settings icon
share icon
မေးခွန်း

ရှေးမဆွကတည်းကရွေးကောက်ခြင်းသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ရှေးမဆွကတည်းကရွေးကောက်ခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်ဖြစ်သလား။

အဖြေ


ရောမ ၈း၂၉-၃၀ ထဲတွင် “ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် အများသောညီတို့တွင်သားဦး ဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည်ရှေးမဆွကသိတော်မူသောသူတို့ကို သားတော်၏ပုံ သဏ္ဍာနှင့်တညီတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။ ထိုသို့ခွဲခန့်မှတ်သားနှင့် သောသူတို့ကို ခေါ်တော်မူ၏။ ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်း ဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေတော်မူ၏။ ထိုသို့တည်စေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်း ချီးမြှောက်တော်မူ၏” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဧဖက် ၁း၅ နှင့် ၁၁ တို့တွင် “ထိုဘုရားသခင်သည် ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်၊ ငါတို့အားပေးတော်မူ သောကျေးဇူးတော်၏ ဘုန်းအသရေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ၊ ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် သားအရာ ကိုရမည်အကြောင်း၊ အလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်း ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏။ …မိ မိစေတနာ၏အလိုတော်သို့လိုက်၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်စီရင်တော်မူတတ်သေသာသူ၏ကြံစည်ခြင်း ရှိသည်အတိုင်း၊ ရှေးမဆွကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည်ထိုခရစ်တော်အားဖြင့် အမွေခံဖြစ်ကြ၏” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ မြောက်များစွာသောသူများက ရှေ့မဆွကတည်းကခွဲခန့် မှတ်သားခြင်းကို အလွန်အမင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်ရှေ့မဆွကတည်းကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်း သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်ဖြစ်သည်။ အဓိကသော့ချက်သည် ရှေ့မဆွကတည်းကခွဲခန့် မှတ်သားခြင်းကိုသိရှိခြင်းသည်် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်လျက်ရှိသည်။

အထက်၌ဖော်ပြထားသောကျမ်းပိုဒ်များရှိ “ရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားထားခြင်း”စကားစု သည် ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် proorizo ဟုခေါ်သည်။ ၄င်း၏အဓပ္ပါယ်သည် “ကြိုတင်ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှတ်ခြင်း” “ဘိသိက်ခြင်း” “အချိန်မရောက်မီဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း” ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ရှေ့ မဆွကတည်းကခွဲခန့်မှတ်သားထားခြင်းသည် အချိန်မရောက်မီ ဘုရားသခင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ် သည်။ အချိန်မရောက်မီဘုရားသခင်ကမည်သည့်အရာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သနည်း။ ရောမ ၈း၂၉-၃၀ အရ အချို့သောသူများသည် သားတော်သခင်ယေရှုနှင့်ပုံသဏ္ဍာန်တူညီရန်၊ ဖြောင့်မတ်သော သူ ဖြစ်ရန်နှင့် ချီးမြှောက်ခြင်းခံရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ထဲ တွင်ရှိသောယုံကြည်သူများသည် ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြောင့် ကျမ်းပိုဒ်များစွာတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည် (မဿဲ၂၄း၂၂၊ ၃၁၊ မာကု ၁၃း၂၀၊ ၂၇၊ ရောမ ၈း၃၃၊ ၉း၁၁၊ ၁၁း၅-၇၊ ၂၈၊ ဧဖက် ၁း၁၁၊ ကောလောသဲ ၃း၁၂၊ ၁သက်၊ ၁း၄၊ ၁တိ ၅း၂၁၊ ၂ တိ ၂း၁၀၊ တိတု ၁း၁၊ ၁ ပေ ၁း၁-၂၊ ၂း၉၊ ၂ပေ ၁း၁၀)။ ရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းသည် လူအချို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ဘုရား သခင်ရွေးကောက်တော်မူူသော သူ၏အုပ်စိုးခြင်းအာဏာ၊ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သောခံယူချက် ဖြစ်သည်။

ရှေ့မဆွကခွဲခန့်မှတ်သားထားခြင်းခံယူချက်ငြင်းပယ်မှုများသည် မတရားသောအမှုဖြစ် သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် အချို့သောသူများကိုရွေးကောက်ကအချို့သောသူများ ကို မရွေးကောက်ခဲ့သနည်း။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိရမည့်အရာသည် ကယ်တင် ခြင်းသို့ရောက်ရှိရန် မည်သူမည်ဝါကမှ ထိုက်တန်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည် (ရောမ ၃း၂၃)။ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးသည် ထာဝရပြစ်ဒဏ်ခံထိုက် သောသူများဖြစ်ကြသည် (ရောမ ၆း၂၃)။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးကို ထာဝရမီးအိုင်ထဲသို့ပစ်ချလျှင် သူသည် တရားသောဘုရားဖြစ်ပေမည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ခြင်းမခံသောသူများအတွက်ကြောင့် ဘုရား သခင်သည်မတရားသောသူမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် မိမိအပြစ်နှင့်အလျှောက် ထိုက် တန်သောပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြခြင်းဖြစ်သည်။ လူအချို့တို့အပေါ်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့် သူသည် မတရားသောဘုရားမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်ထံမှတစုံတရာတစ်ခုရရှိရန်မည်သူကမှမ ထိုက်တန်ပါ။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်ထံမှတစုံတခုကိုမရသောအခါ သူ့ကိုအပြစ်မတင်သင့်ပေ။ ဥပမာတစ်ခုဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် လူတစ်ယောက်သည် ငွေငါးကျပ်ကို လူအယောက်နှစ်ဆယ်ထံလက် ကမ်းပေးအပ်မည်ဆိုကြပါစို့။ ပိုက်ဆံမရသောလူအယောက် ဆယ့်ငါးက စောဒကတက်လိမ့်မည် လား။ တက်နိုင်ပါသည်။ သူတို့မှာစောဒကတက်ပိုင်ခွင့်ရှိကြသလား။ မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က မည်သူမည်ဝါဆီပိုက်ဆံအကြွေးတစ်ပြားမျှမရှိပေ။ သူသည်လူအချို့တို့အပေါ်ကျေး ဇူး ပြုခြင်းသာဖြစ်သည်။

ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည့်သူများကိုရွေးကောက်ခဲ့လျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရန် ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိဦးမည်လော။ ရှိနိုင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူများသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည် (ယောဟန် ၃း၁၆၊ ရောမ ၁ဝး၉-၁၀)။ ဘုရားသခင်က သူ့ကိုယုံကြည်သောသူများ၊ သူ့ထံသို့လာသောသူများ ကိုငြင်းပယ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ (တရားဟော ၄း၂၉)။ သို့ရာတွင် လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်သွေးဆောင်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံလာ ရောက် (ယောဟန် ၆း၄၄) ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏လျှို့ဝှက် ချက်ဖြစ်သည် (ရောမ ၁း၁၆)။ ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည့်သူများကိုရှေ့မဆွကရွေး ကောက်ခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်ခရစ်တော်ကိုရွေးကောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးတို့သည်မှန်ကန်သောအရာဖြစ်သည်။ ရောမ ၁၁း၃၃ တွင် “ဘုရားသခင်၏ ပညာနှင့်ညာဏ်တော်သည် အလွန်နက်နဲစွတကား။ စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုအဘယ်သူမျှစစ်၍မ ကုန်နိုင်။ ကြွတော်မူရာလမ်းတို့ကိုလိုက်၍ရှာသော်လည်းမတွေ့မမီနိုင်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ရှေးမဆွကတည်းကရွေးကောက်ခြင်းသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ရှေးမဆွကတည်းကရွေးကောက်ခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်ဖြစ်သလား။
© Copyright Got Questions Ministries