ခရစ္ယာန္မ်ားေလာကအျမင္ဟူသည္အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားေလာကအျမင္ဟူသည္အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
“ေလာကအျမင္”ဟူသည္ ကမာၻအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ရႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ျမင္ ေတြ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ေလာကအျမင္သည္ ကမာၻေျမႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ခရစ္ ယာန္မ်ားအျမင္ကိုေဖာ္ျပရည္ၫႊန္းလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီးျဖစ္လာျခင္းအေၾကာင္းကို “ေကာင္း မြန္စြာသိရွိျခင္း”သည္အေရးႀကီးသည္။အျခားသူမ်ားခံယူခ်က္ႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိရန္လည္းလိုအပ္ သည္။ ထိုိသု႔ိခံယူျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာအျမင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ေလာကအျမင္သည္ သူ၏ေန႕စဥ္ဘ၀အသက္တာကိုဆံုးျဖတ္ေပးေသာအရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အမင္းအေရးႀကီး သည္။

စားပဲြေပၚတြင္ ပန္းသီးတစ္လံုးတင္ထားလွ်င္ လူတုိင္းကျမင္ႏုိင္သည္။ ဇီ၀ေဗဒသိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ၄င္းပန္းသီး၏တည္ေဆာက္ပံုျမင္ေသာအခါ အစိတ္အပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ ပန္းခ်ီဆရာ တစ္ေယာက္က၄င္း၏ ရွင္သန္ျခင္းကိုျမင္ေသာအခါ၄င္း၏ပံုကိုေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ ဆုိင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးကျမင္လွ်င္၄င္း၏ တန္ဖိုးကိုျမင္ေတြ႕ေသာအခါ ၄င္း၏တန္ဖိုးကိုတြက္ဆမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္က ၄င္းကိုေန႕လည္စာအျဖစ္ျမင္ေသာအခါ စားပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျမင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀တစ္ခုလံုး ကိုလႊမ္းမိုးထားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျမင္သည္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေစ ေလာကအျမင္ကိုျမင္ေတြ႕ရာတြင္ ေမးစရာေမးခြန္းသံုးခုရွိ သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ-

(၁) မိတ္ေဆြ မည္သည့္ေနရာမွလာခဲ့သနည္း။ (မိတ္ေဆြ ဤေနရာမွာအဘယ္ေၾကာင့္ေန သနည္း။)

(၂) ေလာကသည္ မည္သည့္အရာျဖင့္မွားယြင္းသနည္း။
(၃) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၄င္းကို မည္သို႔ျပန္တပ္ဆင္မည္နည္း။
ယေန႔ေလာကအျမင္သည္ သဘာ၀ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းက ေမးခြန္းသံုးခုကိုအေျဖ ေပးထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- (၁) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျဖစ္လာရျခင္းသည္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ အလိုအ ေလ်ာက္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ (၂) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သဘာ၀ကို ေလးစားသင့္သည့္အတုိင္းမေလး စားေပ။ (၃) သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားႏွင့္သဘာ၀တရားကိုေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေလာကကို ေကာင္းမြန္စြာေစာင့္ထိန္းႏုိင္သည္။ သဘာ၀ေလာကအျမင္က ဆက္ႏြယ္ျခင္း၊ တည္ရွိ ျခင္း၊ အက်ိဳးကိုခံစားျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕မက်ေသာအေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အေတြးအေခၚ မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားေလာကအျမင္သည္ ေမးခြန္းသံုးခုကိုေျဖဆိုထားပါသည္။ (၁)ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤကမာၻႀကီးကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ကမာၻ ၁း၂၇-၂၈၊ ၂း၁၅)။ (၂) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ စကားကိုနားမေထာင္ဘဲ အျပစ္ျပဳေသာေၾကာင့္ေလာကတစ္ခုလံုးက်ိန္ျခင္းအမဂၤလာသို႔ေရာက္ သြားခဲ့သည္ (ကမာၻ ၃)။ (၃) ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သူ၏သားေတာ္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၏အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ကိုကယ္တင္ခဲ့သည္ (ကမာၻ ၃း၁၅၊ လုကာ ၁၉း၁၀)။ တစ္ေန႔ေန႔ က်ရင္ ဘုရားသခင္ကသူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနသို႔ျပန္လည္ပို႔ ေဆာင္ ဦးမည္ျဖစ္သည္ (ေဟရွာယ ၆၅း၁၇-၂၅)။ ခရစ္ယာန္မ်ားေလာကအျမင္သည္ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားမႈမ်ား၊ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား၊ လူေတြ၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏွင့္ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းမ်ားသိေစ ခဲ့သည္။

ကမာၻႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ရႈျမင္ျခင္းမ်ားသည္ရႈတ္ေထြးေနသည္ကိုမွတ္ထားျခင္းသည္အ လြန္အေရးႀကီးသည္။၄င္းကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀တစ္ခုလံုးကိုေျပာင္းလဲေစတတ္သည္။ေငြေၾကးမွကိုယ္က်င့္တရားသို႔၄င္း၊ ႏုိင္ငံေရးမွပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းသို႔၄င္းေျပာင္းလဲေစပါသည္။ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္ဘာ သာသည္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္ျခင္းသာမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္သြန္သင္ထား သည့္အတုိင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေလကီအျမင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ဘာသာေရး”ႏွင့္ “ေလာကီေရးရာ” ခြဲျခားထားျခင္းမရွိေပ။ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ တည္ရွိေနေသာဘ၀အသက္တာျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက “ငါသည္လမ္းခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္” (ေယာဟန္ ၁၄း၆) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေလာကီအျမင္ျဖစ္သြားပါသည္။

English
ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားေလာကအျမင္ဟူသည္အဘယ္နည္း။

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ