पवित्र आत्माको विषयमा प्रश्नहरुपवित्र आत्माको विषयमा प्रश्नहरु

पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ?

हामीले पवित्र आत्मालाई कहिले र कसरी ग्रहण गछौं त ?

म पवित्र आत्माद्वारा कसरी भरिन सक्छु त ?

पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको के हो ? ख्रीष्टियनहरुले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा कहिले पाउँछन् त ?

पवित्र आत्मा विरुद्धको निन्दा भनेको के हो ? मैले पवित्र आत्माको निन्दा गरेको छु भनेर मैले कसरी जान्न सक्दछु त ?

मेरो आत्मिकी वरदान के हो भनेर मैले कसरी जान्नु त ?

आत्माका आश्चर्यमय वरदानहरु के आजको लागि हुन् त ?

अन्य भाषाहरुमा बोल्ने वरदान के हो?नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपवित्र आत्माको विषयमा प्रश्नहरु