settings icon
share icon
Umbuzo

Ngubani uJesu Krestu?

Ipendulo


Ngokungafaniko nombuzo othi “Ukhona na uZimu?” bambalwa abantu abanokuzaza bona uJesu Krestu khewaba khona. Inengi liyavuma bona nembala bekayindoda eyaphila ephasinapha kwaIsrayeli eminyakeni eyi2000 eyadlulako. Ipikiswano ithoma nasele kuthoma ikulumiswano yobuntu bakaJesu ngokuzeleko. Pheze zoke iinkolo ezikulu zifundisa bona uJesu bekamporofidi, umfundisi omuhle nofana indoda enobuzimu. Ikinga kukobana iBhayibhili isitjela bona uJesu bekangaphezulu khulu kunokuba mporofidi, umfundisi omuhle nofana indoda enobuzimu kwaphela.

UC.S. Lewis encwadini yakhe ethiMere Christianity utlola lokhu okulandelako: “Ngilinga ukukhandela nofana ngubani ekukhulumeni into ebudlhayela abantu abanengi abajayele ukuyotjho ngaye[uJesu Krestu]: 'Ngikulungele ukwamukela uJesu njengotitjhere omuhle wokuziphatha okuhle, kodwana angikwamukeli ukutjho kwakhe bona unguZimu.' Leyo yinto yinye okungakafaneleki bona siyitjho. Indoda ebeyigade iyindoda evamileko begodu isitjho ihlobo lezinto uJesu azitjhoko bengekhe ibe nguthitjhere omuhle wokuziphatha okuhle nje. Bekazakuba lihlanya—afane nomuntu orhaphako be azibize bona uliqanda eliphekiweko—nekungasi njalo bekazakuba nguDeveli wesirhogweni. Kufuze bona ukhethe. Khetha bona umuntu lo yiNdodana kaZimu, Nofana isirhaphi nokhunye okudlula lokho. Ungamthulisa uthi sidlhayela, ungamkhafulela umbulalele njengedimoni; nofana ungawela eenyaweni zakhe umbize ngeKosi noZimu. Kodwana asingezi ububhimbi obehlisa isithunzi ngokuthi sithi unguthijherana omuhle omumuntu. Akakatjhiyeli kuthi bona sikhethe bunjalo. Akusiyinto agade azimisele ukuyenza leyo.”

Nje-ke, uJesu watjho bona ungubani? Ibhayibhili ithi ungubani? Kokuthoma, akhe sesiqale amezwi kaJesu kuJwanisi 10:30, “Mina noBaba simunye.” Newuyiqala kokuthoma, kungabonakala ingasuthi bekangatjho bona unguZimu. Kodwana, qala indlela amaJuda asabela ngayo emezwini waKhe, “‘Asifuni ukukukhandela izenzo ezihle,’ kuphendula amaJuda, ‘kodwana ngombana uyahlambalaza, umumuntu kwaphela, kodwana ulinga ukuzenza uZimu’” (Jwanisi 10:33). AmaJuda gade azwisisa ikulumo kaJesu bonyana bekazibiza uZimu. Emavesini alandelako, UJesu akawalugisi amaJuda ngokuthi athi, “zange ngithi nginguZimu.” Lokho okubonisa bona kwamambala uJesu bekazitjho bona unguZimu nekasithi, “Mina noBaba simunye” (Jwanisi 10:30). UJwanisi 8:58 ngesinye isibonelo: “UJesu waphendula wathi: ‘Kwamambala ngithi kini,’ Angakabikho uAbrahama, mina besele ngikhona!’” Godu, amaJuda asabela ngokudobha amatje alinga ukukhanda uJesu (Jwanisi 8:59). Ukubikezela kwakaJesu ukuthi ungubani ngokuthi athi“mina besele ngikhona” kusetjenziswa okunqophileko kwegama leTestamende lakade lakaZimu (Exodus 3:14). AmaJuda bewafunelani ukukhanda uJesu ngamatje nengabe zange atjho into agade bayiqala ngokuthi ikuhlambalaza, sitjho khona ukuzibiza ngoZimu?

UJwanisi 1:1 uthi “uLizwi bekanguZimu.” UJwanisi 1:14 uthi “uLizwi waba mumuntu.” Lokhu kuveza ngokusetatawuleni bona uJesu nguZimu amumuntu. uTomasi umfundi wathi kuJesu, “Kosami noZimami” (John 20:28). UJesu akamlungisi. Umpostoli UPowula umhlathulula ngokuthi, “…uZimethu nomPhulusethu wethu, uJesu Krestu” (Titosi 2:13). Umpostoli uPitrosi utjho okufanako, “…uZimethu nomPhulusethu uJesu Krestu” (2 Pitrosi 1:1). UZimu uBaba naye ngufakazi wobuntu bakaJesu ngokufanako, “NgeNdodana khona uthi, ‘Isihlalo saKho sobukhosi, E Zimu!, sizokuhlala unaphakade naphakade, begodu ukuluga kuzakuba yintonga yombuswakho.’” Iimporofido zeTestamende lakade ngoJesu zirhuwelela ubuzimu baKhe, “Sizalelwe umntwana, sinikelwe indodana, nombuso uzokuba semahlombakhe. Begodu uzokubizwa ngokuthi umMeluleki Omangalisako, UZimu onamandla, UBaba waPhakade, Ikosana yokuThula” (Izaya 9:6).

Nje-ke, njengombana uC.S. Lewis ayibeka, ukukholelwa bona uJesu sekanguthijhere omuhle nje kwaphela akukeneli. UJesu wazibiza ngoZimu ngokukhanyako nokunganakuzaza. Nengabe angasi nguZimu, kutjho bona unamala, begodu akasimporofidi, nofana uthijhere omuhle, nofana umuntu kaZimu. Nebalinga ukuhlathulula amezwi kaJesu, “abafundi” banamhlanjesi batjho bona “uJesu wamambala ongokomlando” khenge azitjho ezinengi zezinto iBhayibhili ethi wazikhuluma. Sibobani thina bona singaphikisana nelizwi lakaZimu ngokuthi yini uJesu ayitjho nangakhenge ayitjho? Kukgonakala bunjani bona “umfundi” olandela uJesu ngeminyaka ezinkulungwane eembili azi bhedere ngalikho uJesu akutjhoko nofana angakhenge akutjho, abe aphale nalabo aphila nabo, wakhonza nabo,wabe wabafundisa yena ngokwakhe (Jwanisi 14:26)?

Kubayini umbuzo wokuthi uJesu ungubani kwamambala uqakatheke kangaka? Kubayini kunendaba bona uJesu nguZimu nofana awa? Isizathu esiqakatheke khulu sokobana uJesu kufanele abe nguZimu sikukuthi nengabe akasi nguZimu, ukufa kwaKhe bengekhe kwanele bona kubhadele umlandu wezono zephasi mazombe (1 Jwanisi 2:2). NguZimu kwaphela ongabhadela umlandu ongako onganakubalwa (Roma 5:8; 2 Korinte 5:21). UJesu bekufanele abe nguZimu nakazakwazi ukubhadela isikoloto sethu. uJesu bekufanele abe mumuntu nakazakufa. iPhuluso ifumaneka kwaphela ngekholo kuJesu Krestu. Ubuzimu bakaJesu kungiyo kwaphela indlela yephuluso. Ubuzimu bakaJesu kungebanga labo arhuwelela, “Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akakho noyedwa ozakuya kuBaba ngaphandle kwami” (Jwanisi 14:6).

EnglishBuyela ekhasini lesiNdebele

Ngubani uJesu Krestu?
© Copyright Got Questions Ministries