settings icon
share icon
Potso

Tsela ya Baroma ya pholoso ke efe?

Karabo


Tsela ya Baroma ya pholoso ke mokgwa wa go tlhalosa ditaba tse di molemo tsa pholoso o dirisa ditemana tse di tswang mo bukeng ya Baroma mo Beibeleng. Ke tsela e e bofefu ya go tlhalosa gore ke ka baka la eng re batla pholoso, Modimo o re neile pholoso ka tsela efe, re ka amogela pholoso ka tsela efe, le gore ditlamorago tsa pholoso ke eng.

Temana ya ntlha mo tseleng ya Baroma ya pholoso e fitlhelwa mo bukeng ya Baroma 3:23, “Gonne botlhe ba leofile ba tlhoka tlotlo fa pele ga Modimo”. Ga go ope yo o seng molato. Baroma 3:10-18 e re naya setshwantsho se se feletseng seo sebe e leng sona mo matshelong a rona. Temana ya bobedi mo Tseleng ya Baroma ya pholoso, Baroma 6 : 23, e re ruta ka ga ditlamorago tsa boleo – “gonne tuelo ya boleo ke loso mme neo ya bo pelotlhomugi ya Modimo ke bophelo jo bo sa khutlheng jo bo bonwang mo go Keresete Jesu”. Kotlhao eo re e direlang fa re leofa ke loso. E seng loso lwa mmele, loso lo lo sa feleng!

Temana ya boraro mo Tseleng ya Baroma go ya Pholosong e tsweletsa seo Baroma 6 :23 e se buileng, “mme neo ya bopelotlhomogi ya Modimo ke bophelo jo bo bo sa khutlheng jo bo bonwang mo go Keresete Jesu, Morena wa rona. “ Baroma 5:8 e bua jaana, “mme Modimo o supile lorato lo o re ratang ka lone, ka Keresete a re swetse, re ntse re le baleofi”. Jesu Keresete o re swetse! A re, duela tuelo ya boleo. Go tsoga mo baswing ga Keresete Jesu, ke sesopo sa Modimo o amogetse loso lwa ga Keresete jaaka tuelo ya maleo a rona

Re fitlha re ema mo go Baroma 10:9 mo tseleng ya Baroma ya pholoso, “Gonne fa o ipolela ka molomo o re Jesu ke Morena, o dumelang ka pelo gore Modimo o mo tsositse mo baswing, o tla pholosiwa”. Ka ntlha ya fa Keresete a sule mo bogatong jwa rona, se re tshwanetseng go se dira ke go dumela mo go ena, re dumela gore loso lwa gagwe ke tuelo ya maleo a rona – mee re tla pholosiwa! Baroma 10:13 e buwa gape e re “mongwe le mongwe yo bitsang leina ja Morena o tla pholoswa. Jesu Keresete o sule gore a tle a duelle katlholo ya maleo a rona le go re pholosa mo lo lo sa feleng. Pholoso le tshwarelo ya dibe, di neelwa mongwe le mongwe yo o dumelang gore Keresete Jesu ke ena Morena le Mopholosi.

Ntlha ya bofelo ya tsela ya Baroma e e isang pholoso ke ditlamorago tsa pholoso. Baroma 5:1 e na le molaetsa o montle, “Jaanong ka re siamisitswe ka tumelo, re na le kagiso le Modimo ka Morena wa rona Jesu Keresete. Ka Jesu Keresete re kgona go nna le kgolagano e e edileng le Modimo. Baroma 8:1 e re ruta gore, “Jaanong ge, ga go na katlholo ya tatlho epe mo go bone ba ba mo go Keresete Jesu”. Ka gonne Keresete a sule mo bogatong jwa rona, ga re na re tlhola re atlhollelwa go latlhiwa ka nntata ya boleo. Re feleletsa ka go leba tshepiso e etswang kwa Modimong mo go Baroma 8 :38&39, “Gonne ke tlhomamiseditswe gore le fa e ka nna loso, gongwe botshelo, gongwe baengele, gongwe balaodi, gongwe dilo tse di leng teng tse di leng teng gongwe tse di tla tlang, gongwe bogodimo, gongwe boteng, le fa e ka nna sebopiwa se sele, ga di kgone go ka re kgaogana le lorato lwa Modimo lo lo mo go Keresete Jesu, Morena wa rona.

Fa go le yalo, thapelo e o kae lebisang kwa Modimong e a latela . Fa oe rapela, o bolelela Modimo gore o solofetse pholoso ya gago mo go Keresete Jesu. Mafoko a thapelo ga se one a go pholosang, o opholosiwa ke tumelo mo go Jesu Keresete.” “Rara, ke a itse gore ke leofile kgatlhanong le wena mme ke thswanetse ke kotlhao. Fela, Jesu Keresete o tsere kotlhao e e neng e ntibile gore fa ke dumela mo go ene ke itshwarelwe boleo. Ke solofetse mo go wena gore o mpholose. Ke a go leboga ka nntata ya boutlwelobotlhoko jwa gago le boitshwarelo, e leng mpho ya botshelo jo bo sa khutlheng! Amen.

A o tsere tshweetso ka Keresete ka lebaka la se o se buisitseng fa? Fa go le jalo, tobetsa konopo e e fa tlase “Ke amogetse Morena gompieno”.

EnglishBoela kwa tsebebg ya fa gae ya Setswana

Tsela ya Baroma ya pholoso ke efe?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries