settings icon
share icon
प्रस्न

जेजू क्रिश्त कोण?

जबाब


जेजू क्रिश्त कोण? “देव अस्तित्वांत आसा?” खूब थोडे लोक जेजू क्रिश्त अस्तित्वांत आसा कांय ना असो प्रस्न करतात. 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिश्त मनशाच्या रुपान ह्या संवसारांत इज्रायलांत आयलो अशें समान्यपणान मानतात. जेजू क्रिश्ताची पुराय वळखी विशया विशीं संदर्भांत भासाभास करतात. चडशे सगळे मुखेल धर्म जेजू देवाचो दूत, एक बरो शिक्षक वा धर्मीक मनीस आशिल्लो अशें शिकयतात. जेजू देवाचो दूत, बरो शिक्षक वा धर्मीक मनश्या परस अनंत आशिल्लो अशी बायबला संर्दर्भांत एक समस्या आसा.

सी.एस.लुईस आपल्या मियर क्रिस्टियनिटी ह्या पुस्तकांत अशें बरयता: “ ताचे [जेजू क्रिश्ता] विशीं जो कोणूय खऱ्यांनीच पिशेपणां उलयता वा म्हणटा तांकां हांव प्रतिबंधीत करूंक सोदतां: हांव जेजूक एक बरो शिक्षक म्हूण स्विकारतां, पूण तो आपूण देव असो दावो करता तो हांव स्विकार करिना. ही एक गजाल जी आमी म्हणूंक फावोना. कोणूय एक सादारण मनीस जरी जेजून म्हणिल्लीं उतरां म्हणटा जाल्यार तो एक बरो शिक्षक जावचो ना. तो घडये एकतर मूर्ख जावं येता वा बेकायदेशीर म्हणपी मनशा कडेन सर जातली, वा तो इफेर्नाचो देंवचार जातलो. तुमी तुमची पसंद थारावूंक जाय. एक तर हो मनीस देवाचो पूत आशिल्लो वा आसा वा तो पिसो वा ताचे परस वायट आशिल्लो. तुमी ताका पिसो म्हणू येता, ताचेर थुकूंक शकतात आनी ताका राकेस म्हुणून मारूंक शकतात; वा तुमी ताचे पांयां पडून ताका परमेश्वर वा देव म्हुणूंक शकतात. पूण तो एक म्हान शिक्षक म्हूण ताची तुस्त करपाचीं पिशेपणां करचीं न्हय. ताणें हो पर्याय आमचे खातीर उक्तो दवरिल्लो ना. ताणें अशे तरेन केल्लेंय ना.”

जाल्यार, जेजू आपूण कोण असो दावो करता? तो कोण अशें बायबल म्हणटा? पयले सुवातेर, जुवांवाच्या शुभवर्तमानांत 10:30 जेजूचीं उतरां पळोवचीं: हांव आनी बापूय एकूच. पयलेच नदरेन घडये हो आपूण देव म्हणपाचो दावो असो दिसना, तरी पूण, ह्या निवेदना कडेन जुदेवांची प्रतिक्रिया पळोवची. आमी तुका ह्या खंयच्याच कारणांक लागून फातरायनात पूण ईश्वरनिंदेक लागून, कारण तूं एक सादारण मनीस जाव आपूण देव म्हणपाचो दावो करता (जुवांव 10: 33) असो जुदेवांनी प्रतिसाद दिलो. जेजून आपूण देव म्हणपाचो दावो केल्लें निवेदन जुदेवांक समजिल्लें. सकयल दिल्ल्या कडव्यांत, “आपणें देव म्हणपाचो दावो करूंक ना.” अशें म्हणून जेजून जुदेवांक केन्नाच चूक सुदारिल्ली ना. , “हांव आनी बापूय एकूच” (जुवांव 10:30) अशें जाहीर करून आपूण देव अशें जेजून कळीत केल्लें. जुवांव 8:58 ही आनीक एक देख आसा: “‘हांव तुमकां सत्य सांगतां, जेजून जबाब दिलो, आब्राव जल्मुचे आदीं, हांव जल्मल्लों!’” हाच्या प्रतिसादान जुदेवांनी परत एकदां जेजूक फातरावपाचो येत्न केलो. (जुवांव 8:59). जेजून आपली वळख “हांव” अशी जाहीर केल्या, जी पोरण्या करारांतल्या देवाच्या नांवां खातीर उल्लेख केला. (एक्सॉदूस 3:14) जुदेवांक ईश्वरनिंदा अशें दिशिल्लें आनी आपूण देव म्हणपाचो दावो नासल्यार, जुदेव जेजूक परत एकदां फातरांनी मारूंक किद्याक सोदताले?

जुवांव 1:1 म्हणटा “उतर देव आशिल्लो.” जुवांव 1:14 म्हणटा “उतर मास जालें.” हाचो अर्थ जेजू मासांत देव असो जाता. जेजूचो सिंस,थॉमासान जाहीर केलें – “म्हजो परमेश्वर आनी म्हजो देव” (जुवांव 20:28). जेजू ताची चूक सुदारिना. आपोस्ल पावलू ताचें वर्णन अशें करता, “…आमचो म्हान देव आनी सोडवणदार, जेजू क्रिश्त” (तितूस 2:13). आपोस्ल पेद्रूय तशेंच म्हणटा, “…आमचो देव आनी सोडवणदार, जेजू क्रिश्त” (2 पेद्रू 1:1). जेजूचे पुराय वळखीक, देव बाप गवाय आसा, “पूण पुता विशीं तो अशें म्हणटा, ‘तुजें शिंवासन, ओ देवा,

सदां काळा खातीर उरतलें, आनी तुजें राज्य नेकीचें राजदंड आसतलें.” आदलो करार क्रिश्ताची भविश्यवाणी देवता अशी करता, “आमचे खातीर एक बाळक जल्मला, आमकां एक पूत दिला, आनी राज्यकारभार ताच्या खांदार आसतलो. आनी ताका विसमितांचो सल्लागार, पराक्रमी देव, सासणाचो बापूय, शांततायेचो राजकुंवर अशें पाचारताले” (इझाक 9:6).

जाल्यार, सी.एस.लुईस वादविवाद करता, जेजूक फकत एक बरो शिक्षक अशें समजप हो पर्याय न्हय. जेजून स्पश्टपणान आनी न्हयकार करिनासतना देव म्हूण दावो केला. तो जरी देव न्हय जाल्यार तो फटकिरो, आनी ह्या खातीर तो देवाचो दूत, बरो शिक्षक, वा धर्मीक मनीस न्हय. जेजूच्या उतरांचो अर्थ दिवपाच्या येत्नांत आधुनीक “विद्वान” असो दावो करतात “खरो इतिहास जेजून” खुबश्यो गजाली म्हुणूंक नात, पूण बायबलांत ताका संबंद लायतात. देवाच्या उतरा प्रमाणें जेजून किदें केलें आनी किदें करूंक ना हाचेर भासाभास करूंक आमी कोण? दोन हजार वर्सां उपरांत आयिल्ल्या “विद्वानाक” जेजून किदें केलें आनी किदें करूंक ना हें - जे कोण ताचे वांगडा चाकरी केली, जांकां जेजू क्रिश्तान स्वता शिकयले (जुवांव 14:26) हाचे परस बरो परिचय कसो आसूंक शकता?

जेजूचे खरी वळखीचे प्रस्न किद्याक इतलो म्हत्वाचो आसा? जेजू देव आसा वा ना हाचेर किद्याक फरक आसा? सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण, जेजू देव आसूंक जाय म्हणल्यार, जरी तो देव नाशिल्लो जाल्यार ताचें मरण पुराय संवसाराच्या पातकांचें दंड भरूंक पावचें नासलें (1 जुवांव 2:2). फकत देव असलें दंड फारीक करूंक शकता (रोमान्स 5:8; 2 कोरिनथिएन्स 5:21). आमचें रीण फारीक करूंक जेजू देव आसूंक जाय. जेजू मरूंक जाय देखून तो मनीस आसूंक जाय. फकत जेजू क्रिश्ताचेर भावार्थ दवरल्यारूच सोडवण उपलब्ध आसा. जेजू देवता जाल्ल्यान, सोडवणीचो तो एकूच मार्ग आसा. जेजू देवता जाल्ल्यान ताणें घोशणा केल्ली, “हांव वाट, सत्य आनी जिवीत. देव बापा कडेन कोणूच येना पूण फकत म्हजे वरवींच देव बापा कडेन पावूंक शकता” (जुवांव 14:6).

Englishकोंकणीच्या मुखेल पानाचेर परतुचें

जेजू क्रिश्त कोण?
© Copyright Got Questions Ministries