သမၼာက်မ္းစာသည္ ယေန႕အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသးသလား။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာသည္ ယေန႕အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသးသလား။

အေျဖ:
ေဟၿဗဲ ၄း၁၂ ထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ျပဳျပင္ ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတုိ႕ထက္ထက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍အသက္ႏွင့္စိတ္၀ိညာဥ္ကို၄င္း၊ အ႐ိုးဆစ္ ႏွင့္ျခင္ဆီကို ၄င္းပုိင္းျခား၍ထုတ္ျခင္းခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုးအႀကံအစည္မ်ားကိုလည္းသိျမင္တတ္၏”ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၉၀၀ ခန္႕တြင္ ေရးသားထားခဲ့ေသာစာအုပ္ ျဖစ္ေသာလည္း၊ ၄င္း၏တိက်မႈႏွင့္အက်ံဳး၀င္မႈသည္ ယေန႕ထိတုိင္ေအာင္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ သမၼာက်မ္း စာသည္ ဘုရားသခင္က မိမိအေၾကာင္းႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္သူ၏အၾကံအစည္ေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားလံုးတုိ႕၏အေျခခံစာအုပ္တစ္အုတ္ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအားျဖင့္ အသိအ မွတ္ျပဳေသာ သဘာ၀အေၾကာင္းမ်ားကို ခုိင္လံႈစြားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းမ်ားထဲတြင္ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၇း၁၁၊ ေဒသနာက်မ္း ၁း၆-၇၊ ေယာဘ ၃၆း၂၇-၂၉၊ ဆာလံ ၁၀၂း၂၅-၂၇ ႏွင့္ ေကာေလာသဲ ၁း၁၆-၁၇ စ သည္တုိ႕ပါ၀င္သည္။သမၼာက်မ္းစာ သမုိင္းထဲတြင္ရွိေသာ ဘုရားသခင္လူသားမ်ားအားေရြးႏႈတ္ကယ္ တင္ ျခင္းအေၾကာင္းအစီအစဥ္သည္ အဖြင့္ျပရေသးေပ။ အျခားေသာအရာမ်ားတုိ႕သည္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားထဲတြင္ သမၼာက်မ္းစာက လူသားမ်ား၏အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ စိတ္ ယိမ္းယုိင္မႈမ်ားကိုလည္းထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယေန႕ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာ၌ျဖစ္ပ်က္ေသာအရာ မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လူသားမ်ား၏ကံၾကမၼာမ်ားသည္ အျခားေသာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္စာ ေပမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပို၍တိက်စြာေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသမုိင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း အျခားေသာသမုိင္းသုေတသနျပဳသူမ်ား ကလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ သမုိင္းသုေတသနျပဳေသာသူမ်ားက သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာျပင္ပအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ တထပ္တည္းတူညီေၾကာင္း အသိ အမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

သို႕ေသာ္သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ သမုိင္းစာအုပ္၊ စိတ္ပညာေဖာ္ျပေပးေသာစာအုပ္၊ သိပၸံပညာရပ္ ဘာသာ ဆုိင္ရာေဖာ္ျပေပးေသာစာအုပ္မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္က မိမိအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သူ၏အလုိေတာ္မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ အႀကံအစည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႐ႈပါ႐ံု၏အေရးႀကီးဆံုးေသာအေၾကာင္းအရာသည္ အျပစ္တရားအျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရား သခင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ရာမွ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္သည္ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ႏုိင္ရန္ ဘုရားခင္ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္း အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕လုိအပ္ေသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေပ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းသည္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမရွိေပ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်၍အက်ံဳး၀င္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္အေရးႀကီးဆံုးေဖာ္ျပထားေသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူတုိင္းအတြက္ျဖစ္၍ ေလာကီသားမ်ား အတြက္ ထာ၀ရျပင္ဆင္ေပးထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေခတ္ေနာက္ က်ျခင္း၊ အစားထိုးႏုိင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိႏုိင္ေပ။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားေျပာင္းလဲသည္။ ဥပေဒမ်ား သည္လည္းေျပာင္းလဲတတ္သည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေရးသားသည့္အခ်ိန္ကတည္းကစ၍ယေန႕တုိင္ေအာင္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေပ။ အက်ံဳး၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ယေန႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အတိအက်အသံုးခ်ရန္မလုိအပ္ေပ။ သို႕ေသာ္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ယေန႕ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အ တြက္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိင္ေသာ သမၼာတရားမ်ားစြာရွိသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာသည္ ယေန႕အတြက္ အက်ံဳး၀င္ေသးသလား။