Tinokugamuchira kumutauro weShona wepa www.GotQuestions.org!


Mibvunzo yeBhaibheri inopindurwa


Tine urombo, pari zvino hatisati tava kutambira mibvunzo inobvunzwa mumutauro weShona. Kana uchikwanisa kunyora nekuverenga Chirungu, tumira mibvunzo yacho pa - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Pasi apa pane mapeji aunogona kuwana mumutauro weShona:


Mashoko akanaka

Wakawana Upenyu husingaperi here?

Wakakanganwirwa Here? Ndingaita sei kuti ndikanganwirwe zvitadzo zvangu naMwari?

Zvinorevei kugamuchira Jesu Kristu seMuponesi wako?

Chii chinonzi urongwa hwekuponeswa / nzira yeruponeso?

Ndiani Anonzi muKristu?

Zvinorevei kuva muKristu akaberekwa patsva?

Mitemo mina yekunamata ndeipi?

Ndinganzwanana sei naMwari?

Jesu ndiye chete nzira yekuenda kudenga here?

Ndingaziva sei kuti zvechokwadi ndikafa ndichaenda kudenga?

Kune upenyu pashure pokufa here?

Ndechipi chitendero chakandinakira?

Chii chinonzi Ruponeso Mubhuku raVaRoma?

Chii chinonzi munyengetero wemutadzi?

Ndava kutenda muna Jesu . . . chii chasara?


Mibvunzo yakakosha chaizvo

Mwari ariko here? Kune umbowo here unoratidza kuti ariko Mwari?

Jesu Kristu Ndiani?

Jesu ndiMwari here? Jesu akambotaura here kuti ndiMwari?

Mwari anotsanangurwa sei? Mwari akaita sei?

Bhaibheri iShoko raMwari zvechokwadi here?

Chii chinonzi chiKristu uye vaKristu vanodavirei?

Mwari Ariko zvechokwadi here? Ndingaziva sei kuti Mwari Ariko zvechokwadi?

Chinangwa cheupenyu ndechipi?
Mibvunzo yeBhaibheri inopindurwa