settings icon
share icon
Umbuzo

Sengilibekile ikholo lami kuJesu…yini elandelako?

Ipendulo


Siyakuthokozisa! Wenze isiqunto esitjhugula ukuphila! Mhlamunye uyabuza, “Yini elandelako? Ngilithoma bunjani ikhambo lami noZimu?” Amagadango amahlanu avezwe ngaphasi azokunikela i iminqophiso evela ngeBhayibhilini. Nawunemibuzo ngekhambo lakho, sibawa uvakatjhele ku www.GotQuestions.org/Ndebele.

1. Yenza isiqiniseko bona uyakuzwisisa ukuphuluswa.

U1 Jwanisi 5:13 uyasitjela, “Nginitlolela lokhu nina, enikholwako ebizweni leNdodana kaZimu, ze nazi bona ninokuphila okungapheliko.” UZimu ufuna bona sikuzwisise ukuphuluswa. UZimu ufuna bona sibe nokuzithemba ukuthi siyazi kwamambala bona siphulusiwe. Kancani, akhe siqale amaphuzu aveleleko wokuphuluswa:

(a) Soke sonile. Soke senze izinto ezimswabisako uZimu (Roma 3:23).

(b) Ngebanga lesono sethu, kufuze sijeziswe ngokuhlukaniselwa futhi noZimu (Roma 6:23).

(c) UJesu wafela esiphambanweni asihlawulela izono zethu (Roma 5:8; 2 Korinte 5:21). UJesu wafa esikhundleni sethu, wathatha isijeziso esifanele sitholwe ngithi. Ukuvuswa kwakhe kwabonisa bona ukubhubha kwakaJesu bekulingene bona kungabhadelela izono zethu.

(d) UZimu unikela ukulibalela nokuphuluswa kibo boke ababeka ikholo kuJesu – bathembele ukufa kwaKhe bona kuyihlawulo yezono zethu (Jwanisi 3:16; Roma 5:1; Roma 8:1).

Loyo ngiwo umyalezo wokuphuluswa! Nengabe ubeke ikholo lakho kuJesu Krestu abe mphulusi wakho, uphulusiwe! Zoke izono zakho zilitjalelwe, begodu uZimu ukuthembisa bona angekhe akutjhiya nofana akulahla (Roma 8:38-39; Matewu 28:20). Khumbula, ukuphuluswa kwakho kuvikelekile kuJesu Krestu (Jwanisi 10:28-29). Nengabe uthembele kuJesu yedwa njengoMphulusi wakho, ungaba nokuzethemba bona uzokuphila ngokungapheliko noZimu ezulwini!

2. Fumana isonto elihle elifundisa iBhayibhili.

Ungadlumbani bona isonto sisakhiwo. Isonto babantu balo. Kuqakathekile bona amakholwa kuJesu Krestu alotjhe ndawonye. Loyo kungeminye yemigomo-nqangi yesonto. Ngombana sewubeke ikholo lakho kuJesu Krestu, sikukhuthaza khulu bona ufumane isonto elikholelwa eBhayibhilini endaweni yekhenu begodu ukhulume nomfundisi walo. Mazise ngekholo lakho elitjha kuJesu Krestu.

Umnqopho wesibili wesonto kufundisa iBhayibhili. Ungafunda bona ungayilandela bunjani imiyalelo kaZimu ebuphilweni bakho. Ukuzwisisa iBhayibhili kuqakathekile bona umuntu aphile ukuphila kobuKrestu okuphumelelako nokunamandla. U2 Thimothi 3:16-17 uthi, “Koke okusemtlolweni ocwengekileko kwaba khona ngokufunzelelwa nguMoya kaZimu, yeke kulungela ukufundisa nokukhalima nokunqophisa imitjhapho, nokilaya koke malungana nokulunga, khona umuntu wakaZimu azafanela, abe ngolungele ukwenza yoke imisebenzi emihle.”

Umnqopho wesithathu wesonto kulotjha. Ukulotjha kukuthokoza uZimu ngazo zoke izinto azenzileko! UZimu usiphulusile. UZimu uyasithanda. UZimu uyasitlhogomela. UZimu uyasinqophisa begodu asibonise indlela. Singahlala njani singamthokozi? UZimu ucwengekile, ulungile, unethando, unesirhawu, begodu uzele umusa. Isambulo 4:11 sitjho kuzale umlomo, “Ufanele Wena Kosi yethu, Zimu wethu, ukwamukela ubukhosi, nedumo, namandla, ngombana nguwe owabumba koke, ngentando yakho wakwenaza bona kube khona kuphile.”

3. Bekela eqadi ngamalanga isikhathi sokutjheja uZimu kwaphela.

Kuqakathekile ngathi ukusebenzisa isikhathi ilanga ngalinye sitjheje uZimu. Abanye babiza isikhathi lesi ngokuthi “sikhathi esithulileko”. Abanye basibiza ngokuthi “kuzinikela,” ngoba kusikhathi la sizinikela khona kuZimu. Abanye babhederisa ukubekela eqadi isikhathi ekuseni, kungilapho abanye bakhetha iinkathi zantambama. Akutshwenyi bona usibizani nofana usenza nini isikhathesi. Okuqakathekileko kukuthi usebenzisa njalo isikhathi unoZimu. Ngiziphi izenzakalo ezibumba iskhathi sethu noZimu?

(a) Umthandazo. Umthandazo sekukhuluma noZimu. Khuluma noZimu ngezinto ezikutshwenyako nemiraro yakho. Bawa uZimu bona akunikele ukuhlakanipha nokunqophisa. Bawa uZimu bona akunikele okutlhogako. Tjela uZimu ngendlela omthanda ngayo nangendlela othabela ngayo koke lokho akwenzela khona. Lokhu ngilokho umthandazo ongikho.

(b) Ukufunda iBhayibhili. Phezu kokufundiswa iBhayibhili esontweni, eSunday School, nofana ngeemfundo zeBhayibhili – utlhoga ukuzifundela iBhayibhili wena ngokwakho. IBhayibhili iphethe yoke into otlhoga ukuyazi newuzakuphila ukuphila kobuKrestu okuphumelelako. Iphethe iminqophiso kaZimu bona ungenza bunjani iinqunto ezihlakaniphileko, bona uzoyazi bunjani intando kaZimu, indlela yokutjhumayela kwabanye, nokuthi ungakhula bunjani emoyeni. IBhayibhili ililizwi lakaZimu kithi. IBhayibhili isingayo iyincwadi kaZimu yemiyalezo bona siphile njani ngendlela ezamthabisa godu isanelise nathi ngokwethu.

4. Hlakulela ubuhlobo nabantu abangakurhelebha emoyeni.

U1 Korinte 15:33 uyasitjela, “Ningalutheki: ‘Ukujayelana nabantu bemikhuba emimbi isimilo esihle.’” IBhayibhili izele ngeenyeleliso ngethonya abantu “abambi” abangaba nalo kithi. Ukuhlala nabantu abenza izinto ezisisono kuzokwenza nathi bona sirhalele izenzo lezo. Ubuntu babantu abaseduze nathi “buzakusuleleka” kithi. Yingakho kuqakathekile ukuzizungeza ngabantu nabo abathanda iKosi begodu bazinikele kiYo.

Linga ukufumana umngani nofana babili, mhlamunye ngesontweni lakho, abangakurhelebha begodu bakukhuthaze (Hebheru 3:13; 10:24). Bawa abangani bakho bona bakutjheje mayelana nesikhathi sakho esithulileko, imisebenzi, nekhambo lakho noZimu. Babawe bona ungabenzela okufanako nabo. Lokhu akutjho bona kufuze ulise boke abangani bakho abangayaziko iKosi uJesu njengoMphulusi wabo. Ragela phambili umngani nabo begodu ubathande. Sewubatjele bona uJesu utjhugulule ukuphila kwakho begodu awusakwazi ukwenza zoke izinto ezifanako bewujwayele ukuzenza. Bawa uZimu akunikele amathuba wokuhlanganyela uJesu nabangani bakho.

5. Bhabhadizwa.

Abantu abanengi balizwisika kumbi ibhabhadiso. Ibizo “bhabhadisa” litjho ukuvala ngamanzi. Ibhabhadiso liyindlela yeBhayibhilini yokubonakalisa etjhatjhalazini ikholo lakho elitjha kuKrestu nokuzinikela kwakho bona umlandele. Isenzo sokuvalwa ngamanzi sitjengisa ukubulungwa noKrestu. Isenzo sokuphuma ngemanzini sifanisa ukuvuka kwakaJesu. Ukubhabhadiswa kukuzihlanganisa nokufa kwakaJesu, ukubulungwa, nokuvuswa (Roma 6:3-4).

Ibhabhadiso asingilo elikuphulusako. Ibhabhadiso alihlanzi izono zakho. Ibhabhadiso seligadango lokuzithoba, indlela yetjhatjhalazini yokubonisa ikholo lakho kuKrestu ayedwa ekuphulusweni. Ibhabhadiso liqakathekile ngombana liligadango lokuthobeka – ukuveza enengini ikholo lakho kuKrestu nokuzinikela kwakho kuYe. Nengabe sewukulungele ukubhabhadiswa, kufuze ukhulume nomfundisi.

EnglishBuyela ekhasini lesiNdebele

Sengilibekile ikholo lami kuJesu…yini elandelako?
© Copyright Got Questions Ministries