अती महत्वपुर्ण प्रश्नहरुअती महत्वपुर्ण प्रश्नहरु

येश शू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ?

के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ?

के परमेश्वरको अस्तित्व छ? के परमेश्वरको अस्तित्व को प्रमाण छ?

के परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ : निश्चित रुपमा परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनी म कसरी जान्न सक्छु?

के वाइवल साँच्चै परमेश्वरको बचन हो?

परमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?

जिवनको अर्थ के हो?

ख्रीष्टियन धर्म के हो - र ख्रीष्टियनहरुले के विश्वास गर्छन् ?

के ख्रीष्टियनहरुले पूरानो करारको नियमलाई मान्नु पर्छ ?

के ख्रीष्टको इश्वरत्व बाइबलीय छ ?

के उद्धार विश्वासद्धारा मात्रै, वा विश्वास र कार्यहरुद्धारा हुन्छ ?

मेरो जीवनको निम्ति म कसरी परमेश्वरकोर् इच्छालाई जान्न सक्छु ? परमेश्वरको इच्छालाई जान्ने बारे बाइबलले के बताउँछ ?

पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ ?

मेरो ख्रीष्यिन जीवनमा पापमाथि मैले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छु ?

मैले किन आत्मा हत्या गर्नु हुदैन ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशअती महत्वपुर्ण प्रश्नहरु