Posible ba na mas marami pang aklat ang dapat madagdag sa Bibliya? 

Tanong: "Posible ba na mas marami pang aklat ang dapat madagdag sa Bibliya?"

Sagot:
Walang dahilan upang maniwala na ang Diyos ay magbibigay pa ng mga dagdag na kapahayagan sa Kanyang mga Salita sa Bibliya. Ang Bibliya ay nag-umpisa sa mismong pinagmulan ng sangkatauhan - sa Genesis - at nagtapos sa pagwawakas ng kasaysayan ng sangkatauhan sa Aklat ng Pahayag. Ang lahat ng nasa gitna ay para sa kapakinabangan natin bilang mga mananampalataya upang tayo ay bigyang kalakasan ng mga katotohanan ng Bibliya sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Nalaman natin ito mula sa 2 Timoteo 3:16-17, "Lahat ng kasulata'y kinasihan ng Diyosa at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain."

Kung may iba pang aklat ang dapat madagdag sa Bibliya, ito ay katumbas sa paniniwala na ang Bibliya na meron tayo ngayon ay hindi kumpleto - at hindi nito itinuturo sa atin ang lahat ng dapat nating malaman. Bagama't mailalapat lamang ng partikular ang Pahayag 22:18-20, itinuturo ng talatang ito ang napakahalagang katotohanan na hindi na kailangan pang may madagdag sa Bibliya. "Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito: Sa sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lunsod"

Nasa atin na ang lahat ng ating dapat malaman sa kasalukuyang 66 na mga Aklat ng Bibliya. Walang kahit isang sitwasyon sa buhay na hindi mabibigyang kasagutan ng Kasulatan. Ang pinasimulan sa Genesis ay binigyang wakas sa Pahayag. Ang Bibliya ay kumpleto at sapat. Kaya pa bang magdagdag ang Diyos sa Bibliya? Siyempre, kaya Niya dahil Siya ay Diyos. Gayunman, walang anumang dahilan, Biblikal man o teolohikal, na maniwala na gagawin Niya ang gayon, o may pangangailangan pa na gawin Niya iyon.


Bumalik sa Tagalog Home Page

Posible ba na mas marami pang aklat ang dapat madagdag sa Bibliya?