Mahalaga pa ba ang Bibliya sa ngayon? 

Tanong: "Mahalaga pa ba ang Bibliya sa ngayon?"

Sagot:
Sinasabi ng aklat ng Hebreo 4: 12: "Sapagka't ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak ng buto, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso." Samantalang ang Bibliya ay isinulat ng humigit-kumulang apatnapung mga manunulat sa loob ng isan-libo at limandaang taon, ang pagiging tama o pagkakawasto at kahalagahan ng Bibliya sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagbabago. Ang Bibliya na ibinigay ng Diyos sa atin ang tanging pinagmumulan ng lahat ng mga rebelasyon ng Diyos tungkol sa Kanya at sa Kanyang plano sa sangkatauhan.

Ang Bibliya ay naglalaman ng napakalaki at napakaraming impormasyon tungkol sa natural na mundo na kinumpirma na ng mga siyentipikong pagsusuri at pananaliksik. Ang ilan sa mga talatang ito ay ang Levitico 17:11, Mangangaral 1:6-7, Job 36:27-29, Awit 102:25-27 and Colosas 1:16-17. Habang patuloy na inilalahad ng Bibliya ang plano ng katubusan ng Diyos sa sangkatauhan, maraming mga karakter ang malinaw na inilarawan. Kung gayon, tunay ngang ang Bibliya ay nagbibigay ng malaking impormasyon tungkol sa pag-uugali at sa kakayahang gawin ng isang tao. Sa katunayan, makikita sa pang araw-araw na karanasan ng tao ang mga eksaktong katangian at paglalarawan nito higit sa alinmang aklat ng sikolohiya. Maraming mga historikal na katotohanan na nakatala sa Bibliya na kinumpirma ng mga extra-biblical na pag-aaral. Madalas ang mga historikal na pananaliksik ay nagpapakita ng malaking pagkakasundo sa pagitan ng Biblikal at extra-biblical na mga nakatala sa magkaparehong pangyayari. Sa maraming kaso, ang Bibliya ang mas itinuturing na wasto.

Gayon man, ang Bibliya ay hindi isang librong historikal, librong pang-sikolohiya o isang siyentipikong talaan. Ang Bibliya ay ang paglalarawan na ibinigay ng Diyos sa atin kung Sino Siya, at kung ano ang Kanyang plano para sa sangkatauhan. Ang pinakamahalagang nilalaman ng naturang rebelasyon ay ang kuwento tungkol sa pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan, at ang pagbibigay ng Diyos ng kasagutan upang mapanumbalik ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Kanyang Anak na si Hesu Kristo sa krus. Ang ating pangangailangan sa katubusan ay hindi nagbabago gayon din ang kagustuhan ng Diyos na mapanumbalik tayo sa Kanya.

Naglalaman ang Bibliya ng mga tumpak at mahalagang mga impormasyon. Ang pinakamahalagang mensahe ng Bibliya ay ang - katubusan. Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi lilipas, mapapalitan, o madadagdagan. Ang mga kultura ay nagbabago, ang mga batas ay nagbabago, ang mga henerasyon ay dumarating at umaalis subalit ang Salita ng Diyos ay mananatiling mahalaga, kasing halaga noong una itong isinulat. Maaaring hindi lahat ng nakasulat sa Bibliya ay kinakailangang mailapat natin sa ating mga buhay sa ngayon, subalit lahat ng mga nakasulat sa Bibliya ay naglalaman ng katotohanan na maaari nating magamit, o nararapat nating gamitin sa ating mga buhay sa kasalukuyan.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mahalaga pa ba ang Bibliya sa ngayon?