သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအဓိပၸါယ္သည္ အ ဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအဓိပၸါယ္သည္ အ ဘယ္နည္း။

အေျဖ:
။လူေတြက သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပေသာအခါ ဘုရးသခင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရးသားထားေသာသူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေရးထားခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ “မႈသြင္းျခင္း” ဟုအသံုးျပဳရာတြင္ “ဘုရားသခင္၏မႈတ္သြင္းျခင္း’’ ကို ဆုိလုိသည္။ မႈတ္သြင္းျခင္း၏အဓိပၸါယ္ သည္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ စာအုပ္အားလံုးမ်ား၏အ ထြတ္အျမတ္ျဖစ္ျခင္းကို ဆုိလိုသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈေထာင့္မ်ား စြာရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္ သံသယျဖစ္ရန္ မလုိေတာ့ေပ (၁ေကာ ၂း၁၂-၁၃၊ ၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ဤ႐ႈေထာင့္ က ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ “ႏႈတ္တုိက္ဖြင့္ဆို” ထားေသာမႈတ္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ဆိုလုိေသာအဓိပၸါယ္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ရွိေသာ စကားလံုးဟူသမွ်တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏မႈတ္ သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားမႈတ္သြင္းျခင္းကို မဆိုလိုေပ။ ထိုေၾကာင့္ မႈတ္သြင္းျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ရွင္ေသာအစိတ္အပိုင္းအားလံုးႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္အားလံုးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းထားျခင္းကို ဆုိလိုသည္။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႕က သမၼာက်မ္းစာတြင္ပါရွိေသာအေၾကာင္းအ ရာအခ်ိဳ႕တုိ႕ကို၄ငး္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စိတ္ထဲတြင္ အေၾကာင္းအရားမ်ားကိုသာ မႈတ္သြင္း ထားျခင္းသာျဖစ္သည္ကို၄င္း စသျဖင့္ ယူဆတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ၄င္း႐ႈေထာင့္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္ ရွိေသာမႈတ္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သြားသည္။ လံု၀ျပည့္စံုေသာ မႈတ္သြင္းျခင္းသာလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေစသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၂တိ ၃း၁၆ ထဲတြင္ တဖန္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ “ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏လူသည္ စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ကို ျပဳစုျခင္းအလိုငွါ ျပင္ဆင္ရေသာသူျဖစ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကို ျပဳ တတ္၏” (၂တိ ၃း၁၆)။ ဤက်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားလံုးသည္ ဘုရားသခင္၏မႈတ္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်မ္းစာအုပ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ ခုသာ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒအတြက္ မႈတ္သြင္းထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ကမၻာဦးက်မ္းမွ ဗ်ာဒိတ္ထိ တုိင္ေအာင္ ရွိေသာစကားလံုးရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းထားေသာစာအုပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ခံယူခ်က္မ်ားထူေထာင္ရာ တြင္ျဖစ္ေစ၊ လူေတြက ဘုရားသခင္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္းရွိႏုိင္ရန္ သြန္သင္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ အခြင့္အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာစာအုပ္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစရန္ႏွင့္ “ျပည့္စံေစရန္” သဘာ၀တရားထက္လြန္ကဲ ေသာ အစြမ္းအစရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကလႊဲ၍ မည္သည့္အရာလိုအပ္ေသးသနည္း။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ေပ ၁း၂၁ ထဲတြင္လည္း ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္က လူေတြကိုအသံုးျပဳ၍ သူတုိ႕၏ အတူညီေသာ ပညာအရည္ခ်င္းႏွင့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေရးသားထားေသာစာအုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ရွိသမွ် ေသာ စာလံုးအားလံုးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိႏုိင္ရန္ ဤက်မ္းပိုဒ္က ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈမိန္႕ဆိုေသာစကားကိုၾကည့္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ႏႈတ္တုိက္ မႈတ္သြင္းထားေသာစကားျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ပညတၱိက်မ္း၊ အနာဂတၱိက်မ္းမ်ားကို ဖ်က္ပယ္ ျခင္းငွါ ငါလာသည္ဟု အထင္ၾကႏွင့္။ ဖ်က္ပယ္ျခင္းငွါ လာသည္မဟုတ္။ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ငါလာသတည္း။ ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမပ်က္ဆီးမွီတုိင္ေအာင္၊ ပညတၱိက်မ္း၌ အငယ္ဆံုးေသာ စာလံုးဗိႏၶဳတလံုးမွ် ျပည့္စံုျခင္းသို႕ မေရာက္မွီ မပ်က္စီးရ…” (မႆဲ ၅း၁၇-၁၈)။ ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားတြင္ သခင္ ေယ႐ႈက က်မ္းစာထဲတြင္ ရွိေသာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အမွတ္အသားတစ္ခုေလးကို ပင္လွ်င္ ဘုရားသ ခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာ သည္မွားယြင္းျခင္းကင္း၍ အခြင့္အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္သည္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏မွန္ကန္ ေသာ႐ႈေထာင့္ကသာ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မွန္ကန္စြာျမင္ႏုိင္ရန္ လမ္းျပပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ အနႏၱတန္ခုိးရွင္၊ အရာခပ္သိမ္းကိုသိေတာ္မူေသာအရွင္၊ၿပီးျပည့္စံုေသာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ကဲ့သို႕ျပည့္စံုျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းျခင္းကင္း၍ အခြင့္အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္သည္။ သံသာယကင္းလ်က္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ျငင္းဆုိဖြယ္ ကင္းမဲ့ေသာ၊ အခြင့္ၾသဇာအရွိဆံုးျဖစ္ေသာ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ႏုိင္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံရေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအဓိပၸါယ္သည္ အ ဘယ္နည္း။