။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။

အေျဖ:
“Canon” စကားလံုးအဓိပၸါယ္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ စုစည္းထားေသာစာအုပ္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွလာေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းထားေသာစာအုပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္သည့္စာအုပ္မ်ားပါ၀င္ရမည္ကို သမၼာက်မ္း စာထဲတြင္ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင္း မည္သည့္စာအုပ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္မႈတ္သြင္းထားေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏုိင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းေသာစာအုပ္မ်ားစုစည္းႏုိင္ရန္ ပထမဆံုးဦးေဆာင္ေသာသူမ်ား သည္ ယုဒဆရာမ်ားႏွင့္ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားက ဦးေဆာင္ထား ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႕ေသာစာအုပ္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္မႈတ္သြင္းထားေသာစာအုပ္မ်ားဆံုးျဖစ္ရာတြင္ လမ္းၫြန္ေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ သည္ ဘုရား သခင္က စာေရးသူမ်ားကို မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္း ထားေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မည္သည့္စာအုပ္မ်ားပါ၀င္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္က မိမိေနာက္လုိက္သူမ်ားအား သိရွိႏုိင္ေသာပညာကို ခ်ေပးထားပါသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းကို ၾကည့္လွ်င္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ျငင္းဆုိဖြယ္ရွိပါသည္။ ေဟၿဗဲလူမ်ိဳးယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏သတင္းေကာင္းသယ္ လာသူမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕ေရးသားထားေသာစာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာစာျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ၂၅၀ ခန္႕တြင္ ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မႈတ္ သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရိွျငင္းဆုိဖြယ္မရွိေပ။ ေဟၿဗဲက်မ္းစာအုပ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ မႈတ္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းနီးပါးက သေဘာတူၾကသည္။ Apocrypha ေခၚက်မ္းပယ္အခ်ိဳ႕မ်ား ရွိသည္။ ယေန႕အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက က်မ္းပယ္မ်ားသည္လည္းသမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ေဟၿဗဲက်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက က်မ္းပယ္မ်ားသည္ သမုိင္းႏွင့္ဘာသာေရးဆုိင္းရာ ေကာင္းေသာစာအုပ္စာေပးျဖစ္ေၾကာင့္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေဟၿဗဲက်မ္းစာအုပ္အဆင့္မမွီေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းသည္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏တစ္ရာစုတြင္ အသိအမွတ္ျပဳစုစည္းထားေသာက်မ္းစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းအခ်ိဳ႕သည္ ေရးသားခဲ့ၿပီးသည့္ႏွင့္မ်ားမၾကာမွီ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ပါသည္။ လုကာေရးသားထားေသာစာသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကဲ့သို႕ အခြင့္အာဏာရွိေၾကာင္း ေပါလုက ေဖာ္ျပထား ပါသည္ (၁တိ ၅း၁၈၊ တရားေဟာ ၂၅း၄ႏွင့္ လုကာ ၁၀း၇ တုိ႕ကို ၾကည့္ပါ)။ ေပါလုေရးသားထားေသာစာ သည္ က်မ္းစာျဖစ္သည္ဟု ေပတာ႐ုက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ (၂ေပ ၃း၁၅-၁၆)။ အခ်ိဳ႕ေသာဓမၼသစ္ က်မ္းမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ၾကားထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့သည္ (ေကာေလာ ၄း၁၆၊ ၁သက္ ၅း၂၇)။ ေရာမဘုရင္ ဂလဲမင့္ က ဓမၼသစ္က်မ္းအနည္းဆံုးရွစ္အုပ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေအဒီ ၉၅)။ အႏၱီအုတ္ ဘုရင္ အစ္(ဒ္)နားရွပ္(စ္) ကလည္း ဓမၼသစ္စာအုပ္ခုနစ္ခုတုိ႕ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ (ေအဒီ ၁၁၅)။ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္၏ေနာက္လုိက္တပည့္၊ ပိုလီကရ္(ပ္) က ၁၅အုပ္တုိ႕ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစ္(ဒ္)နားရွပ္(စ္) က ၂၁ အုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ (ေအဒီ ၁၈၅)။ ဟိပ္(ပ္)ပိုလီး တပ္(စ္) ကလည္း ၂၂ အုပ္တုိ႕ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္ (ေအဒီ ၁၇၀-၂၃၅)။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အဓိကျငင္းဆုိဖြယ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာ၊ ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ၊ ရွင္ေပတ႐ု ဒုတိ ယေစာင္၊ ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာဒုတိယေစာင္ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာတတိယေစာင္ မ်ားတြင္ေတြ႕ ရွိႏုိင္သည္။

ပထမ “canon” သည္ Muratorian Canon ျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၁၇၀ ခန္႕တြင္ စုစည္းထားပါသည္။ Muratorian Canon ထဲတြင္ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာ၊ ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ၊ ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယ ေစာင္ႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာတတိယေစာင္ မ်ားကလႊဲ၍ က်န္ဓမၼသစ္စာ အုပ္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ေအဒီ ၃၆၃ခုႏွစ္တြင္ the Council of Laodicea က ဓမၼေဟာင္းက်မ္း(က်မ္းပယ္အပါအ၀င္) ႏွင့္ ၂၇အုပ္ပါ ၀င္ေသာ ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားကို အသင္းေတာ္အသံုုးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဟိတ္(ပ္)ပိုေကာင္စီ (ေအဒီ ၃၉၃) ႏွင့္ ကား(ရ္)သိတ္(ဂ်္)ေကာင္စီ (ေအဒီ ၃၉၇) တုိ႕က ဓမၼသစ္က်မ္း၂၇ အုပ္သည္ အခြင့္အာ ဏာရွိေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

ထိုေကာင္စီမ်ားက ဓမၼသစ္က်မ္းသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းသည္/မမုတ္သြင္းသည္ကို ေအာက္ပါနိယာမမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁။ စာေရးသူသည္တမန္ေတာ္ရွင္ ေပါ လုျဖစ္သေလာ (သို႕)သူႏွင့္ေပါင္းသင္းေသာသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးဦးျဖစ္သေလာ။ ၂။ အမ်ားစုအေနျဖင့္၊ ထိုစာ အုပ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ခႏၶာကုိယ္က လက္ခံသလား။ ၃။ စာအုပ္ထဲတြင္ ခံယူခ်က္ႏွင့္ orthodox သြန္ သင္မႈမ်ား ကုိက္ညီမႈရွိသလား။ ၄။ စာအုပ္ထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သက္ေသာထူႏုိင္ရန္ ျမင့္မားေသာကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအဖိုးထုိက္ေသာအရာမ်ားရွိသလား။ တဖန္မွတ္သားစရာတစ္ခုသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားက canon ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေပးခဲ့ေပ။ ကနဦးအသင္း ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း canon ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ သမၼာက်မ္း စာထဲတြင္ ရွိေသာစာအုပ္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ေသာအရွင္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ားအား သူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတုိင္း မႈတ္သြင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ရွိေသာစာအုပ္မ်ားသည္ လူေတြ၏စုစည္းထားျခင္းျဖစ္လွ်င္ မွားယြင္းမႈရွိႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္စုစည္းထားေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္းမႈမရွိ ႏုိင္ေပ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ မသိနားမလည္ျခင္းႏွင့္ေခါင္းမာျခင္းမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္၍ ကနဦးအသင္းေတာ္ယံုၾကည္ သူမ်ားက သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ရွိေသာစာအုပ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္မႈသြင္းထားေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။