settings icon
share icon
प्रस्न

हांवें आतांच म्हजो भावार्थ जेजूचेर दवरला.....आतां किदें ?

जबाब


परबीं! तुमी आतां जिवीत बदलपी निर्णय घेतला! “आतां किदें? हांव म्हज्या जिविताचो प्रवास देवा वांगडा कसो सुरू करूं?” अशें तुमी घडये विचारतात. सकयल दिल्ले बायबलांतले पांच पांवडे तुमकां मार्गदर्शन दितले. तुमच्या प्रवासाचेर तुमकां केन्ना प्रस्न आसल्यार, उपकार करून www.GotQuestions.org/Konkani चेर भेट दिवची.

1. तुमकां सोडवण सारकी समजल्या हाची खात्री करची.

1जुवांव 5:13 आमकां सांगता, ह्यो गजाली हांव तुमचे खातीर बरयता, जो कोण देवाच्या पुताच्या नांवांत विस्वास दवरता, तांचे कडेन सर्गीचें राज्य आसतलें. आमी सोडवण समजिल्ली देवा जाय. आमी वाटावल्यात हाची खात्री आमी करून आमकां भरवंसो आशिल्लो देवाक जाय. आतां थोड्या भितर सोडवणीचे मुखेल मुद्दे पळोवया:

(a) आमी सगळ्यांनी पातक केलां. देवाक नाका आशिल्ल्यो करण्यो आमी सगळ्यांनी केल्यात (रोमान्स 3:23).

(b) आमच्या पातकाक लागून, आमकां देवा कडल्यान सासणाचें वेगळें जावपाची ख्यास्त मेळूंक जाय (रोमान्स 6:23)

(c) आमच्या पातकांक लागून जेजू खुरसार मेलो (रोमान्स 5:8;2 कोरिंथिएन्स 5:21). जी ख्यास्त आमकां फावताली ती घेवन जेजू आमचे सुवातेर मेलो. आमच्या पातकांक जेजूचें मरण पुरो जालें हें ताच्या पुर्नजल्म सिद्ध केलें.

(d) आमच्या पातकांक लागून जेजून आपलो प्राण दिलो हें मानून घेवन, जे कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, तांकां सगळ्यांक देव भोगसणें आनी सोडवण दिता (जुवांव 3:16; रोमान्स 5:1; रोमान्स 8:1).

हो सोडवणेचो संदेश! तुमचो सोडवणदार जेजू क्रिश्त म्हूण तुमी भावार्थ दवरल्यार तुमी वाटावतले. आमचीं सगळीं पातकां भोगशिल्यांत, आनी तुमकां केन्नाच सोडचे नात वा असो भास देवान दिला (रोमान्स 8:38-39; माथेव 28:20). तुमची सोडवण जेजू जेजू क्रिश्तांत सुरक्षीत आसा हाचो उगडास धरचो (जुवांव 10:28-29). तुमी जरी जेजू क्रिश्तूच तुमचो सोडवणदार असो विस्वास दवरतात जाल्यार, तुमी सर्गार देवा वांगडा सासणाचें जिवीत सारतले हाचो तुमकां आत्मविस्वास आसूंक शकता!

2. बायबल शिकयता ती बरी इगर्ज सोदून काडची.

इगर्ज म्हणल्यार फकत इमारत अशी समजुची न्हय. लोकूच इगर्ज माता आसा. जेजू क्रिश्तांत विस्वास दवरपी दरेकल्याच्या सांगातान मेळटा हें म्हत्वाचें आसा. हो एक इगर्ज मातेचो प्राथमीक उद्देश आसा. आतां तुमी तुमचो भावार्थ जेजू क्रिश्तांत दवरला, तुमी आतां तुमच्या वाठारांत बायबलाचेर विस्वास दवरपी इगर्ज सोदून काडची आनी पाद्री कडेन उलोवणी करची अशें आमी प्रोत्साहन दितात. जेजू क्रिश्तांत तुमच्या नव्या भावार्था विशीं ताका जाणून घेवं दी.

इगर्ज मातेचो दुसरो उद्देश म्हणल्यार, बायबलाची शिकवण दिवप. तुमचे जिणेंत देवाच्यो सुचोवण्यो कश्यो लागू करप हें तुमी शिकूंक शकतात. येसस्वी आनी बरें क्रिस्तांव जिवीत जगूंक – बायबलाची समजणी मुखेल घटक आसा. 2 थिमोती 3:16-17 म्हणटा, “सगळे धर्म ग्रंथ देवाचोच सुसकार सोडटात आनी नेकीच्या मार्गान शिकवण, दबकावणी, चूक सुदारूंक आनी प्रशिक्षण दिवंक खूब उपेगाचे आसात, हाका लागून देवाचो मनीस खंयच्याय बऱ्या कामा खातीर तयार आसतलो.”

इगर्ज मातेचो तिसरो उद्देश. देवान आमकां वाटायल्यांत. देव आमचो मोग करता. देव आमकां सगळें दिता. देव आमकां मार्गदर्शन आनी दिशा दाखयता. आमी ताका कसो दिनवास दिवंक शकनात? देव पवित्र, नेकीचो, मोगाळ, दयावान आनी पुराय कृपेन भरिल्लो. दैवी शक्तीन उक्तें केल्लें गुपीत 4:11 जाहीर करता, “तूं मोलादीक आसात, आमचो परमेश्वर आनी देव, कृपा, मान आनी बळ घेवंक, तुमीच सगळें घडयलें, आनी तुमचेच इत्सेन तांकांय घडये आनी तांचें अस्तित्व आयलें.”

3. देवाचेर मन केंद्रीत करूंक दर दिसा थोडो वेळ काडचो.

आमी दर दिसा देवाचेर मन केंद्रीत करूंक वेळ सारूंक जाय हें म्हत्वाचें आसा. थोडे लोक हाका “शांतीकायेचो वेळ” अशें म्हणटात. जाल्यार हेर लोक ताका “देवासांव,” म्हणटात, कारण ह्या वेळार आमी स्वताक देवाक अर्पण करतात. थोडे लोक सगळाच्या आदेसाक हो वेळ दिवंक सोदतात, जाल्यार थोडे लोक सांजेच्या वेळार हो वेळ दिवंक पसंद करतात. तुमी ह्या वेळाक किदें म्हणटात वा तुमी तो केन्ना करतात हें चड गरजेचें ना. पूण तुमी सदांच देवा कडेन सारूंक थोडो वेळ काडटात हें गरजेचें आसा. देवा कडेन आमच्या वेळांत कसल्यो कार्यावळी आसतात?

(a) मागणें. मागणें हें देवा कडेन उलोवप. तुमचे हुसके आनी समस्या विशीं देवा कडेन उलोवचें. तुमकां शाणेपण आनी मार्गदर्शन दिवंक देवा कडेन मागचें. तुमच्या गरजांची पुरवण करूंक देवा कडेन मागचें. तुमी देवाचो कितलो मोग करतात हें ताका सांगचें आनी तो तुमचे खातीर किदें करता ताची तुमी कितली प्रशंसा करता हें सांगचें. हेंच मागणें आसा.

(b) बायबल वाचप. इगर्जेंत, आयतारच्या इश्कोलांत आनी वा बायबल शिक्षणांत बायबल शिकयल्या ताचे अतिरिक्त – तुमी स्वता बायबल वाचूंक गरजेचो आसा. तुमी येसस्वीपणान क्रिस्तांव जिवीत जगपा खातीर जाची गरज आसा ताचो बायबलांत आसपाव आसा. कशे तरेन समजिकायेचे निर्णय घेवप, देवाची इत्सा जाणून घेवप, दुसऱ्याची कशी सेवा करप आनी आत्म्यान कशे वाडचे ह्या देवाच्या मार्गदर्शनाचो आसपाव आसा. बायबल हो आमकां देवाचें उतर आसा. आमचें जिवीत कशे तरेन ताका खोशी करता आनी आमकां समाधानकारक करूंक बायबल ही देवाच्या सुचोवण्यांची मोलादीक पुस्तिका आसा.

4. तुमकां आत्म्या संबंदी आदार करूंक शकता त्या लोकां कडेन नातें जोडचें.

1 कोरिनथिएन्स 15:33 आमकां सांगता, “चुकीची वाट धरची न्हय: ‘वायट संगत बऱ्या सभावाक पिड्ड्यार करता.’” “वायट” लोकांचो कितलो मेरेन प्रभाव आमचेर जावंक शकता ह्या शिटकाववण्यांनी भरिल्लो बायबल आसा. पातकी करण्यांनी आशिल्ल्या वांगडा वेळ सारल्यार आमकांय त्या करण्यांची ताळणी लागतली. आमच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्यांचो सभाव आमचेर लागू जातलो. हाका लागून जे लोक परमेश्वराचो मोग करतात आनी ताचेच भोंवतणी रावतात तसल्या लोकां भोंवतणी रावप सामकें म्हत्वाचें आसा.

एक वा दोन इश्ट सोदपाचो येत्न करचो, चड करून जे तुजे इगर्जेचे आसा आनी जे तुमकां आदार करूंक आनी प्रोत्साहन दिवंक शकतले (हिब्रू 3:13; 10:24). तुमच्या इश्टांक तुमचो शांतीकायेचो वेळ, तुमच्यो कार्यावळी आनी तुमचें देवा वांगडा चलप ह्या विशीं तुमकां जापसालदार धरूंक सांगचें. तुमी हेंच तांचे खातीर करूंक शकतात कांय ना हें तांकां विचारचें. जो कोण जेजू परमेश्वर तुमचो सोडवणदार हें नकळो त्या तुमच्या सगळ्या इश्टांक सोडून दिवचे असो हाचो अर्थ जायना.

तांचे कडेन इश्टागत फुडें चालूच दवरची आनी तांचो मोग करचो. जेजून तुमचें जिवीत बदल्लां आनी तुमी आदीं साकून करीत आयिल्लीं कामां आतां तुमी करूंक शकनात हें तांकां सोंपे तरेन सांगचें. तुमच्या इश्टां वांगडा जेजूक वांटूंक तुमकां संद दिवची अशें देवा कडेन मागचें.

5. बातिझ्म घेवचो.

खूब लोकांक बातिझ्मा विशीं सारकी समजणी ना. “बातिझ्म” ह्या उतराचो अर्थ उदकांत बुडप असो आसा. बातिझ्म म्हणल्यार बायबलाचे तरेन तुमकां क्रिश्तांत नवो भावार्थ मेळ्ळा आनी ताचो पाटलाव करपाचो निश्चेव केला हें भौशीक रुपान जाहीर करपाची तरा आसा. उदकांत बुडपाची करणी जेजू वांगडा पुरिल्ल्याचें स्पश्टीकरण दिता. उदकांतल्यान भायर येवपाची क्रिया क्रिश्ताचो पुनर्जल्म दाखयता. बातिझ्म मेळिल्ल्यान स्वताक जेजूचें मरण, पुरोवप आनी ताच्या पुनर्जल्मा कडेन वळख पटोवप (रोमान्स 6:3-4).

बातिझ्म तुमकां साल्वार करिना. बातिझ्म तुमचीं पातकां धूवन काडिना. बातिझ्म म्हणल्यार नमळिकायेचो एक पांवडो, आनी सोडवणे खातीर क्रिश्तांत आशिल्ल्या तुमच्या भावार्थाची भौशीक घोशणा. बातिझ्म म्हत्वाचो आसा कारण तो नमळिकायेचो पांवडो आसा- जो तुमचो क्रिश्तांत आशिल्लो भावार्थ आनी ताचो पाटलाव करपाचो निश्चेव भौशीक रुपान जाहीर करता. तुमी जरी बातिझ्म घेवंक तयार आसल्यार, तुमी पाद्री कडेन उलोवणी करूंक जाय.

Englishकोंकणीच्या मुखेल पानाचेर परतुचें

हांवें आतांच म्हजो भावार्थ जेजूचेर दवरला.....आतां किदें ?
© Copyright Got Questions Ministries