हामीले पवित्र आत्मालाई कहिले र कसरी ग्रहण गछौं त ?प्रश्न: हामीले पवित्र आत्मालाई कहिले र कसरी ग्रहण गछौं त ?

उत्तर:
पावल प्रेरितले सफासंग सिकाए कि हामीले येशूख्र्रीष्टलाई हाम्रो उद्धारकत्र्ताको रुपमा ग्रहण गरेकै क्षणमा हामी पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्छौं । पहिलो कोरिन्थी १२:१३ ले यसरी घोषणा गर्दछ, “किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाए छौं — यहूदी वा ग्रीक, कमारो वा फूक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो ।” रोमी ८:९ ले हामीलाई भन्दछ कि यदि कुनै व्यक्तिसंग पवित्र आत्मा छैन भने, त्यो ख्रीष्टको हुँदैन : “यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरुमा वास गर्नुहुन्छ भने, तिमीहरु पापमय स्वभावमा होइन, तर पवित्र आत्मा हुन्छौं । तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भनेता त्यो उहाँको हुँदैहोइन ।” एफिसी १:१३–१४ ले हामीलाई सिकाउँदछ कि विश्वास गर्ने सबैका लागि पवित्र आत्माचाहिँ उद्धारको छाप हो : “तिमीहरु, जसले सत्यको वचन, अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमचार सुन्यौ, र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरुलाई प्रतिज्ञा गरिएका पवित्र आत्माको छाप लगाइएको थियो । परमेश्वरको आफ्नो सम्पति, अर्थात् हामीहरुले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म उहाँका महिमाको प्रशंसाको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारीको बैना हुनुहुन्छ ।”

उद्धारको क्षणमै पवित्र आत्मालाई ग्रहण गरिन्छ भनेर यी तीनओटा परिच्छेदहरुले स्पष्ट पार्दछ । यदि कोरिन्थीका सबै विश्वासीहरुले पवित्र आत्मा नपाएको हुँदो हो त हामी सबैले एउटै आत्मामा बप्तिस्मा पाएका छौं र सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो भनेर पावलले भन्न सक्ने नै थिएन । यदि कुनै व्यक्तिसंग पवित्र आत्मा छैन भने, त्यो ख्रीष्टको हुँदैन भनेर उल्लेख गर्न त रोमी ८:९ अझ कठोर रहेको छ । त्यसकारण, पवित्र आत्मा पाउनुचाहिँ उद्धार प्राप्त गरेका कुराको एउटा परिचयात्मक कारण हो । अझ, उद्धारको क्षणमा यदि कसैले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गरेन भनेता यो “उद्धारको छाप” (एफिसी १:१३–१४) बन्नै सक्दैन । हामीले खीष्टलाई उद्धारकत्र्ताको रुपमा ग्रहण गरेको क्षणमा हाम्रो सुरक्षित भएको हुन्छ भनेर थुप्रै वचनहरुले पूर्णरुपले स्पष्ट पार्दछ ।

यस वहसचाहिँ विवादास्पद छ किनभने पवित्र आत्माका सेवाकाइहरु प्रायःजसो अन्यौलपूर्ण रहेका छन् । आत्मालाई ग्रहण गरिने अनि भित्र वास गर्ने कुराहरुचाहिँ उद्धारको क्षणमा हुँदछ । आत्माको भरिपूरीचाहिँ ख्रीष्टियन जीवनको एउटा भइ नै रहने प्रक्रृया हो । जसरी हामी उद्धारको क्षणमा आत्माको बप्तिस्मा पनि हुन्छ भनेर मानिलिन्छौं, धेरै ख्रीष्टियनहरुले मानिलिंदैनन् । यसले कहिलेकाहीं आत्माको बप्तिस्मालाई र आत्माको ग्रहण गराईलाईचाहिँ उद्धारको पछि हुने एउटा कार्य हो भन्ने कुरासंग अन्यौलमा पार्दछ ।

निष्कर्षमा, हामी पवित्र आत्मालाई कसरी ग्रहण गर्छौं त ? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हाम्रा उद्धारकत्र्ताको रुपमा ग्रहण गरेर हामी पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्दछौं (यूहन्ना ३:५–१६) । हामीले पवित्र आत्मालाई कहिले ग्रहण गर्छौं त ? हामीले विश्वास गरैकै क्षणमा पवित्र आत्मा हाम्रो स्थायी सम्पति बन्दछ ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशहामीले पवित्र आत्मालाई कहिले र कसरी ग्रहण गछौं त ?