Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?Tanong: "Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?"

Sagot:
Ang aming kasagutan sa katanungang ito ay hindi lamang nagpapakita kung paano namin tinatrato ang Bibliya at ang importansiya nito sa aming buhay at kung paano din na mayroon itong walang kapantay na halaga para sa amin. Kung ang Bibliya ay totoong Salita ng Diyos, samakatuwid kinakailangan natin itong pag-aralan, sundin at pagtiwalaan. Kung ang Bibliya ay totoong Salita ng Diyos, nangangahulugan lamang na hindi rin natin tinatanggap ang Diyos kung hindi natin ito tinatanggap.

Ang katotohanang binigyan tayo ng Diyos ng Bibliya kung saan ipinasulat Niya ang kanyang mga Salita ay isang ebidensya ng pagpapadama NIya ng pag-mamahal sa atin. Ang ibig sabihin ng salitang “Pahayag” ay ang pagpapaalam ng Diyos sa sangkatauhan kung sino Siya at kung papaano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa kanya. Ang mga bagay na ito ay hindi natin malalamam kung hindi ito inihayag ng Diyos sa Bibliya. Kahit na inihayag ng Diyos sa progresibong paraan ang kanyang sarili sa Bibliya sa loob ng isang libo at liman daang taon, naglalaman pa rin ito ng lahat na kinakailangan na malaman ng tao patungkol sa Diyos, upang magkaroon siya ng tamang relasyon sa Kanya. Kung ang Bibliya ay totoong Salita ng Diyos, samakatuwid ito ang pinal na otoridad sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya, relihiyon, paguugali at moralidad.

Ang isang katanungan na dapat nating itanong sa ating mga sarili ay kung papaano natin matitiyak na ang Bibliya ay Salita ng Diyos at hindi lamang isang karaniwang libro. Ano ang ikinabukod tangi ng Biblia sa iba pang mga relihiyosong librong naisulat? Mayroon bang mga ebidensiya na ang Bibliya ay totoo ngang Salita ng Diyos? Ang katanungang ito ang dapat nating kasasgutan kung seryoso nating pag-aaralan ang pag-angkin ng Bibliya na ito ay totoong Salita ng Diyos, Banal, inspirado at sapat sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya.

Walang pag-aalinlangan na inangkin ng Bibliya na toong ito nga ang Salita ng Diyos. Malinaw na mababasa ito sa aklat ng 2 Timoteo 3:15-17 “Mula pa sa pagkabata alam mo nang ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Hesus. Lahat ng kasulata’y kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay, sa gayon ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain.”

Para masagot ang mga katanungang ito kinakailangan nating tingnan ang panloob at panlabas na ebidensya na totoo ngang ang Bibliya ay Salita ng Diyos. Ang panloob na ebidensiya ay yaong mga bagay na nakapaloob sa Bibliya mismo na siyang nagpapatotoo sa banal nitong pinagmulan. Isa sa mga kauna-unahang panloob na ebidensiya na nagpapatunay na salita nga ng Diyos ang Bibliya ay nakikita sa pagkakaisa nito. Kahit na ang Bibliya ay binubuo ng animnapu’t anim na iba’t-ibang aklat na isinulat sa tatlong kontinente, sa tatlong magkaibang linguwahe, sa loob ng humigit kumulang isang libo at liman daang taon, ng apatnapung manunulat, nananatili pa ring nagkakaisa ang Bibliya mula sa umpisa hanggang sa katapusan at wala itong pagkakasalungatan. Ang ganitong pagkakaisa ay siya mismong kaibahan ng Biblia sa lahat ng mga libro. Isa lamang itong patunay sa Banal na pinagmulan ng mga salita, kumilos ang Diyos sa mga tao at isinulat nila ang kanyang mga salita.

Ang isa pang panloob na ebidensiya na nagpapatunay na ang Bibliya ay Salita ng Diyos ay makikita sa detalyadong mga hula na nakapaloob sa mga pahina ng Bibliya. Ang Bibliya ay naglalaman ng daan-daan at mga detalyadong hula na may kinalaman sa hinaharap ng mga bansa kasama na ang bansang Israel, sa hinaharap ng isang lungsod, sa hinaharap ng sangkatauhan at sa pagdating ng Isang Tagapagligtas. Ang Tagapagligtas na hinulaang darating ay hindi lamang Tagapagligtas ng Israel kundi ng lahat din naman ng mga sasampalataya sa Kanya. Hindi katulad ng mga propesiyang matatagpuan sa ilang mga relihiyosong libro o yaong mga librong isinulat ni Nostradamus, ang mga propesiyang Biblikal ay napakadetalyado at kailanman ay hindi nabigo. Mayroong higit pa sa tatlong daang propesiya o hula tungkol kay Hesus sa Lumang Tipan pa lang. Hindi lang sinabi ng mga naturang propesiya na ipapanganak si Hesus sa mundo at kung anong pamilya ang kanyang panggagalingan. Hinulaan din kung paano Siya mamamatay at mabubuhay na mag-muli pagkatapos ng tatlong araw. Walang tanging paraan upang ipaliwanag ang katuparan ng mga hula sa Bibliya kundi ang tanggapin na may Banal itong pinagmulan.

Ang Pangatlong Panloob na ebidensiya ng Banal na pinagmulan ng Bibliya ay makikita sa kakaibang kapamahalaan at kapangyarihan nito. Ang Bibliya ay mayroong kakaibang otoridad na kakaiba sa alinmang librong naisulat. Ang otoridad na ito ay makikita sa hindi mabilang na mga buhay na nabago dahil sa pagbabasa ng Bibliya, ang mga lulong sa ipinagbabawal na gamot na napagaling ng Bibliya, ang mga bakla na pinalaya nito sa kabaklaan, ang mga kriminal ay pinabuti nito, ang mga makasalanan ay pinabanal nito at ang pagkamuhi ay napalitan ng pagmamahal dahil sa pagbabasa nito. Ang Bibliya ay nagtataglay ng kapangyarihang nakapagpapabago ng buhay ng tao at nagiging posible lamang ito dahil ito’y totoong Salita ng Diyos.

Hindi lamang ang mga panloob na ebidensiya ang nagpapatunay na ang Bibliya ay totoong Salita ng Diyos, mayroon ding panlabas na mga ebidensiya na nagpapatunay na totoo ngang ang Bibliya ay Salita ng Diyos. Ang isa sa naturang ebidensiya ay ang “Historicity” o pagsang ayon ng kasaysayan ng tao sa kasaysayan ng Bibliya. Dahil ang Bibliya ay nagdedetalye ng nakaraang mga pangyayari, ang katotohanan nito at pagiging wasto ay nangangailangan ng beripikasyon kagaya ng iba pang mga dokumento sa kasaysayan ng nakaraan. Sa pamamagitan ng mga ebidensiyang archeological at iba pang mga nakasulat na dokumento, ang mga nakatalang kasaysayan ng Bibliya ay napatunayan ng ilang beses na wasto, totoo at walang pagkakamali. Dahil sa mga ebidensiyang nakasulat at archeological o mga nahukay na katibayan ng mga nangyari sa nakalipas na sumusuporta sa Bibliya, naging pinakamagaling na dokumento ang Bibliya sa pagtuklas sa mga pangyayari ng nakaraang panahon. Dahil sa katotohanang ang Bibliya ay nagtatala ng mga wasto at makatotohanang pangyayari sa nakaraan, ito’y isang matibay na indikasyon ng pagiging tumpak at totoo nito kung ang pag-uusapan ay ang mga doktrina at paksang pangrelihiyon. Tumutulong din ito para mas lalo pang patotohanan ang pang-angkin nito na ang Bibliya ay Salita nga ng Diyos.

Ang isa pang panlabas na ebidensiya na magpapatunay na ang Bibliya ay Salita ng Diyos ay ang integridad ng mga taong sumulat nito. Gumamit ang Panginoon ng mga tao mula sa iba’t-ibang antas ng pamumuhay upang ipasulat ang kanyang mga Salita. Kung ating pag-aaralan ang buhay ng naturang mga tao na ginamit ng Diyos, hindi matatanggihan na sila ay tapat at mga taong nararapat pagtiwalaan. Kung ating susuriin ang kanilang buhay, handa silang mamatay dahil sa kanilang pinaniniwalaan. Ang mga ordinaryo ngunit tapat na taong ito ay totoong naniniwala na ang Diyos ang nagsalita sa kanila. Ang mga taong sumulat ng Bagong Tipan at ang ilan pang mga mananampalataya (1 Corinto 15:6) ay tinitiyak ang katotohanan ng kanilang mensahe, sapagkat nakita nila at nakasama si Hesus matapos siyang mabuhay mula sa mga patay. Napakalaki ng epekto sa mga taong ito ng pagkasaksi nila sa muling pagkabuhay ni Hesus. Mula sa pagtatago dahil sa takot naging handa silang mamatay para sa mensahe na inihayag sa kanila ng Diyos. Ang kanilang mga buhay at uri ng pagkamatay ay nagpapatunay lamang na ang Bibliya ay Salita ng Diyos.

Ang kahuli-hulihang ebidensiya na totoo ngang ang Bibliya ay Salita ng Diyos ay ang hindi nito paglipas at pagkasira. Dahil sa pag-angkin ng Bibliya na ito’y Salita ng Diyos, dumanas ito ng matinding pag-atake at pagtatangka upang ito’y sirain kumpara sa alinmang libro sa kasaysayan simula pa noong imperyo ng mga Romano hanggang sa mga komunistang diktador at sa kamay ng mga taong hindi naniniwalang may Diyos. Subalit nalampasan at napagtagumpayan lahat ng Bibliya ang pagatake dito at nananatiling nangunguna sa pinaka-maraming nalimbag na kopya hanggang sa kasalukuyan.

Sa maraming panahon, sinasabi ng mga hindi naniniwala sa Bibliya na ito ay isang kathang-isip lamang, subalit pinatunayan naman ng archeology na ang Bibliya ay isang historical na aklat. Inatake ng mga kalaban ang mga itinuturo ng Bibliya at sinabing hindi umano ito napapanahon. Subalit ang konseptong moral at legal at ang mga itinuturo nito ay may maganda at malaking impluwensiya sa mga komunidad at kultura sa buong mundo. Patuloy pa ring inaatake ng Siyensiya, Saykolohiya at Pulitika ang Bibliya subalit nananatili pa rin itong makatotohanan at walang kasing halaga hanggang sa kasalukuyan. Ito’y isang aklat na nagbago sa hindi mabilang na mga buhay at kultura sa loob ng dalawang libong taon. Gaano man ang paglaban at paninira ang gawin ng mga kalaban, mananatili pa ring hindi natitinag ang Bibliya. Ang katumpakan at kawastohan ng Bibliya ay napanatili sa kabila ng mga pagtatangkang pasamain ito. Ito’y isang malinaw na testimonya na ang Bibliya ay Salita ng Diyos. Huwag tayong magtaka na sa kabila ng mga pag atake sa Bibliya ay hindi pa rin ito nagbabago dahil sinabi ni Hesus “ Mawawala ang langit at ang lupa ngunit ang mga salita Ko’y hindi magkakabula (Marcos 13: 34) Matapos nating malaman ang mga katibayan, masasabi natin ng walang pag-aalinlangan na totoo nga na ang Bibliya ay Salita ng Diyos.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Totoo ba na ang Bibliya ay Salita ng Diyos?