settings icon
share icon

Uyemukelwa etjhugulelweni lesiNdebele lewww.GotQuestions.org!

Imibuzo yeBhayibhili iyaphendulwa

Siyadana ngokuthi asikagkoni ukuthatha imibuzo efakwe ngesiNdebele ngalesi isikhathi. Newukwazi ukufunda nokutlola ilimi lesiNgisi, ungafaka imibuzwakho ku - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ngaphasi kunamakhasi esinawo ngelimi lesiNdebele:Iindaba ezihle

Sewukufumene ukuphila okungapheliko?

Sewukufumene ukulitjalelwa? Ngingakufumana bunjani ukulitjalewa nguZimu?

Kutjho ukuthini ukwamukela uJesu njengoMphulusi wakho ngokwakho?

Liyini iqhinga lephuluso / indlela yephuluso?

Uyini umKrestu?

Sengilibekile ikholo lami kuJesu…yini elandelako?Imibuzo eqakatheke kwamambala

Ukhona na UZimu? Bukhona na ubufakazi bokobana uZimu ukhona?

Ngubani uJesu Krestu?

UJesu nguZimu na? UJesu khewazibiza ngoZimu?

Imibuzo yeBhayibhili iyaphendulwa
© Copyright Got Questions Ministries