settings icon
share icon
Umbuzo

Liyini iqhinga lephuluso / indlela yephuluso?

Ipendulo


Ulambile? Ingasi ukulamba emzimbeni, kodwana unayo indlala yokhunye okungezekileko epilweni? Ikhona into ngaphakathi kuwe enganeliseki? Nekunjalo, uJesu ngiyo indlela! UJesu wathi, “Ngimngadango wokuphila. Loyo ozako kimi ngekhe alamba, naloyo okholwakao kimi ngekhe oma” (Jwanisi 6:35).

Urarekile? Awukwazi ukuthola indlela nofana umnqopho epilweni? Kubonakala ingasuthi kunomuntu ocime iimbani begodu awukwazi ukuthola into yokukhanyisa? Nengabe kunjalo UJesu ngiyo indlela! UJesu watjho, “mina ngikukhanya kwephasi. Loyo ongilandelako uzaba nokukhanya kokuphila, angekhe akhamba lapho kunobunzima khona” (Jwanisi 8:12).

Vane khe uzizwe ingasuthi uvalelwe ngaphandle yipilo? Sewulinge iminyango eminengi kodwana wafumana bona okungale kwayo akunatlha? Ufunana nesango elingenisa epilweni eyanelisako? Nengabe kunjalo, UJesu ngiyo indlela! UJesus watjho bona, “Mina ngilisango; Loyo ozako ngami uzakuphuluka. Uzakungena aphume afumane amadlelo” (Jwanisi 10:9).

Abantu bakwenzela phasi ngaso soke isikhathi? Ubuhlobo onabo nabantu buhlala bunganalitho? Kubonakala ingasuthi abantu balinga ukudlala ngawe? Nengabe kunjalo, UJesu ngiyo indlela! Jesus said, “Mina ngingumelusi olungileko, ozimisele ukufela izimvu zakhe. Ngingumelusi olugileko, ngiyazazi izimvu zami nazo ziyangazi” (Jwanisi 10:11, 14).

Uyazibuza bona kwenzekani ngemva kwale ipilo? Sewudiniwe ukuphila ipilo yakho uyiphilela izinto ezibolako nofana ziphele? Ngezinye iinkathi uyabilayela bona ipilo inawo umnqopho? Uyafuna ukuphila ngemva kokubhubha? Nengabe kunjalo, UJesu ngiyo indlela! UJesu wayibeka nje, “Ngingukuvuka nokuphila. Loyo ongikholwako uzakuphila, ngitjho namtjhana angafa; Naloyo ophilako akholwa kimi ngekhe afa nanini” (Jwanisi 11:25-26).

Iyini indlela? Liyini iqiniso? Iyini ipilo le? UJesu waphendula, “Ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho ozakuya kuBaba ngaphandle kwami” (Jwanisi 14:6).

Indlala oyizwako yindlala yomoya, begodu ingasuthiswa kwaphela nguJesu. UJesu nguye kwaphela ongasusa ubumnyama. UJesu lisango elingenisa epilweni eyanelisako. UJesu mngani nomalusi okade umfuna. UJesu yipilo—kilomhlaba nolandelako. UJesu yindlela yokuphuluswa!

Ibanga lokobana uzizwe ulambile, ibanga lokobana ubonakale ulahleke ebumnyameni, ibanga lokobana ungatholi umnqopho epilweni, kukobana uhlukaniswe noZimu. IBhayibhili isitjela bona soke sonile, begodu ngalokho sihlukaniswe noZimu (UMtjhumayeli 7:20; Roma 3:23). Isikhala osizwa ehliziyweni yakho nguZimu ongekho epilweni yakho. Sabunjelwa bona sibe nobuhlobo noZimu. Ngebanga lesono sethu, sihlukanisiwe nobuhlobo lobu. Okumbi nakhulu, isono sethu sizokubangela bona sihlukaniselwe futhi noZimu, kile ipilo nelandelako (Roma 6:23; Jwanisi 3:36).

Ingararululwa njani indaba le? UJesu ngiyo indlela. UJesu wazithathela kuYe isono sethu (2 Korinte 5:21). UJesu wafa endaweni yethu (Roma 5:8), wathatha isijeziso esifanele thina. Amalanga amathathu ngemva lwalokho, UJesu wavuka kwabafileko, atjengisa ukwahlula kwakhe isono nokufa (Roma 6:4-5). Wakwenzelani lokhu? UJesu wawuphendula ngokwaKhe umbuzo lo: “Ithando elikhulu umuntu angaba nalo kunikela ipilo yakhe ngebanga labangani bakhe” (Jwanisi 15:13). UJesu wafa khona sizakuphila. Nesibeka ikholo lethu kuJesu, sithemba ukufa kwaKhe njengekokhelo yezono zethu, zoke izono zethu sezilitjalelwe begodu zihlanziwe. Sesizokusuthiswa endlaleni yethu yemoyeni. Iimbani zizokukhanyiswa. Sizokufumana indlela yokuphila okwanelisako. Sizomazi umngani wethu omkhulu weqiniso nomalusi omuhle. Sizokwazi bona sizokuphila emva kokubhubha—ipilo emva kokuvuswa ezulwini ngokungapheliko noJesu!

“Ngombana uZimu walithanda kangako iphasi, wabe wanikela ngendodana ekukuphela kwayo, khona kuzakuthi kiloyo okholwa ngiyo angabhubha kodwana abe nophuphilo obungapheliko ” (Jwanisi 3:16).

Sewusenzile isiqunto ngoKrestu ngonobangela walokho okufunde la? Nengabe kunjalo, sibawa ugandelele ekunubheni ethi "Namhlanjesi sengimamukele uKrestu” ngaphasi.

EnglishBuyela ekhasini lesiNdebele

Liyini iqhinga lephuluso / indlela yephuluso?
© Copyright Got Questions Ministries