पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ ?प्रश्न: पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ ?

उत्तर:
पवित्र आत्माको चिनारी (पहिचान) मा धेरै गलत धारणाहरु रहेका छन् एउटा रहस्यात्मक शक्तिको रुपमा पवित्र आत्मा बारे केहि दृष्टिकोण रहेको छ ।अरुको बुझाईमा पवित्र आत्मा ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरुको लागि परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको अवैय व्यक्तिक शक्तिको रुपमा बुद्छन् । पवित्र आत्माको पहिचान बारे बाइबलले के भन्छ - स्पष्ट लेखिएको छ - बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ । बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि पवित्र आत्मा बौदिक , भावनात्मक र इच्क्षाशक्ति सहितको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य प्रेरित ५:३-४ लगायत धैरै धर्मशास्त्रको पदहरुमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यो पदमा पत्रुसले हननियाको सम्मुख भन्छन् कि किन तिमि पवित्र आत्मालाई ढाँट्दछौं र उनलाई भन्छन् कि उनले “मानिसलाई होइन तर परमेश्वसंग झुटो बोलेका छन् ।’’यो एउटा स्पष्ट घोषणा छ कि पवित्र आत्मालाई ढाट्नु भनेको परमेश्वरलाई ढाट्नु हो । हामी यो पनि जान्न सक्छौ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ किनकि परमेश्वरको गुण वा विशेषता उहाँमा रहेको छ । उदाहरणको लागि भजनसंग्रह १३९ :७ - ८मा पवित्र आत्मा र्सवव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य देखिन्छ , “ तपाईका आत्माबाट म काँहा अलग्ग जान सक्छु - अथवा तपाईको उपस्थितिबाट म काँहा भाग्न सक्छु - म आकाशमा गएँ भने , तपाई त्याहाँ हुनुहुन्छ । गहिर्राईमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने , त्याहाँ पनि तपाई हुनुहुन्छ ’’ त्यसपछि १ कोरिन्थी २:१० मा हामी पवित्र आत्मा र्सवज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने विशेषता देख्न सक्छौं । “ परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पववत्र आत्माद्धारा त्यो प्रकट गर्नु भएको छ । किनकि पवित्र आत्माले प्रत्यक कुरा खोज्नुहुन्छ , परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरु प्नि खोजी गर्नुहुन्छ । मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ - त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा वाहेक कसैले बुझ्दैन् ।”

हामी जान्न सक्छौ कि पवित्र आत्मा वास्तवमा एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ किनकि उहाँमा एउटा बुद्धि, भावनाहरु र इच्छाशक्ति रहेको छ । पवित्र आत्माले विचार गर्नुहुन्छ र जान्नु हुन्छ (१ कोरिन्थी २:१० ) पवित्र आत्मा दुस्खित हुन सक्नु हुन्छ (एफिसि ४:३०) आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यास्थता गर्नुहुन्छ (रोमी ८:२६-२७)। पवित्र आत्माले उहाँका इच्छा अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी १२:७-११)। पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्रिएकत्वको तेस्रो “व्यक्ति’’। परमेश्वरको रुपमा ,येशू ख्रीष्टिले प्रतिज्ञा गर्नुभएकै पवित्र आत्माले सान्त्वना दिने र सल्लाहकारको रुपमा वास्तविक रुपमा कार्यगर्न सक्नुहुन्छ (यूहन्ना १४:१६, २६ ; १५:२६) ।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ ?