settings icon
share icon
प्रस्न

सोडवणेची येवजण किदें / सोडवणेची तरा खंयची?

जबाब


तुमी भुकेल्यात? शारिरीक स्वरुपांत भूक न्हय, पूण तुमकां जिणेंत किदें तरी मेळोवपाची भूक लागल्या? तुमचे भितर असलें किदें तरी आसा जाची तुमकां केन्नाच समाधान जाल्लें ना अशें दिसता? तशें जाल्यार, जेजू तुमची वाट! जेजू म्हणटा, “हांव जिविताचो उंडो. जो कोण म्हजे सरी येता तो केन्नाच भुकेंत परतुचो ना, आनी जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता ताका केन्नाच तान लागची ना” (जुवांव 6:35).

तुमी गोंदळांत आसात? आमकां जिणेंत वाट वा उद्देश सोदून काडूंक शकले नात? कोणें तरी लायटी बंद केल्यात आनी तुमी स्विच सोदून काडूंक शकनात? तशें जाल्यार, जेजू तुमची वाट! “हांव संवसाराचो उजवाड, आनी जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो केन्नाच काळखांत उरचो ना, पूण तांकां जिणेचो प्रकाश मेळटलो” अशी जेजून घोशणा केली (जुवांव 8:12).

तुमच्या जिवितांतल्यान तुमकां भायर दवरल्यात अशें तुमकां केन्ना तरी दिसलां? तुमी खुबश्या दारांनी सोदलां आनी त्या दारां फाटल्यान जें किदें आसा तें रिकामें वा अर्थहीण अशें तुमकां जाणवलां? तुमी जीण साकारणी करपाचो मार्ग पळयतात? तशें जाल्यार, जेजू तुमची वाट! “हांव दारवटो, आनी जो कोण म्हजे वरवीं भितर सरता तो वाटावतलो. तो भितर येवन भायर वतलो आनी ताका गायरान मेळटलें” अशी जेजून घोशणा केली (जुवांव 10:9).

हेर लोक तुमकां सदांच उणे लेखतात? तुमचो संबंद वा नातें अबुद्दीचें आनी रिकामें अशें दिसलां? सगळे जाण तुमचो फायदो घेवंक सोदतात अशें तुमकां दिसता? तशें जाल्यार, जेजू तुमची वाट! जेजू म्हणटा, “हांव एक बरो गंवळी. बऱ्या गंवळ्यान आपल्या मेंढऱ्या खातीर आपलें जिवीत सोंपयलें. हांव बरो गंवळी, हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखता आनी म्हजे मेंढरे म्हाका वळखतात” (जुवांव 10:11, 14).

ह्या जिविता उपरांत किदें जातलें हाचें तुमी येवजिलां? तुमचें जिवीत फकत कुसप वा कळम येता तसल्या गजालींक लागून तुमी बेजारल्यात? जिणेक किदें अर्थ आसा असो दुबाव तुमकां केन्ना आयला? तुमी मेल्या उपरांत जगूंक सोदतात? तशें जाल्यार, जेजू तुमची वाट! “हांव पुनर्जल्म आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेल्यार लेगीत जिवो उरतलो; आनी जो कोण म्हजे विस्वास दवरता आनी जियेता, तो केन्नाच मरचो ना.” (जुवांव 11:25-26).

मार्ग म्हणल्यार किदें? सत्य म्हणल्यार किदें? जिवीत म्हणल्यार किदें? जेजून जबाब दिलो, “हांव जिविताची वाट आनी सत्य. कोणूच बापा कडेन पावूंक शकना, पूण फकत म्हजे वरवींच पावूंक शकता” (जुवांव 14:6).

तुमकां भूक लागल्या ती आत्म्याची भूक, आनी ती फकत जेजूच भागोवंक शकता. जेजू एकलोच हो काळोख पयस करूंक शकता. जिवीत समाधानकारी करूंक जेजू दार आसा. तुमी सोदताले तो इश्ट आनी गंवळी जेजू आसा. ह्या संवसारांत आनी फुडेंय - जेजू जिवीत आसा. जेजू सोडवणेचो मार्ग आसा!

तुमी भुकेल्यात हाचें कारण, तुमी काळखांत शेणल्यात अशें दिसूंक हाचे फाटलें कारण, तुमकां जिणेंत अर्थ मेळना हाचे फाटलें कारण, तुमी देवा कडल्यान वेगळे केल्ले आसात. आमी सगळे पातकांत आसात आनी देखून देवा कडल्यान वेगळे केल्ले आसात अशें आमकां बायबल सांगता (एकलॅसिएतीस 7:20; रोमान्स 3:23). तुमचे जिणेंतल्यान देव ना हाचो तुमकां उणाव जाणवला. आमी देवा कडेन संबंद वा नातें जोडूंक निर्माण केल्लें, पूण आमच्या पातकांक लागून आमकां त्या संबंद वा नात्या कडल्यान वेगळे केल्यात. हाचे परस आमचें पातक आमकां ह्या जिवितांत तशेंच फुडल्याय जिवितांत देवाचे सगळे निरंततायेक कडल्यान वेगळे दवरतले (रोमान्स 6:23; जुवांव 3:36).

ही समस्या कशी सोडोवं येता? जेजू तुमची वाट! आमचें पातक जेजून आपल्याचेर घेतलें (2 कोरिनथिएन्स 5:21). आमकां फावताली ती ख्यास्त आपल्याचेर घेवन जेजू आमचे सुवातेर मेलो (रोमान्स 5:8). तीन दिसां उपरांत, जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो, पातक आनी मरणाचेर जैत जोडलें (रोमान्स 6:4-5). ताणें हें किद्याक केलें? जेजून स्वताच ह्या प्रस्नाचो जबाब दिलो: “आपल्या इश्टां खातीर आपलें जिवीत दिवप, हाचे परस म्हान मोग ना” (जुवांव 15:13). आमी जगचे खातीर जेजू आपूण मेलो. आमी जरी आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरल्यार, आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक, आमचीं सगळीं पातकां भोगशिली आनी धूवन उडयलीं असो विस्वास धरून आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरचो. तेन्ना आमच्या आत्म्याची भूक भागतली. उजवाड परत फांकारतलो. आमकां संपूर्णतायेच्या जिविताक प्रवेश मेळटलो. आमच्या खऱ्या बऱ्या इश्टा आनी बऱ्या गंवळ्या विशीं कळटलें. आमी मेल्या उपरांत आमकां जिवीत आसतलें हें आमकां कळटलें - जेजू वांगडा सर्गींत पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत!

“देव बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो, ताणें आपलो एकलोच पूत संवसाराक दिलो, आनी जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताचो नाश जावचो ना पूण ताका सासणाचें जिवीत फावो जातलें” (जुवांव 3:16).

तुमी हांगा किदें वाचलां ताचे वयल्यान तुमी जेजू क्रिश्ता खातीर एक निर्णय घेतला? जरी हय जाल्यार, उपकार करून सकयल दिल्लो "हांवें जेजू क्रिश्ताक आयज आपणायला" बटन क्लिक करचो.

Englishकोंकणीच्या मुखेल पानाचेर परतुचें

सोडवणेची येवजण किदें / सोडवणेची तरा खंयची?
© Copyright Got Questions Ministries