settings icon
share icon
प्रस्न

जेजूक तुमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकारप म्हणचें किदें?

जबाब


तुमी जेजू क्रिश्ताक तुमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार केला? हो प्रस्न सारको समजूंक, तुमी पयलीं ह्या शब्दाचो अर्थ समजूंक जाय - “जेजू क्रिश्त,” “वैयक्तीक,” आनी “सोडवणदार.”

जेजू क्रिश्त कोण? खूब लोक जेजू क्रिश्ताक एक बरो मनीस, म्हान शिक्षक वा देवाचो दूत अशें मानतले. ह्यो सगळ्यो गजाली जेजू विशीं खऱ्यो आसात, पूण तो खऱ्यांनीच कोण आसा ताची ते व्याख्यां करिनात. जेजू मासांत देव, मनशाच्या रुपान देव अशें बायबल आमकां सांगता. (जुवांव 1:1, 14 पळोवचो). देव आमकां शिकोवंक, आमकां पेकोवणी दिवंक, आमकां भोगसणें दिवंक आनी आमच्या खातीर मरूंक संवसारांत आयलो! जेजू क्रिश्त देव, निर्मातो सार्वभौम परमेश्वर. तुमी ह्या जेजूक आपणायला?

सोडवणदार म्हणजे किदें, आनी आमकां सोडवणदार किद्याक जाय? आमकां सगळ्यांक पातकां आसात; आमी सगळ्यांनी वायट करण्यो केल्यात अशें बायबल आमकां सांगता (रोमान्स 3:10-18). आमच्या पातकांक लागून, आमकां देवाचो राग आनी मनसुबी फावता. अनंत आनी सासणाच्या देवा आड केल्ल्या पातकां खातीर फकत अनंत ख्यास्त आसा (रोमान्स 6:23; उक्तें केल्लें गुपीत 20:11-15). ह्या कारणाक लागून आमकां सोडवण दार जाय!

जेजू क्रिश्त संवसारांत आयलो आनी आमचे सुवातेर मेलो. जेजूचें मरण आमच्या पातकां खातीर अनंत फारीकपण आशिल्लें (2 कोरिनथिएन्स 5:21). जेजू आमच्या पातकांचें दंड फारीक करूंक मेलो (रोमान्स 5:8). आमकां फारीक करूंक पडटे न्हय म्हुणून जेजून आपणें मोल फारीक केलें. जेजूचो मेल्यांतलो पुनर्जल्म जाल्ल्यान आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक पुरो आशिल्लें. ह्याच कारणाक लागून फकत जेजू एकलोच सोडवणदार (जुवांव 14:6; करणी 4:12)! जेजू तुमचो सोडवणदार म्हूण तुमी विस्वास दवरतात?

जेजूचो तुमचो “वैयक्तीक” सोडवणदार? खुबशे लोक क्रिस्तांवपण म्हणल्यार इगर्जेंत वचप, आचारधर्मपालन करप, आनी/ वा विशिश्ट पातकां करप ना अशें मानतात. हें क्रिस्तांवपण न्हय. जेजू क्रिश्ता कडेन वैयक्तीक नातें वा संबंद आसप हें खरें क्रिस्तांवपण आसा. जेजू क्रिश्ताक तुमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार करप म्हणल्यार तुमचो स्वताचो वैयक्तीक भावार्थ आनी भरवंसो ताचेर दवरप. हेरांच्या भावार्था वरवीं कोणूच वाटावलेलो ना. विशिश्ट कर्तुबां करून कोणाकूच भोगसणें मेळिल्लें ना. तुमी वाटावपाचो एकूच मार्ग म्हणल्यार, जेजू तुमचो सोडवणदार म्हूण, तुमच्या पातकांचें फारीकपण म्हूण तो मेलो आनी तुमकां सासणाचें जिवीत दिवंक पुनर्जिवंत जालो अशें वैयक्तीक रुपान स्विकारचें (जुवांव 3:16). जेजू तुमचो वैयक्तीक सोडवणदार?

जेजू क्रिश्ताक तुमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण तुमी स्विकारूंक सोदतात जाल्यार, फुडें दिल्लीं उतरां देवाक म्हणचीं. हें मागणें वा हेर खंयचेंय मागणें म्हणल्यार तुमकां वाटावचें ना, हाचो उगडास धरचो. फकत जेजू क्रिश्त आनी तुमचे पासत खुर्सार ताणें दिल्लो आपलो प्राण हाचेर विस्वास दवरल्यारूच तुमी पातकांतल्यान वाटावतले. हें मागणें फकत देवाचेर आशिल्लो भावार्थ व्यक्त करूंक आनी तुमकां सोडवण दिल्ले खातीर ताका दिनवास दिवपाचो एक सोंपो मार्ग आसा. “देवा, तुजे आड हांवें पातक केलां आनी म्हाका ख्यास्त फावता हें हांव जाणां. पूण जेजू क्रिश्तान म्हाका फावता ती ख्यास्त आपणें घेतली आनी ताचेरूच भावार्थ दवरून म्हाका भोगसणें मेळटलें. म्हाका तुमचे कडल्यान भोगसण्याची माफी मेळ्ळ्या आनी सोडवणे खातीर हांव तुमचेर भावार्थ दवरतां. हांव जेजूक म्हजो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार करतां! तुमची विसमिताची कृपा आनी माफी खातीर तुमकां दिनवास—सासणाच्या जिविताचें देणें! आमेन!”

तुमी हांगा किदें वाचलां ताचे वयल्यान तुमी जेजू क्रिश्ता खातीर एक निर्णय घेतला? जरी हय जाल्यार, उपकार करून सकयल दिल्लो "हांवें जेजू क्रिश्ताक आयज आपणायला" बटन क्लिक करचो.

Englishकोंकणीच्या मुखेल पानाचेर परतुचें

जेजूक तुमचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकारप म्हणचें किदें?
© Copyright Got Questions Ministries