तुमकां www.GotQuestions.org कोंकणी वर्जनाचेर येवकार!


बायबलांतले जबाब दिल्ले प्रस्न

आमी माफी मागतात, कारण आमी ह्या वेळार कोंकणींत दाखल केल्ले प्रस्न स्विकार करिनात. तुमचे कडेन जरी इंग्लीश बरोवंक आनी वाचूंक जाता जाल्यार, तुमचे प्रस्न तुमी हांगा दाखल करूंक शकतात: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

सकयल दिल्लीं पानां आमचे कडेन कोंकणींत उपलब्ध आसात:
बरी खबर

सासणाचें जिवीत मेळ्ळां?

भोगसणें मेळ्ळां? हांव देवा कडल्यान कशे तरेन भोगसणें मेळोवंक शकतां?

जेजूक तुमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकारप म्हणचें किदें?

सोडवणेची येवजण किदें / सोडवणेची तरा खंयची?

क्रिस्तांवपण म्हणल्यार किदें?

हांवें आतांच म्हजो भावार्थ जेजूचेर दवरला.....आतां किदें ?
खूब म्हत्वाचे प्रस्न

देव अस्तित्वांत आसा? देवाच्या अस्तित्वाक किदें तरी पुरावो आसा?

जेजू क्रिश्त कोण?

जेजू देव? जेजून केन्ना तरी देव म्हणपाचो दावो केला?

बायबलांतले जबाब दिल्ले प्रस्न