ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလုိသနည္း။ ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလုိသနည္း။ ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
ေရာမ ၈း၂၉-၃၀ ထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတုိ႔တြင္သားဦး ျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ေရွးမဆြကသိေတာ္မူေသာသူတုိ႔ကို သားေတာ္၏ပံု သ႑ာႏွင့္တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ေရွ႕မဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ခြဲခန္႔မွတ္သားႏွင့္ ေသာသူတုိ႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာသူတုိ႔ကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔တည္ေစေတာ္မူေသာသူတုိ႔ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ဧဖက္ ၁း၅ ႏွင့္ ၁၁ တုိ႔တြင္ “ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတုိ႔အားေပးေတာ္မူ ေသာေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကိုခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတုိ႔သည္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သားအရာ ကိုရမည္အေၾကာင္း၊ အလိုေတာ္ရွိေသာေစတနာအတုိင္း ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူ၏။ …မိ မိေစတနာ၏အလုိေတာ္သို႔လုိက္၍အလံုးစံုတုိ႔ကိုျပဳျပင္စီရင္ေတာ္မူတတ္ေသသာသူ၏ႀကံစည္ျခင္း ရွိသည္အတုိင္း၊ ေရွးမဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတုိ႔သည္ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံျဖစ္ၾက၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာသူမ်ားက ေရွ႕မဆြကတည္းကခြဲခန္႔ မွတ္သားျခင္းကို အလြန္အမင္းျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေရွ႕မဆြကတည္းကခြဲခန္႕မွတ္သားျခင္း သည္ သမၼာက်မ္းစာ၏သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ေရွ႕မဆြကတည္းကခြဲခန္႔ မွတ္သားျခင္းကိုသိရွိျခင္းသည္္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္လ်က္ရွိသည္။

အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားရွိ “ေရွ႕မဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္း”စကားစု သည္ ဂရိဘာသာစကားအားျဖင့္ proorizo ဟုေခၚသည္။ ၄င္း၏အဓပၸါယ္သည္ “ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း” “ဘိသိက္ျခင္း” “အခ်ိန္မေရာက္မီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း” ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေရွ႕ မဆြကတည္းကခဲြခန္႔မွတ္သားထားျခင္းသည္ အခ်ိန္မေရာက္မီ ဘုရားသခင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ သည္။ အခ်ိန္မေရာက္မီဘုရားသခင္ကမည္သည့္အရာကိုဆံုးျဖတ္ခဲ့သနည္း။ ေရာမ ၈း၂၉-၃၀ အရ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သားေတာ္သခင္ေယရႈႏွင့္ပံုသ႑ာန္တူညီရန္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ေရြးေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ထဲ တြင္ရွိေသာယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင့္ က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (မႆဲ၂၄း၂၂၊ ၃၁၊ မာကု ၁၃း၂၀၊ ၂၇၊ ေရာမ ၈း၃၃၊ ၉း၁၁၊ ၁၁း၅-၇၊ ၂၈၊ ဧဖက္ ၁း၁၁၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၂၊ ၁သက္၊ ၁း၄၊ ၁တိ ၅း၂၁၊ ၂ တိ ၂း၁၀၊ တိတု ၁း၁၊ ၁ ေပ ၁း၁-၂၊ ၂း၉၊ ၂ေပ ၁း၁၀)။ ေရွ႕မဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားျခင္းသည္ လူအခ်ိဳ႕ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ဘုရား သခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူူေသာ သူ၏အုပ္စုိးျခင္းအာဏာ၊ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္ေသာခံယူခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕မဆြကခြဲခန္႔မွတ္သားထားျခင္းခံယူခ်က္ျငင္းပယ္မႈမ်ားသည္ မတရားေသာအမႈျဖစ္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကိုေရြးေကာက္ကအခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား ကို မေရြးေကာက္ခဲ့သနည္း။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိရွိရမည့္အရာသည္ ကယ္တင္ ျခင္းသို႔ေရာက္ရွိရန္ မည္သူမည္၀ါကမွ ထုိက္တန္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေရာမ ၃း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံထုိက္ ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးကို ထာ၀ရမီးအုိင္ထဲသို႔ပစ္ခ်လွ်င္ သူသည္ တရားေသာဘုရားျဖစ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ျခင္းမခံေသာသူမ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ဘုရား သခင္သည္မတရားေသာသူမဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ႔သည္ မိမိအျပစ္ႏွင့္အေလွ်ာက္ ထုိက္ တန္ေသာျပစ္ဒဏ္ကိုခံရၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႔အေပၚဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သူသည္ မတရားေသာဘုရားမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္ထံမွတစံုတရာတစ္ခုရရွိရန္မည္သူကမွမ ထုိက္တန္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ထံမွတစံုတခုကိုမရေသာအခါ သူ႕ကိုအျပစ္မတင္သင့္ေပ။ ဥပမာတစ္ခုျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေငြငါးက်ပ္ကို လူအေယာက္ႏွစ္ဆယ္ထံလက္ ကမ္းေပးအပ္မည္ဆိုၾကပါစို႔။ ပိုက္ဆံမရေသာလူအေယာက္ ဆယ့္ငါးက ေစာဒကတက္လိမ့္မည္ လား။ တက္ႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႔မွာေစာဒကတက္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကသလား။ မရွိပါ။ အေၾကာင္းမွာ ထိုပုဂၢိဳလ္က မည္သူမည္၀ါဆီပုိက္ဆံအေၾကြးတစ္ျပားမွ်မရိွေပ။ သူသည္လူအခ်ိဳ႕တုိ႔အေပၚေက်း ဇူး ျပဳျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည့္သူမ်ားကိုေရြးေကာက္ခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ရန္ ေရြးပုိင္ခြင့္ရွိဦးမည္ေလာ။ ရွိႏုိင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ ဘုရားသခင္က သူ႕ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၊ သူ႕ထံသုိ႔လာေသာသူမ်ား ကိုျငင္းပယ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ (တရားေဟာ ၄း၂၉)။ သို႔ရာတြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ေသြးေဆာင္ေခၚေဆာင္လာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံလာ ေရာက္ (ေယာဟန္ ၆း၄၄) ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ ခ်က္ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁း၁၆)။ ဘုရားသခင္က ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည့္သူမ်ားကိုေရွ႕မဆြကေရြး ေကာက္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ခရစ္ေတာ္ကိုေရြးေကာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔သည္မွန္ကန္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၁း၃၃ တြင္ “ဘုရားသခင္၏ ပညာႏွင့္ညာဏ္ေတာ္သည္ အလြန္နက္နဲစြတကား။ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တုိ႔ကိုအဘယ္သူမွ်စစ္၍မ ကုန္ႏုိင္။ ၾကြေတာ္မူရာလမ္းတုိ႔ကိုလုိက္၍ရွာေသာ္လည္းမေတြ႕မမီႏုိင္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ အဘယ္အရာကိုဆုိလုိသနည္း။ ေရွးမဆြကတည္းကေရြးေကာက္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။