ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ကန္သလား။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ ကန္သလား။


ေမးခြန္း: ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ကန္သလား။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ ကန္သလား။

အေျဖ:
ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းႏွင့္အာရ္မီးနီးယဲမ္းအျမင္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာအခြင့္အာဏာႏွင့္လူေတြ၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအၾကားရွင္းျပ ေပးထားေသာ သီအိုေလ်ာ္ဂ်ီအေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းနာမည္သည္ ဂၽြန္းကာလ္ ဗင္းနာမည္မွဆင္းသက္လာသည္။ ၁၅၀၉-၁၅၆၄ခုႏွစ္အၾကားတြင္ေနထုိင္ေသာ ျပင္သစ္သီအုိ ေလ်ာ္ဂ်ီ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္ ယားကိုဘစ္(စ္)အာရ္မီးနီးအပ္(စ္) မွဆင္းသက္လာသည္။ သူသည္ ၁၅၆၀-၁၆၀၉ခုႏွစ္အတြင္း နာသာလင္သီအိုေလာ္ဂ်ီပညာရွင္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္သည္။

ႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔၏ခံယူခ်က္ကို အခ်က္ငါးခုတုိ႔ျဖင့္ အတိုခ်ံဳးေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းခံ ယူခ်က္သည္ လူေတြ၏ဥႆံုပ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းခံယူခ်က္သည္ လူေတြ၏အ စိတ္အပိုင္းတစ္ခုပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ လံုး၀ဥႆံုပ်က္စီးျခင္းဟုဆိုရာတြင္ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္တရားေၾကာင့္လံုး၀ပ်က္စီးျခင္းကိုေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္လူသားမ်ားသည္ ကုိယ္ နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံသိို႔မလာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိတ္အပိုင္းပ်က္စီးျခင္းသည္ အျပစ္တရားအားျဖင့္လူေတြအားလံုးပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ မိမိႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုမယံုၾကည္ျခင္းမရွိႏုိင္ေပ။

ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္သူမ်ားက ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းသည္ အေျခအေနေပၚမမူတည္ ေသာယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္သူမ်ားက အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးေရြး ႏႈတ္ျခင္းကိုယံုၾကည္ၾကသည္။ အေျခအေနေပၚမမူတည္ေသာေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က သူ၏အလုိေတာ္တစ္ခုတည္းအျဖင့္လူအခ်ိဳ႕ကိုကယ္တင္ျခင္းသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ထုိက္တန္မႈေပၚတြင္မမူတည္ေပ။ အေျခအေနေပၚမူတည္ေသာေရြးႏႈတ္ ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည့္သူမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ေရွးမဆြကတည္းကအႀကံအစည္ေတာ္ အားျဖင့္ သူေရြးေကာက္ျခင္းကိုဆုိလိုသည္။ ထိုေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ဘုရားသ ခင္ကိုေရြးေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းခံယူခ်က္က ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ျခင္းသည္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္သူမ်ားက အကန္႔အသတ္မရွိဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ ၄င္းသည္ ခံယူခ်က္ငါးခုမွ ျငင္းခံုစရာေကာင္းေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ဟု ယံု ၾကည္သူမ်ားက သခင္ေယရႈအေသခံျခင္းသည္ သူေရြးေကာက္ေသာသူမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္ ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ အကန္႔အသတ္မရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားက သခင္ေယရႈအေသခံျခင္းသည္ လူ သားအားလံုးအတြက္ျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ဦးသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္သူ႕ကိုမလက္ခံမခ်င္း သခင္ေယရႈအေသခံျခင္းသည္ အက်ိဳးတက္ေရာက္မႈမရွိဟုယံုၾကည္ၾက သည္။

ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းမ်ားက ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို အျငင္းဆိုးႏုိင္ဟုယံုၾကည္ၾက သည္။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းမ်ားက လူတစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုျငင္းဆိုႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္မျငင္းဆိုႏုိင္ဟုယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္က လူတစ္ဦးကိုေခၚေသာအခါ သူမွာျငင္းဆိုႏုိင္စြမ္းမရွိ ကယ္တင္ျခင္းအမွန္ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾက သည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ျငင္းဆိုႏုိင္သည္ဟုယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္ကလူသား အားလံုးကို ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေခၚဖိတ္ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာသူမ်ားက ထိုေခၚဖိတ္ျခင္းကို ခုခံ ျငင္းဆိုႏုိင္သည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။

ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္သူမ်ားက သန္႔ရွင္းသူမ်ားအဆံုးထိတုိင္ယံုၾကည္ျခင္းစြဲကိုင္ျခင္း ကိုယံုၾကည္ၾကသည္။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္သူမ်ားက အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိ ျခင္းကိုစြဲကိုင္ထားၾကသည္။ အဆံုးထိတုိ္င္ေအာင္ယံုၾကည္ျခင္းစြဲကိုင္ေသာသူမ်ားဟုဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာလူတစ္ဦးသည္ အဆံုးထိတုိင္ေအာင္သစၥာရွိျခင္းကိုဆိုလုိ သည္။ သူတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဘယ္ေတာ့အခါမွျငင္းပယ္မည္မဟုတ္ေပ။ သူထံမွဘယ္ေတာ့အ ခါမွထြက္ခြါမည္မဟုတ္ေပ။ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟုယံုၾကည္သူမ်ား သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ထံမွေနာက္သို႔ျပန္ဆုတ္ ႏုိင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းဆံုးရႈံးႏုိင္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သလား၊ အာရ္မီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္ ျခင္းသည္မွန္ကန္သလားဟု ျငင္းခံုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ကာလ္ဗီးနီး ယဲမ္းယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္အာရ္မီးနီးယဲမ္းယံုၾကည္ျခင္းေရာေထြးေနသည္ကို မွတ္သားရန္ လုိအပ္ သည္။ ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းခံယူခ်က္ငါးခုႏွင့္အာရ္မီးနီးယဲမ္းခံယူခ်က္ငါးခုရွိသည္။ ထိုနည္းတူ ကာလ္ ဗီးနီးယဲမ္းခံယူခ်က္သံုးခုႏွင့္အာရ္မီးနီးယဲမ္းခံယူခ်က္ႏွစ္ခုစြဲကိုင္ေသာသူမ်ားလည္းရွိသည္။ မ်ားစြာ ေသာယံုၾကည္သူမ်ားက ထိုခံယူခ်က္ႏွစ္ခုကို ေရာေထြးၿပီးယံုၾကည္ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျမင္သည္ မွားယြင္းတတ္သည္။ သူတုိ႔ရွင္းျပေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္းမွား ယြင္းတတ္သည္။ လူေတြ၏ရွင္းျပခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀လက္ခံယံုၾကည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဘုရား သခင္သည္အရာအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ သိရွိသည္။ လူသားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ကယ္ တင္ျခင္းရရွိရန္ စစ္မွန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအျမင္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ တုိက္လွန္ျပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ထဲတြင္ သူတုိ႔အျမင္မ်ားသည္ ျပည့္စံုသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကာလ္ဗီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ကန္သလား။ အာရ္မီးနီးယဲမ္းအျမင္သည္မွန္ ကန္သလား။