ලබ්ධිය (ඇදහිල්ල) සහ ආගම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නලබ්ධිය (ඇදහිල්ල) සහ ආගම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ස්වර්ගය සඳහා ඇති එකම මග ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද?

ලබ්ධිය නිර්වචනය යනු කුමක්ද?

ලබ්ධියක හෝ ව්‍යාජ ආගමක සිටින කෙනෙකුට ශුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාජ (මිථ්‍යා) ගුරුවරයෙකු / ව්‍යාජ අනාගතවක්තෘන් මම හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?

යෙහෝවා සාක්‍ෂිකරුවෝ නම් කව්ද” ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ කුමක්ද (මොනවාද)?

මෝමන්වාදය නම් ලබ්ධි නැමදුමක්ද? මෝමන්වරු විශ්වාස කරන්නේ මොනවාද?

කිතුනුවන් අන් අයගේ ආගමික ඇදහිල්ල දරා ගෙන සිටිය යුතුද (උල්පන්දම්)?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටලබ්ධිය (ඇදහිල්ල) සහ ආගම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න