settings icon
share icon
प्रस्न

भोगसणें मेळ्ळां? हांव देवा कडल्यान कशे तरेन भोगसणें मेळोवंक शकतां?

जबाब


घडणूक 13:38 जाहीर करता, “ह्या खातीर, म्हज्या भावांनो, जेजू वरवीं तुमचीं पातकां भोगशिल्यांत अशी घोशणा केल्या ही तुमी जाणां जाल्ले म्हाका जाय.”

भोगसणें म्हणल्यार किदें आनी आमकां तें किद्याक जाय?

“भोगसप” हें उतर म्हणल्यार रीण माफ करप वा रद्द करप. जेन्ना आमी चूक करतात, तेन्ना तांचें नातें वा संबंद परत सुदारूंक तांचें भोगसणें मागतात. मनशाक भोगसणें फावता म्हूण ताका भोगसणें दितात अशें न्हय. कोणाकूच भोगसणें फावोना. भोगसणें हें मोग, दया आनी कृपेची करणी आसा. भोगसणें हो निर्णय जो, दुसऱ्या मनशान तुमकां किदेंय करून लेगीत, ताचे आड कितेंच धरप ना.

आमकां सगळ्यांक देवा कडल्यान भोगसण्याची गरज आसा अशें आमकां बायबल सांगता. आमी सगळ्यांनी पातक आदारलां. ऍसलॅसिएस्तीस 7:20 घोशणा करता, “संवसारांत एकूय असलो मनीस ना जो सगळेंच सारकें आसा तें करता आनी केन्नाच पातक करिना.” 1 जुवांव 1:8 सांगता, “आमी जरी पातक नाशिल्लीं म्हूण दावो करतात जाल्यार, आमी आमकांच फटयतात आनी आमच्यांत सत्य ना.” सगळें पातक निमाणे कडेन देवा आड विद्रोहाची करणी आसा (स्लाम 51:4). हाका लागून, आमकां देवा कडल्यान आत्यंतिक भोगसण्याची गरज आसा. जरी आमची पातकां भोगशिली नात जाल्यार, आमच्या पातकांचें फारीकपण म्हूण आमी सासणाची पिडा भोगतले (माथेव 25:46; जुवांव 3:36).

भोगसणें- हांव तें कशें मेळोवंक शकतां?

दिनवास, देव मोगाळ आनी दयावान आसा- आमच्या पातकांचें आमकां भोगसणें दिवंक सोदता! 2 पेद्रू 3:9 आमकां सांगता, “…ताका आमचे कडेन पासियेंस आसा, ताका कोणाचोच नाश जाल्लो नाका, पूण सगळ्यांनी पश्चात्तापाक येवचें अशें दिसता.” देवाक आमकां भोगशिल्ले जाय, देखून ताणें आमकां भोगसण्याची पुरवण केल्या.

आमच्या पातकांचें फारीकपण म्हणल्यार मरण. रोमान्साच्या पयल्या अर्दांत 6:23 घोशणा करता, “पातकाचो मोबदलो हें मरण…” आमच्या पातकांक आमी सासणाचें मरण मेळयलां. देव, आपले येवजणे प्रमाणें मनीस जालो- जेजू क्रिश्त (जुवांव 1:1,14). आमकां फावताली ती ख्यास्त –मरण घेवन, जेजू खुर्सार मेलो. 2 कोरिनथिएन्स 5:21 आमकां शिकयता, “जाका आमचे खातीर पातक जावंक एकूय पातक नाशिल्लें, ताचे वरवीं आमी देवाचे नेकीचे मनीस जावंक, देवान ताका घडयलो.” आमकां फावताली ती ख्यास्त आपणें घेवन जेजू खुर्सार मेलो! देव जाल्ले वरीं, जेजूच्या मरणान पुराय संवसाराच्या पातकांक भोगसणें दिलें. 1 जुवांव 2:2 जाहीर करता, “तो फकत आमच्याच न्हय, पूण आख्या संवसाराच्या पातकांच्या पिराजीताचो त्याग आसा.” जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो, आनी पातक आनी मरणाचेर आपलें जैत जाहीर केलें (1 कोरिनथिएन्स 15:1-28). जेजू क्रिश्ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं देवाची वाखाणणी करूंक जाय. रोमान्स 6:23 चो दुसरो भाग खरो आसा, “…पूण जेजू क्रिश्त आमचो परमेश्वरा वरवीं सासणाचें जिवीत हेंच देवाचें देणें आसा.”

तुमचीं पाचकां तुमकां भोगशिल्लीं जाय ? तुमकां फुडें खंयच वचूंक शकनात हाचे विशीं तुमकां केन्ना तरी अपराधाच्या उण्यापणाची भावना जाणवल्या ? तुमी जरी जेजू क्रिश्त तुमचो सोडवणदार असो तुमचो भावार्थ दवरल्यार तुमच्या पातकांचें भोगसणें उपलब्ध आसा. इपॅसिएन्स 1:7 म्हणटा, “देवाचे कृपे प्रमाणेंच ताच्या रगता वरवीं आमकां सुटका आनी पातकांचें भोगसणें मेळ्ळां.” आमकां भोगसणें मेळचें म्हूण जेजून आमचें रीण फारीक केलें. जेजू तुमच्या भोगसण्यांचें फारीकपण करूंक मेलो आनी तो तुमकां भोगशितलो हाचेर विस्वास दवरून, तुमी आतां देवा कडेन जेजू वरवीं तुमकां भोगसुचें अशें मागचें! जुवांव 3:16-17 त ह्या अजापाच्या संदेशाचो आसपाव आसा, ““देव बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो, ताणें आपलो एकलोच पूत संवसाराक दिलो, आनी जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताचो नाश जावचो ना पूण ताका सासणाचें जिवीत फावो जातलें. देवान आपल्या पुताक संवसाराक ख्यास्त फर्मावूंक धाडूंक ना, पूण ताचे वरवीं संवसार वाटावूंक ताका संवसारांत धाडलो.”

भोगसणें – हें खऱ्यांनीच इतलें सोंपें आसा ?

हय, तें इतलें सोंपें आसा ! तुमी देवा कडल्यान भोगसणें जोडूंक शकनात. तुमी देवा कडल्यान तुमकां मेळिल्ल्या भोगसण्यांक फारीक करूंक शकनात. तुमी फकत तें देवाची दया आनी कृपे वरवीं भावार्थान मेळोवंक शकता. तुमी जरी जेजू क्रिश्ताक तुमचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करून, देवा कडल्यान भोगसणें मेळोवंक सोदतात जाल्यार, हें मागणें आसा जें तुमी करूंक शकतात. हें मागणें वा हेर खंयचेंय मागणें म्हणल्यार तुमकां वाटावचें ना. तुमी फकत जेजू क्रिश्ताचेरूच भरवंसो दवरल्यारूच, तुमकां पातकांचें भोगसणें मेळूंक शकता. हें मागणें फकत देवाचेर आशिल्लो भावार्थ व्यक्त करूंक आनी तुमकां सोडवण दिल्ले खातीर ताका दिनवास दिवपाचो एक सोंपो मार्ग आसा. “देवा, तुजे आड हांवें पातक केलां आनी म्हाका ख्यास्त फावता हें हांव जाणां. पूण जेजू क्रिश्तान म्हाका फावता ती ख्यास्त आपणें घेतली आनी ताचेरूच भावार्थ दवरून म्हाका भोगसणें मेळटलें. हांव सोडवणे खातीर म्हजो भावार्थ तुमचेर दवरतां. तुमची विसमिताची कृपा आनी माफी खातीर तुमकां दिनवास—सासणाच्या जिविताचें देणें! आमेन!”

तुमी हांगा किदें वाचलां ताचे वयल्यान तुमी जेजू क्रिश्ता खातीर एक निर्णय घेतला? जरी हय जाल्यार, उपकार करून सकयल दिल्लो "हांवें जेजू क्रिश्ताक आयज आपणायला" बटन क्लिक करचो.

Englishकोंकणीच्या मुखेल पानाचेर परतुचें

भोगसणें मेळ्ळां? हांव देवा कडल्यान कशे तरेन भोगसणें मेळोवंक शकतां?
© Copyright Got Questions Ministries