏သြန္သင္မႈမ်ားနာခံျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆုိင္ေစပါသည္ (ေယာ႐ႈ ၁းဂ၊ ယာကုပ္ ၁း၂၅)။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အျပစ္ကိုေဖာ္ျပေပး၍ အျပစ္တရားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပး ထားသည္ (ဆာလံ ၁၁၉း၉၊ ၁၁)။ သမၼာက်မ္းစာက ဘ၀ကို လမ္းၫြန္ေပး၍ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ဆရာမ်ားထက္ပို၍ လိမၼာသည္ (ဆာလံ ၃၂း၈၊ ၁၁၉း၉၉၊ သုတၱံ ၁း၆)။ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ မလိုအပ္ေသာအရာ မ်ားျပဳျခင္းအားျဖင့္အခ်ိန္ကို အလဟတၱကုန္ဆံုးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္ (မႆဲ ၇း၂၄-၂၇)။

သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္းသည္အျပစ္တရားလမ္းသို႕လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ ကၽြနု္ပတုိ႕ကို ကူညီေပးသည္။ သို႕မွသာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ အျခားသူမ်ားျပဳမိေသာအမွားမ်ား မွသင္ခန္းစာယူႏုိင္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳသည္ ႀကီးမားေသာဆရာတပါးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အျပစ္တရား မွသင္ခန္းစာရယူျခင္းသည္ အလြန္ထိတ္လွန္႕စရာေကာင္းေသာဆရာျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္အျခားေသာသူ မ်ားႀကံဳေတြ႕ေသာသင္ခန္းစာမွသင္ခန္းစာယူျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အေကာင္းကိုျပဳလုပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္အဆိုးကိုျပဳလုပ္ေသာသူမ်ား၏အသက္တာအားျဖင့္ သင္ခန္းစာယူစရာ မ်ားစြာရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဒါ၀ိဒ္က ေဂါလ်က္ကို သတ္ျဖတ္ေသာအျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ ဘုရား သခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႀကံဳေတြ႕ေသာျပသနာထက္ပို၍ႀကီးမားေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိနုိင္သည္ (၁ဓမၼ ၁၇)။ သို႕ ေသာ္ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဗာသေရွဘႏွင့္အျပစ္လြန္က်ဴးေသာအခ်ိန္တြင္ သူျပဳေသာအျပစ္သည္ႀကီးမားေၾကာင္း ႏွင့္သူ၏ေခတၱကာမေပ်ာ္ေမြ႕လြန္က်ဴးျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ပ်က္လာမည့္အျပစ္တရား၏အက်ိဳးတက္ေရာက္မႈမ်ား ကိုလည္းသင္ခန္းစာ ယူစရာျဖစ္သည္ (၂ဓမၼ ၁၁)။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ဖတ္႐ံုမွ်သာဖတ္႐ႈရမည့္စာအုပ္မဟုတ္ေပ။ က်မ္းစာသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အသက္တာ၌ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အစာကို မ၀ါးဘဲမ်ိဳခ်ၿပီး၊ တဖန္ျပန္အံျခင္းႏွင့္တူပါလိမ့္မည္။ အင္အားမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသ ခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ သမၼာက်မ္းစာသည္ သဘာ၀တရား၏ဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ထိုသို႕ျပဳျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ပ်က္ ဆီးရာေရာက္ေအာင္ႀကံစည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းဥပေဒသကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ျပဳလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ဘ၀တြင္ လံုေလာက္စြာ အထူးျပဳႏုိင္ မည္မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းကို ေလ့လာဖတ္႐ႈျခင္းသည္ ေရႊကိုသိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ “ေခ်ာင္းထဲရွိေက်ာက္စရစ္မ်ားတြင္ေရႊကိုရွာလွ်င္” အနည္းငယ္ကိုသာေတြ႕မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ နက္နဲေသာ ေျမႀကီးထဲတြင္တူး၍ႀကိဳးစားရွာေဖြလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ ဆုလာတ္မ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရမည္နည္း။