സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍


എന്താണ്‌ സഭ?

സഭയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്‌?

ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത എന്താണ്‌?

തിരുവത്താഴത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്‌?

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

സ്ത്രീകള്‍ പാസ്റ്റർമാരായും പ്രസംഗിമാരായും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്‌ അനുവദനീയമോ? സ്ത്രീകളുടെ ശുശ്രൂഷകളെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്തു പറയുന്നു?

എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ സഭാകൂടിവരവ്‌ പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നത്‌?

ഏതു ദിവസമാണ്‌ ശബ്ബത്ത്‌, ശനിയോ ഞായറോ? ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ശബ്ബത്ത്‌ ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഞാൻ എന്തിനു സംഘടിത മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക