जेजू देव? जेजून केन्ना तरी देव म्हणपाचो दावो केला?


प्रस्न: जेजू देव? जेजून केन्ना तरी देव म्हणपाचो दावो केला?

जबाब:
जेजून हीं जुस्त उतरां, “हांव देव” म्हणिल्लीं बायबलांत खंयचेच कडेन रिकॉर्ड केल्लीं नात. ताचो अर्थ असो न्हय की ताणें आपूण देव न्हय हाची घोशणा करूंक ना. जुवांवाचीं 10:30 तलीं जेजूचीं उतरां देखीक घेवचीं, “हांव आनी बापूय एकूच.” तो आपूण देव म्हणपाचो दावो करता हें आमी जुदेवांचे प्रतिक्रिये वयल्यान पळोवपाची गरज आसा. ह्याच कारणाक लागून तांणी ताका फातरावपाचो येत्न केलो. “… तूं, एक सादारण मनीस आनी, देव म्हणपाचो दावो करता” (जुवांव 10:33). जेजू किद्याचो दावो करतालो तें जुदेवांक सारकें समजिल्लें—देवता.

जेजून देव म्हणपाचो दावो न्हयकारिना हाची नोंद घेवची. जेन्ना जेजून, “हांव आनी बापूय एकूच” (जुवांव 10:30) अशें जाहीर केलें, आपूण आनी बापूय एकेच सृश्टी आनी साराचे अशें तो म्हणटा. जुवांव 8:58 ही दुसरी देख. “हांव तुमकां सत्य सांगतां, आब्राव जल्मुचे आदीं, हांव जल्मल्लों!” अशें जेजून जाहीर केलें. हें निवेदन आयकुपी जुदेवांनी ईश्वरनिंदा केल्ले खातीर ताका फातरावपाचो प्रतिक्रिया आशिल्ली, कारण मौझेसाचो कायदो तांकां अशें करूंक लायतालो (लॅवितिकस 24:15).

जेजू देवता म्हणपाचो विचार जुवांव परत परत सांगता: “उतर देव आशिल्लो” आनी “उतर मांस जालें” (जुवांव 1:1, 14). जेजू मांसांत देव आशिल्लो अशीं हीं कडवीं सारकीं सुचयतता. करणी 20:28 आमकां सांगता, “देवाचे इगर्ज मातेचे वांगडी जावचे, जी ताणें आपल्या स्वताच्या रगतान हाडल्या.” इगर्ज कोणें हाडल्या—देवाची इगर्ज—आपल्या स्वताच्या रगतान? जेजू क्रिश्त. करणी 20:28 देवान ताची इगर्ज ताच्या स्वताच्या रगतान विकती घेतल्या. देखून जेजू देव! अशें जाहीर केलां.

सिंस थॉमस जेजू संबंदीत जाहीर करता, “म्हजो परमेश्वर आनी म्हजो देव” (जुवांव 20:28). जेजू ताची चूक सुदारिना. तितूस 2:13, आमचो देव आनी सोडवणदार, जेजू क्रिश्त येवपा मेरेन वाट पळोवंक प्रोत्साहन करता (तशेंच2 Peter 1:1 पळोवचो). हिब्रू 1:8 त, जेजू विशीं बाप जाहीर करता, “पूण पुता विशीं तो अशें म्हणटा, ‘तुजें शिंवासन, ओ देवा, सदां काळा खातीर उरतलें, आनी तुजें राज्य नेकीचें राजदंड आसतलें.” बाप जेजू क्रिश्ताचो उल्लेख “ओ देवा” असो करता जाचो अर्थ जेजूच देव अशें सुचयता.

दैवी शक्तीन उक्तें केल्ल्या गुपिता वरवीं, आंजबोडव्यान जुवांव आपोस्लाक फकत देवाचीच पुजा करूंक सुचोवणी दिली (दैवी शक्तीन उक्तें केल्लें गुपीत 19:10). धर्म ग्रंथांत खूब वेळार जेजूची पुजा केल्ली मेळटा (माथेव 2:11, 14:33, 28:9, 17; लुकास 24:52; जुवांव 9:38). आपल्याची पुजा करतात म्हूण ताणें लोकांक केन्नाच दबकावणी दिली ना. जेजू जरी देवा नाशिल्लो जाल्यार, तो लोकांक आपल्याची पुजा करिनाकात म्हूण सांगपाचो, जशें दैवी शक्ती वरवीं गुपीत उक्तें करूंक आयिल्ल्या आंजबोड्यावन केल्लें. जेजू देवता म्हूण खुबश्या धर्म ग्रंथाच्या कडव्यांनी आनी उताऱ्यांनी मेळटा.

जेजू देव म्हणपाचें म्हत्वाचें कारण म्हणल्यार, जरी तो देव नाशिल्लो जाल्यार, ताचें मरण संवसाराच्या पातकांची ख्यास्त फारीक करूंक पुरो जावची नासली (1 जुवांव 2:2). निर्माण केल्लो, जरी जेजू देव नाशिल्लो जाल्यार, अनंत परमेश्वरा आड केल्ल्या पातकाचें फारीकपण दिवंक बेसुमार ख्यास्त भोगचो नासलो. फकत देव असली बेसुमार ख्यास्तिचें फारीकपण दिवंक शकता. फकत देव संवसाराचीं पातकां आपल्याचेर घेवंक (2 कोरिनथिएन्स 5:21), मरूंक आनी पुनर्जिवंत जावंक आनी पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत मेळोवंक शकता.

English
कोंकणीच्या मुखेल पानाचेर परतुचें
जेजू देव? जेजून केन्ना तरी देव म्हणपाचो दावो केला?