O amogetswe mo kgolaganong ya Setswana www.GotQuestions.org!


Dipotso tse di arajwang ka Bebele

Re kopa maitshwarelo ka re sa kgone go amogela dipotso ka Setswana mo nakong e. Fa o kgona go kwala le go buisa ka Sekgowa o ka romela dipotso go - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Lenaneo le le fa tlase fa ke ditsebe tse re nang le tsona ka Setswana:
Dikgang tse di siameng

O na le botshelo jo bo sa khutleng?

O na le boitshwarelo? Nka itshwarelwa jang dibe tsa me tsotlhe ke Modimo?

Go kaya eng go amogela Jesu jaaka mopholosi wa gago?

Leano la poloko ke eng / tsela ya poloko?

Mokeresete ke eng?

A go botshelo morago ga loso?

A Jesu Keresete ke ena tsela e e yang Legodimong a nnosi?

Melao e le Mene ya semowa ke efe?

Go tsalwa seshwa go raya go reng?

Nka netefatsa jang gore ke ya Legodimong?

Nka siamisa jang kgolagano ya me le Modimo?

Thapelo ya moleofi ke efe?

Tsela ya Baroma ya pholoso ke efe?

Ke tumelo efe e e ntshiametseng?

Ke fetsa go baya botshelo jwa me mo go Jesu … jaanong?
Dipotso tsa botlhokwatlhokwa

A Modimo o teng? A go na le bopaki ba boleng teng ba Modimo?

Jesu Keresete ke mang?

A Jesu ke Modimo? A Jesu o kile a re ene ke Modimo?

A Modimo o teng? Nka netefatsa jang gore Modimo o teng?

A Beibele e tota e le lefoko ja Modimo?

Bokeresete ke eng, Bakeresete ba dumela Eng?

Boleng jwa Modimo bo ntse jang? Modimo o ntse jang?

Botshelo bo kaya eng?


Dipotso tse di arajwang ka Bebele