settings icon
share icon
Umbuzo

Uyini umKrestu?

Ipendulo


Ihlathululo yesihlathulula-mezwi yomKrestu kanengi ungayifumana isithi “umuntu othi yena ukholelwa kuJesu bona nguKrestu nofana okholelwa ekolelweni esekelwe eemfundisweni zakaJesu.” Namtjhana iza ngakhona, njengezinye iinhlathululo zeenhlathulula-mezwi ezinengi, ayifiki kuhle ekudluliseleni lokho okutjhiwo yiBhayibhili ngokuba mKrestu. Ibizo“uMkrestu” lisetjenziswe amahlandla amthathu eTestamendeni elitjha (Izenzo 11:26; 26:28; 1 Pitrosi 4:16). Abalandeli bakaJesu bathoma ukubizwa ngama”Krestu” eAntiyokiya (Izenzo 11:26) ngombana imikhuba, imisebenzi, nekulumo yabo gade zifana nezakaKrestu. Ibizo elithi “uMkrestu” litjho bona, “ukuba ngewesiqhema sakaKrestu” nofana “umlandeli kaKrestu.”

Okumbi kukuthi ngokukhamba kwesikhathi, ibizo elithi mKrestu lilahlekelwe bunengi bokuqakatheka kwalo begodu kanengi lisetjenziselwa umuntu wekolo nofana onokuziphatha okubabazekako kodwana ongaba nofana angabi mlandeli weqiniso kaJesu Krestu. Abantu abanengi abangakholelwa begodu abangathembeli kuJesu Krestu bazibona bamakholwa ngombana nje baya esontweni nofana bahlala enarheni ya”maKrestu”. Kodwana ukuya esontweni, ukurhelebha abatlhogako, nofana ukuba mumuntu omuhle akukwenzi umKrestu. Ukuya esontweni akukwenzi umKrestu njengombana ukuya egratjhi kungakwenzi ikoloyi. Ukuba lilunga lesonto, ukuba khona ngemihla ekonzweni, nokunikela emisebenzini yesonto akukwenzi umKrestu.

IBhayibhili ifundisa bona imisebenzi emihle esiyenzako ngekhe isenze samukeleke kuZimu. UTitosi 3:5 uthi, “Wasiphulusa, ingasi ngebanga lezenzo zethu ezihle, thina ngokwethu esizenzileko. Kodwana ngebanga lomusa wakhe, wasiphulusa, wasihlamba ngokusibeletha ngobutjha nangokusenza ngobutjha ngomoya oCwengekileko” Nje-Ke umKrestu mumuntu ozelwe ngobutjha nguZimu (Jwanisi 3:3; Jwanisi 3:7; 1 Pitrosi 1:23) begodu wabeka ikholo nethemba lakhe kuJesu Krestu. KuEfesu 2:8 isitjela bona “…ukuphuluswa kwenu akuyi ngokulinga kwenu, kusisipho sakaZimu.”

UmKrestu weqiniso mumuntu osele abeke ikholo nethemba lakhe kuJesu Krestu nemisebenzakhe, okufaka hlangana ukubhubha kwakhe esiphambanweni abhadalela izono nokuvuswa kwakhe ngelanga lesithathu. UJwanisi 1:12 uthi kithi, “Kodwana abanye bamamukela bamkholwa, yeke wabapha ilungelo lokuba bantwana bakaZimu.” Itshwayo lomKrestu weqiniso kulithando ngabanye abantu nokuthobela izwi lakaZimu (1 John 2:4, 10). UmKrestu nambala mntwana kaZimu, uyingcenye yomndeni kaZimu weqiniso, begodu umumuntu onikelwe ipilo etja kuJesu Krestu.

Sewusenzile isiqunto ngoKrestu ngonobangela walokho okufunde la? Nengabe kunjalo, sibawa ugandelele ekunubheni ethi "Namhlanjesi sengimamukele uKrestu” ngaphasi.

EnglishBuyela ekhasini lesiNdebele

Uyini umKrestu?
© Copyright Got Questions Ministries