Mga katanungan patungkol sa Biblia 

Mga katanungan patungkol sa Biblia

Ano ang Bibliya?

Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?

Naglalaman ba ng mga kamalian, pagkakasalungatan o hindi pagkakatugma ang Bibliya?

Mahalaga pa ba ang Bibliya sa ngayon?

Papaano at kailan ginawa ang Canon ng Bibliya?

Ano ba ang tamang paraan sa pag-aaral ng Bibliya?

Ano ba ang ibig sabihin na ang Bibliya ay “kinasihan ng Diyos”?

Bakit natin kailangang basahin/pag-aralan ang Bibliya?

Sino ang mga manunulat ng mga Aklat ng Bibliya?

Bakit mahalaga na maniwala na walang pagkakamali ang Bibliya?

Posible ba na mas marami pang aklat ang maaaring madagdag sa Bibliya?

Ano ang canon o panukat sa Kasulatan?

Ang Bibliya ba ay may mali, nabago, naitama, napalitan o napakialaman?

Lumang Tipan at Bagong Tipan - Ano ang pagkakaiba?

Bakit tayo binigyan ng Diyos ng apat na Ebanghelyo?

Kailangan ko bang maniwala na ang Bibliya ay walang mali upang ako ay maligtas?

Anong mga aklat ang nawala sa Bibliya?

Bakit dapat pagaralan ang Lumang Tipan

Saan magandang magumpisa ng pagbabasa sa Bibliya?

Kinasihan ba ng Diyos ang mga sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 7:12?

Ano ang Mapalad? Ano ang ibig sabihin ng “mapalad” sa sermon sa bundok ni Hesus?

Paano natin malalaman kung anong bahagi ng Bibliya ang maaring ilapat sa buhay natin ngayon?

Bakit napakaraming kalituhan tungkol sa itinuturo ng Bibliya?

Ang mga orihinal na manuskrito lamang ba ng Bibliya ang walang pagkakamali?

Maaari / dapat ba nating unawain ang Bibliya sa literal na paraan?

Ano ang doktrina ng iluminasyon ng Banal na Espiritu (illumination of the Holy Spirit)?

Ano ang kahulugan ng mga numero sa Bibliya?

Paano tayo magdedesisyon kung aling aklat ang kasama sa Bibliya gayong hindi sinabi sa Bibliya kung aling aklat ang kasama sa Kasulatan?

Bakit mahalaga na pagaralan ang Bibliya ayon sa konteksto? Bakit mali na unawain ang Bibliya ng hindi ayon sa konteksto?

Ano ang pagkakasundo ng mga Ebanghelyo?

Bakit tinatawag na Banal na Kasulatan ang Bibliya?

Paano nalaman ng mga tao na mayroong Diyos bago nagkaroon ng Bibliya?

Ang mga himala ba sa Bibliya ay dapat na unawain sa literal na paraan?

Ano-anu ang mga pangalan at titulo para sa Bibliya?

Ano ang Pentateuch?

Ang doktrina ba ng preserbasyon (pagiingat) ng Diyos sa Kasulatan ay naaayon sa Bibliya?

Mayroon bang katibayan sa pagkasi ng Diyos sa Bibliya?

Ang babala ba sa Pahayag 22:18-19 ay mailalapat sa buong Bibliya o sa Aklat lamang ng Pahayag?

Ano ang doktrina ng kasapatan ng Kasulatan? Ano ang ibig sabihin na ang Bibliya ay sapat na?

Ano ang tabak ng Espiritu?

Bakit mahalaga na maunawaan ang Bibliya?

Bakit napakahirap na unawain ang Bibliya?

Paano natin malalaman na ang Bibliya ang Salita ng Diyos at hindi ang Apocrypha, Koran at ang aklat ng Mormon at iba pa?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Biblia