settings icon
share icon
Umbuzo

Sewukufumene ukuphila okungapheliko?

Ipendulo


IBhayibhili inikela indlela ekhanyako eya ekuphileni okungapheliko. Kokuthoma, kufuze siyelele bona simonele uZimu: "Ngombana boke abantu bonile bakude nekazimulo kaZimu" (Roma 3:23). Soke senze izinto ezingamthabisiko uZimu, okwenza bona sifanelwe sijeziso. Njengombana zoke izono zethu sizenze kuZimu opheleleko, sijeziso esingapheliko kwaphela esilingeneko. "Umvuzo wokwenza isono kukufa, kodwana isipho somusa wakaZimu sikuphila okungapheliko ngoJesu Krestu iKosi yethu" (Roma 6:23).

Namtjhana kunjalo, uJesu Krestu, onganasono (1 Pitrosi 2:22), oyiNdodana kaZimu epheleleko, waba mumuntu (Jwanisi 1:1,14) begodu wafa bona asihlawulele umlandu wethu. "Kodwana uZimu usibonisile bona usithanda kangangani, ngokobana sisesezizoni uKrestu wafa esikhundleni sethu" (Roma 5:8). UJesu Krestu wafa esiphambanweni (Jwanisi 19:31-42), wathatha isijeziso esifanele thina (2 Korinte 5:21). Emalangeni amathathu ngemva kwalokho wavuka kwabafileko (1 Korinte 15:1-4), atjengisa ukwahlula kwakhe ukufa. "Wasibeletha ngobutjha ngomusa wakhe omkhulu khona sizakuba nethemba eliphilako ngokuvuswa kwakaJesu Krestu kwabafileko" (1 Pitrosi 1:3).

Ngekholo, kufuze sitjhugulule imikhumbulo yethu ngoKrestu - ungubani, lokho akwenzako, nokuthi kuba yini akwenza – bona siphuluswe (Izenzo 3:19). Nasibeka ikholo lethu kuye, sithembela ekufeni kwakhe esiphambanweni ahlawulela izono zethu, sizokulitjalelwa begodu sithole nesithembiso sokuphila okungapheliko ezulwini. "Ngombana uZimu walithanda kangako iphasi, wabe wanikela ngenNdodana yakhe ekukuphela kwayo, khona kuzakuthi kiloyo okholwa ngiyo angabhubhi, kodwana abe nobuphilo obungapheliko." (Jwanisi 3:16). "Ngombana lokha nawuvumako ngomlomo wakho bona uJesu uyiKosi, ubukholwe ngehliziyo yakho bona uZimu wamvusa kwabafileko, uzakuphuluswa" (Roma 10:9). Ikholo emsebenzini opheleleko wakaKrestu esiphambanweni ngiyo kwaphela indlela yeqiniso eyisa ekuphileni okungapheliko! "Njeke ukuphuluswa kwenu ngokukholwa kuya ngomusa wakhe, akuyi ngokulinga kwenu – kodwana kusisipho sakaZimu, akuyi ngemisebenzi yenu – akhakho nayedwa tere ongazibuka yena" (Efesu 2:8-9).

Newufuna ukwamukela uJesu Krestu njengomphulusi wakho, nawu umthandazo osibonelo. Khumbula, ukutjho lo nofana ingaba nangimuphi omunye umthandazo ngekhe kwakuphulusa. Kuthembela kuKrestu kwaphela okungakuphulusa esonweni. Umthandazo lo sewuyindlela yokuzwakalisa kuZimu ikholo lakho kuYe begodu umthokoze ngokukwenzela bona uphuluswe. "Zimu, Ngiyazi bona ngikonele begodu ngifanelwe sijeziso. Kodwana uJesu Krestu wathatha isijeziso esifanele mina kuzakuthi nengibonisa ikholo kuYe ngilitjalelwe. Ngibeka ithemba lami kuWe bona ngiphuluswe. Ngiyathokoza ngomusa waKho omkhulu nokulibalela kwaKho – isipho sokuphila okungapheliko! Amen!"

Sewusenzile isiqunto ngoKrestu ngonobangela walokho okufunde la? Nengabe kunjalo, sibawa ugandelele ekunubheni ethi "Namhlanjesi sengimamukele uKrestu” ngaphasi.

EnglishBuyela ekhasini lesiNdebele

Sewukufumene ukuphila okungapheliko?
© Copyright Got Questions Ministries