തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


എന്താണ്‌ നിരീശ്വരത്വം?

എന്താണ്‌ അജ്ഞയതവാദം?

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്‌ യൂണിവേര്‍സലിസം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത്‌ ശരിയാണോ?

അവിശ്വാസികൾ മരണശേഷം ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്ന്‌ (ഉന്മൂലനാശവാദം) വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

എന്താണ്‌ തുറന്ന ദൈവത്വം?

അവസാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിട്ടറിസ്റ്റുകളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍