म पवित्र आत्माद्वारा कसरी भरिन सक्छु त ?प्रश्न: म पवित्र आत्माद्वारा कसरी भरिन सक्छु त ?

उत्तर:
पवित्र आत्माको भरिपूरीलाई बुझ्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण पदचाहिँ यूहन्ना १४:१६ हो, जहाँ येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि विश्वासीहरुमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ र त्यो वास गराईचाहिँ स्थायीरुपमा हुनेछ । आत्माको भरिपूरीबाट वास गराईलाई छुट्टयाउन महत्वपूर्ण छ । आत्माको स्थायी वास गराईचाहिँ चुनिएका केही विश्वासीहरुका लागि मात्र होइन, तर सबै विश्वासीहरुका लागि हो । यस निष्कर्षलाई टेवा पुर्याउने धर्मशास्त्रमा त्यहाँ थुप्रै सन्दर्भहरु छन् । पहिलो, पवित्र आत्माचाहिँ येशूमा विना कुनै अपवाद सबै विश्वासीहरुलाई दिइएको एउटा वरदान हो, अनि ख्रीष्टमाथिको विश्वास सिवाय यस वरदानमाथि कुनै शर्त राखिएको छैन (यूहन्ना ७:३७–३९) । दोस्रो, पवित्र आत्माचाहिँ उद्धारको क्षणमा नै दिइन्छ (एफिसी १:१३) । आत्माको छाप लगाइने र वास गर्ने कामचाहिँ विश्वास गराईकै क्षणमा हुँदछ भनेर बताउँदै गलाती ३:२ ले यसै कुरालाई नै जोड दिँदछ । तेस्रो, विश्वासीहरुका पवित्र आत्मा स्थायीरुपमै वास गर्नुहुन्छ । पवित्र आत्माचाहिँ विश्वासीहरुमा ख्रीष्ट तिनीहरुको भावी महिमाको एउटा भुक्तानी अथवा प्रभावको रुपमा दिइन्छ (२ कोरिन्थी १:२२; एफिसी ४:३०) ।

योचाहिँ एफिसी ५:१८ मा उल्लेख गरिएको आत्माको भरिपूरीसंग विषमतामा छ । हामी पवित्र आत्मामा यस्तो गरी पूर्णरुपले भिज्नुपर्दछ कि उहा्रँले हामीलाई पूर्णरुपले अप्नाउन सकून् अनि, त्यस अर्थमा, हामीलाई भर्न सकून् । रोमी ८:९ अनि एफिसी १:१३–१४ ले उल्लेख गर्दछ कि उहाँ हरेक विश्वासीहरुभित्र वास गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई दुःखित तुल्याउन सकिन्छ (४:३८) अनि हामीभित्रको उहाँको क्रियाकलापलाई निभाउन सकिन्छ (१ थेसलोनिकी ५:१९) । जब हामी यी कुराहरुलाई हुन दिन्छौं, हामी आत्माको कार्य गराईको पूर्णता र हामी मार्फत अथवा हामीमा उहाँको शक्तिको अनुभव गर्दछौं । आत्माद्वारा भरिनुले हाम्रो जीवनको हरेक भागलाई अधीनमा राख्न, अनि हामीलाई अगुवाई गर्न र नियन्त्रण गर्नमा उहाँको स्वातन्त्रताको संकेत गर्दछ । त्यसपछि हामी मार्फत उहाँको शक्तिलाई काममा लगाउन सकिन्छ यसोस्ले हामीले गरेका कामहरु परमेश्वरमा फलदायक हुँदछ । आत्माको भरिपूरी बाहिरी कामहरुमा मात्र लागु हुँदैन; यसलाई हाम्रा कार्यहरुको भित्री विचारहरु र उद्धेश्यहरुमा पनि लागु हुँदछ । भजन १९:१४ ले भन्दछ, “हे परमप्रभु, मेरा चट्टान र मेरा उद्धारक, मेरो मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईंको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य होऊन् ।”

पवित्र आत्माको भरिपूरीलाई वाधा दिनेचाहिँ पाप हो अनि परमेश्वरको आज्ञा पालनले आत्माको भरिपूरीलाई कायम राख्दछ । हामी आत्माद्वारा भरिएको हुनुपर्दछ भनेर एफिसी ५:१८ ले आज्ञा गर्दछ; तरैपनि, भरिपूरीलाई पूरा गरिने कुराचाहिँ पवित्र आत्माको भरिपूरीको लागि गरिएको प्रार्थनाले हुँदैन । परमेश्वरको आज्ञाप्रतिको हाम्रो आज्ञाकारीताले मात्र आत्मालाई हामीभित्र कार्य गर्नलाई स्वातन्त्रता दिँदछ । जब हामी पाप गर्दछौं, हामीले यसलाई तुरुन्तै परमेश्वरमा स्वीकार्नु पर्दछ अनि आत्माद्वारा भरिएको हुन र आत्माद्वारा डोर्याइनको लागि हाम्रो प्रतिज्ञालाई नवीकरण गर्नुपर्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशम पवित्र आत्माद्वारा कसरी भरिन सक्छु त ?