settings icon
share icon
Umbuzo

UJesu nguZimu na? UJesu khewazibiza ngoZimu?

Ipendulo


Akukho eBhayibhilini la uJesu atjho khona ngokusetatawuleni amezwi la, “NginguZimu.” Namkha kunjalo, lokho akutjho bona khenge azibonakalise bona unguZimu. Qala nasi isibonelo samezwi kaJesu kuJwanisi 10:30, “Mina noBaba simunye.” Newubona indlela amaJuda aphatheka ngayo ngekulumo le uyabona bona bekazitjho bona unguZimu. Balinga ukumkhanda ngamatje. “… umumuntu kwaphela, kodwana ulinga ukuzenza uZimu” (Jwanisi 10:33). AmaJuda gade azwisisa kuhle lokho uJesu bekalinga ukukutjho—ubuzimu. Yelela bona uJesu akaphiki bona ulinga ukuzibiza ngoZimu. Ngesikhathi uJesu asithi, “Mina noBaba simunye” (Jwanisi 10:30), gade asitjho bona Yena noBaba basiqu sinye nomrabho munye. UJwanisi 8:58 ngesinye isibonelo. UJesu watjho bona, “Kwamambala ngithi kini: Angakabikho uAbrahama, mina besele ngikhona!” Ukusabela kwamaJuda amuzwako bekukuthatha amatje amkgidlhe ambulalele ukuthuka uZimu, ngokuya nendlela umthetho ka Mosisi ogade ubalayeze ngayo. (Levitikusi 24:15).

UJwanisi ubuyelela indaba yobuzimu bakaJesu: “uLizwi bekanguZimu” begodu “uLizwi waba mumuntu” (UJwanisi 1:1, 14). Amavesi akuveza ngokukhanyako bona uJesu nguZimu ambethe umzimba wenyama. Izenzo 20:28 ziyasitjela, “Yibani belusi bebandla lakaZimu, owalithenga ngokufa kweNdodana yakhe eyodwa.” Ngubani othenge ibandla—ibandla lakaZimu—ngezakhe iingazi? NguJesu Krestu. Izenzo 20:28 zisitjela bona uZimu wathenga ibandla lakhe ngezakhe iingazi. Ngalokho, uJesu nguZimu!

UTomasi umfundi wathi mayelana noJesu, “Kosami noZimami” (John 20:28). UJesu akamlungisi. UTitosi 2:13 usikhuthaza bona sijamele ukuza kwakaZimu wethu nomphulusi wethu, uJesu Krestu (qala godu u2 Pitrosi 1:1). KumaHebheru 1:8, uBaba uthi ngoJesu, ‘“E Sokulunga! Isihlalo sakho sobukhosi, sijame ngokungapheliko. Intonga yakho yobukhosi uyiphethe ngesibhukwini’” UBaba uqalisa kuJesu ngokuthi “E Sokulunga” okubonisa bona uJesu nambala nguZimu.

KuSambulo, ingilozi iyaleza umpostoli uJwanisi bona alotjhe UZimu kwaphela (Isambulo 19:10). Iinkathi ezimbalwa eMitlolweni uJesu ufumana ukulotjhwa (Matewu 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Jwanisi 9:38). Akabathethisi abantu nebamlotjha. Nengabe uJesu gade angasi nguZimu, bekazokutjela abantu bona bangamlotjhi, afane nengilozi leya eKuSambulo. Manengi amanye amavesi neengcenye zeMitlolo ezinikela iinzathu zobuzimu bakaJesu.

Isizathu esiqakatheke kinazo zoke esenza bona kufanele uJesu abe nguZimu kukuthi nengabe angasi nguZimu, ukufa kwakhe bengekhe kwanele bona kubhadele umlandu wezono zephasi (1 Jwanisi 2:2). Umuntu obunjiweko, okungilokho uJesu bekazabe angikho nengabe bekangasi nguZimu, bengekhe abhadele umlandu ongalinganisekiko ofunekako nekuzakuhlawulelwa isono kuZimu ongalinganisekiko. NguZimu kwaphela ongabhadela umlandu ongako ongalinganiseko. NguZimu kwaphela ongaqalana nezono zephasi (2 Korinte 5:21), afe, begodu avuswe, abonisa ukubhalela kwakhe isono nokufa.

EnglishBuyela ekhasini lesiNdebele

UJesu nguZimu na? UJesu khewazibiza ngoZimu?
© Copyright Got Questions Ministries