settings icon
share icon
Umbuzo

Kutjho ukuthini ukwamukela uJesu njengoMphulusi wakho ngokwakho?

Ipendulo


Sewumamukele uJesu njengoMphulusi wakho ngokwakho? Newuzawuzwisisa kuhle umbuzo lo, kufuze qangi uzwisise amabizo athi “Jesu Krestu,” “komuntu,” nelithi “uMphulusi.”

Ngubani uJesu Krestu? Abantu abanengi bamamukela uJesu Krestu njengendoda elungileko, uthijhere omuhle, nofana nokuthi umporofidi kaZimu. Izinto lezi ziliqiniso ngoJesu, kodwana azimhlathululi ngokuzeleko bona ungubani. IBhayibhili isitjela bona uJesu nguZimu ambethe umzimba wenyama, uZimu amumuntu (qala UJwanisi 1:1, 14). UZimu weza ephasini azosifundisa, asipholise, asilungise, asilibalele—begodu asifele! UJesu Krestu nguZimu, uMbumbi, IKosi ekulu kiwo woke. Sewumamukele uJesu lo?

Khuyini uMphulusi, begodu kuba yini sitlhoga uMphulusi? IBhayibhili isitjela bona soke sonile; soke sizenzile izenzo ezimbi (Roma 3:10-18). Njengomphumela wesono sethu, sifanelwe lilaka lakaZimu nokobana asahlulele. Isijeziso okungiso kwaphela esisifaneleko ngezono esizenze kuZimu ongalinganiseki nonganasiphelo kukujeziswa ngokungapheliko (Roma 6:23; Isambulo 20:11-15). Kungalokho sitlhoga uMphulusi!

UJesu Krestu weza ephasini wafa ebujamweni bethu. Ukufa kwakaJesu bekuyikokhelo engalinganiseki yezono zethu (2 Korinte 5:21). UJesu wafa bona abhadele umlandu wezono zethu (Roma 5:8). UJesu wabhadela inani bona thina kungatlhogeka bona sikwenze. Ukuvuswa kwakaJesu kwabafileko kwafakazela bona ukufa kwaKhe bekulingene bona kubhadele umlandu wezono zethu. Kungebanga lalokho uJesu kunguye tere uMphulusi (Jwanisi 14:6; Izenzo 4:12)! Uyamethemba uJesu njengoMphulusi wakho?

UJesu Mphulusi wakho “ngokwakho” na? Abantu abanengi baqala ubuKrestu njengokuya esontweni, ukwenza amasiko wesonto, nokungezi ezinye izono. Lokho akusibo ubuKrestu. UbuKrestu beqiniso buhlobo bobuntu noJesu Krestu. Ukwamukela uJesu njengomphulusi wakho kutjho ukubeka ikholo lakho ngokwakho nethemba kuYe. Akakho umuntu ophuluswa ngekholo labanye. Akakho umuntu ophuluswa ngokwenza izenzo ezithileko. Indlela yinye kwaphela yokuphuluswa kukwamukela uJesu ngokwakho abe Mphulusi wakho, uthembele ekufeni kwakhe bona kuyikokhelo yezono zakho nokuthi ukuvuswa kwakhe kukunikela ukuphila okungapheliko (Jwanisi 3:16). UJesu uMphulusi wakho ngokwakho na?

Newufuna ukwamukela uJesu Krestu njengomphulusi wakho ngokwakho, itjho amezwi alandelako kuZimu. Khumbula, ukutjho lo nofana ingaba nangimuphi omunye umthandazo ngekhe kwakuphulusa. Kuthembela kuKrestu nomsebenzi wakhe opheleleko esiphambanweni kwaphela okungakuphulusa esonweni. Umthandazo lo sewuyindlela yokuzwakalisa kuZimu ikholo lakho kuYe begodu umthokoze ngokukwenzela bona uphuluswe. "Zimu, Ngiyazi bona ngikonele begodu ngifanelwe sijeziso. Kodwana ngikholelwa bona uJesu Krestu wathatha isijeziso esifanele mina kuzakuthi nengibonisa ikholo kuYe ngilitjalelwe. Ngiyasamukela isipho sakho sokulibalela begodu ngibeka ithemba lami kuWe bona ngiphuluswe. Ngiyamamukela uJesu njengoMphulusi wami. Ngiyathokoza ngomusa omkhulu nokulibalela kwakho – isipho sokuphila okungapheliko! Amen!"

Sewusenzile isiqunto ngoKrestu ngonobangela walokho okufunde la? Nengabe kunjalo, sibawa ugandelele ekunubheni ethi "Namhlanjesi sengimamukele uKrestu” ngaphasi.

EnglishBuyela ekhasini lesiNdebele

Kutjho ukuthini ukwamukela uJesu njengoMphulusi wakho ngokwakho?
© Copyright Got Questions Ministries