Nka siamisa jang kgolagano ya me le Modimo?


Potso: Nka siamisa jang kgolagano ya me le Modimo?

Karabo:
Fa re rata go “siamisa” le Modimo, re tshwanetse ra tlhaloganya gore go senyegile kae. “ba fapogile botlhe, ba senyega mmogo. Ga go ope yo o dirang molelmo, le eseng a le mongwe fela” (Dipesalome 14:3). Rotlhe re fapogile mo tseleng ya Modimo, “Rona rotlhe re ne re timetse jaaka dinku” (Jesaya 53:6).

Maswabi ke gore tuelo ya boleo ke loso. “... mowa oo leofang ke one o o tla swang” (Hesekiele 8:4). Dikgang tse di monate ke gore Modimo o a re batla gonne o re lokiseditse pholoso. Keresete o tlhalositse fa morero wa gagwe mo lefatsheng e le go “batla le go pholosa se se latlhegileng” (Luke 19:10), wa bua gape a le mo sefafanong gore “go weditswe!” (Johane 19:30).

Fa re rata go nna le kgolagano e ntle le Modimo re thswanetse ke go simolola go dumela gore re leofile. Se se latelang e thswanetse go nna boipobolo jwa maleo go Modimo ka boikokobetso (Jesaya 57:15) le maikaelelo a go se tlhole re leofa gape. “Gonne go dumela ka pelo go isa motho tshiamong; go ipolela ka molomo go isa pholosong” (Baroma 10:10).

Go sokologa go thswanetse ga kopanngwa le tumelo – tumelo ya gore loso lwa setlhabelo la ga Keresete le tsogo ya gagwe mo baswing, di mo naya tetla ya gonna Mopholosi wa rona. “Gonne fa o ipolele ka molomo ore Jesu ke Morena, o dumela gore Modimo o mo tsositse mo baswing, o tla pholosiwa” (Baroma 10:9). Dikwalo di le dintsi di bua ka ga botlhokwa jwa go nna le tumelo, jaaka Johane 20:27; Ditiro 16:31; Bagalatia 2:16; 3:11&26; le Baefeso 2:8.

Go siamisiwa fa pele ga Modimo go amana le gore o a reng ka seo Modimo o se dirileng go go pholosa. Modimo o rometse Mopholosi, a neela ka setlhabelo sa go tlosa maleo a rona (Johane 1:29), o bile a re naya gape tshepiso, “mongwe le mongwe yo o bitsang ina ja Morena o tla pholoswa’ (Ditiro 2:21).

Setshwantsho se sentle sa tshokologo le boitshwarelo ke sa morwa yo o botlhaswa (Luka 15:11-32). Morwa yo o mmotlana o ne a senya khumo e a e filweng ke rragwe ka boleo jwa matlhabisa ditlhong (temana ya 13). Fa a sena go ikwatlhaya, o ne a fetsa le megopolo wa gagwe gore o boela gae (temana ya 18). O ne a ipolelela mo mogoplong wa gagwe gore ga a sa tlhola a tshwanelwa ke go nna morwa wa ga rragwe (temana ya 19), mme o ne a fositse. Rragwe o ne a mo itumelela le go mo rata go gaisa le pele gonne a ne boetse gae (temana ya 20). O ne a tshwarelwa maleo otlhe, mme a direlwa mokete (temana ya 24). Modimo o dirafatsa ditsholofetso tsa one, ee, tota le tsholofetso ya go re itshwarela. “Modimo o gaufi le ba ba dipelo di thubegileng, o pholosa ba ba mewa e e kgobegileng (Dipesalome 34:19).

Fa o rata go siamisa kgolagano ya gago le Modimo, go thapelo e e bofefo thata eo re ka e rapelang. Gopola gore ga o pholosiwe ke go rapela thapelo e, kgotsa thapelo efe kapa efe. O pholosiwa mo boleong ke fa o dumela mo go Keresete Jesu. Thapelo e, ke mokgwa wa go bontsha tumelo mo Modimong le go mo leboga ka gore naya pholoso. “Rara, ke a itse gore ke leofile kgatlhanong le wena mme ke thswanetse ke kotlhao. Fela, Jesu Keresete o tsere kotlhao e e neng e ntibile gore fa ke dumela mo go ene ke itshwarelwe boleo. Ke solofetse mo go wena gore o mpholose. Ke a go leboga ka nntata ya boutlwelobotlhoko jwa gago le boitshwarelo, e leng mpho ya botshelo jo bo sa khutlheng! Amen.

A o tsere tshweetso ka Keresete ka lebaka la se o se buisitseng fa? Fa go le jalo, tobetsa konopo e e fa tlase “Ke amogetse Morena gompieno”.

English
Boela kwa tsebebg ya fa gae ya Setswana
Nka siamisa jang kgolagano ya me le Modimo?