ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ကန္သလား။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ ကန္သလား။?

ခရစ္ယာန္မ်ားေလာကအျမင္ဟူသည္အဘယ္နည္း။?

ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားခြဲျခားမႈသည္အဘယ္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္ျဖစ္ သလား။?

ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလုိသနည္း။ ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။?

အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စုိုးျခင္းမတုိင္မီအခ်ိန္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။?

စနစ္တက်ရွိေသာဘုရားသခင္အေၾကာင္းေလ့လာျခင္း(Systematic theology) သည္အဘယ္နည္း။?
ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား