အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စုိုးျခင္းမတုိင္မီအခ်ိန္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စုိုးျခင္းမတုိင္မီအခ်ိန္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စုိုးျခင္းမတုိင္မီအခ်ိန္ခံယူေသာသူမ်ားက ခရစ္ေတာ္သည္ အႏွစ္တစ္ ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းမတုိင္မီျပန္လည္ၾကြလာမည့္အေၾကာင္းကိုယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ျပန္ လည္ၾကြလာေသာအခါ သူသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို တိတိက်က်သိရွိရန္လုိအပ္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- သမၼာက်မ္းစာကိုသင့္ေလ်ာ္စြာအနက္ဖြင့္ျခင္းနိယာမကိုသိရွိျခင္းႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္အသင္းေတာ္(ယံုၾကည္သူမ်ား)အၾကားမတူ ညီမႈျဖစ္သည္။

ပထမအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာကိုသင့္ေလ်ာ္စြာအနက္ဖြင့္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာအတုိင္းက်မ္းပုိဒ္မ်ားအနက္ဖြင့္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ အဓိပၸါယ္ သည္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို စာေစာင္မ်ားလက္ခံေသာသူမ်ား၊ စာေစာင္ကိုေပးပို႔ျခင္းခံေသာသူမ်ားႏွင့္ စာ ေစာင္ကိုမည္သူ႔အတြက္ စသည္ျဖင့္ စာေစာင္ကိုလက္ခံေသာသူမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီစြာ အနက္ဖြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းပုိဒ္တစ္ခုကို ေရးသားသူ၊ လက္ခံရရွိမည့္သူ၊ ေနာက္ခံသမိုင္းမ်ား အေၾကာင္းသိရွိရန္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ က်မ္းပိုုဒ္မ်ားအနက္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ သမုိင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုသည္ မွန္ကန္စြာသိရွိရန္လုိအပ္သည္။ က်မ္းစာကိုက်မ္းစာျဖင့္အနက္ဖြင့္ျခင္းကို သတိရရန္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ရံဖန္ရံခါ က်မ္းပုိဒ္တစ္ခု (သို႔) အေၾကာင္းအရာတစ္ခုက သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာအနက္ဖြင့္ တတ္သည္။ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုအျခားေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္စြာဘာသာျပန္ျခင္းသည္အေရး ႀကီးသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ အလြန္အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာသည္ က်မ္းပိုဒ္တစ္ခုသည္ ဥပမာအ လကၤာျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာကို ရုိုးရုိး၊ ပံုမွန္၊ တိတိက်က်၊ က်မ္းစာ ေရးထားသည့္အတုိင္းဘာသာျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာေရးသားထားသည့္အတုိင္းဘာသာျပန္ ဆုိေသာအခါ ပံုဥပမာမ်ားကိုဥပမာအတုိင္းမေျပာဘဲ ရွင္းလင္းစြာဘာသာျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူအေနျဖင့္ ပံုဥပမာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ သင့္ေတာ္မႈမရွိလွ်င္ ပံုဥပမာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားမဖတ္ရႈသင့္ေပ။ က်မ္းပို္ဒ္မ်ားကို က်မ္းပုိဒ္ဆုိလုိျခင္းထက္ပို၍ “နက္နဲ ေသာအရာ၊ ပို၍၀ိညာဥ္ေရးရာေဖာ္ျပေသာအရာ”မ်ားအျဖစ္ဘာသာမျပန္ဆုိျခင္းသည္လည္းအလြန္ အေရးႀကီးသည္။ က်မ္းပုိဒ္မ်ားကို ၀ိညာဥ္ေရးရာတြက္အသားေပးယူျခင္းသည္အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ စာဖတ္သူမ်ားစိတ္ထဲတြင္ ထိုက်မ္းပုိဒ္မ်ား၏အဓိပၸါယ္ကိုတိက်စြာ နားမလည္ေတာ့ဘဲ လႊဲမွားစြာသိရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာအနက္ဖြင့္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္ စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ သမၼာက်မ္းစာက ဖတ္ရႈသူမ်ားစိတ္ထဲတြင္ ခံစားမႈေပးျခင္းအားျဖင့္အနက္ ဖြင့္ပါလိမ့္မည္။ ၂ေပ ၁း၂၀-၂၁ ထဲတြင္ ဤသို႔သတိေပးထားသည္။ “က်မ္းစာ၌ပါေသာအနာဂတၱိ စကားမည္သည္ကား၊ ကုိယ္အလိုအေလ်ာက္အနက္မေပၚဟု ေရွ႕ဦးစြာသိမွတ္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ အနာဂတၱိစကားသည္ လူအလိုအားျဖင့္ျဖစ္ဘူးသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တုိက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကိုခံရ၍ေဟာေျပာၾက ၏။”

ဤက်မ္းစာအနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္နိယာမမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား (အၿဗဟံမွဆင္းသက္လာေသာသူမ်ား)နွင့္အသင္းေတာ္ (ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလယံုၾကည္သူမ်ား) တုိ႔၏ကြာဟခ်က္မ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကြာဟခ်က္ရွိသည္ဟုသိရွိျခင္းသည္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသို႔ မသိခဲ့လွ်င္ လႊဲမွားစြာဘာသာျပန္ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚေပး ထားေသာဂတိေတာ္မ်ားကို လႊဲမွားစြာအနက္ဖြင့္ဆိုတတ္သည္။ (မျပည့္စံုရေသးေသာဂတိေတာ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီးေသာဂတိေတာ္မ်ား)။ ထိုဂတိေတာ္မ်ားကို အသင္းေတာ္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ဟု တျခစ္ခ်မေျပာသင့္ေပ။ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မည္သူ႕အတြက္ရည္ၫႊန္း၍ေရး သားထားသည္ကိုဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔သိျခင္းအားျဖင့္ မွန္ကန္စြာအနက္ဖြင့္ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။

အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စုိုးျခင္းမတုိင္မီခံယူခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပုိ္ဒ္ မ်ားကိုၾကည့္ၾကပါစို႔။ ကမာၻ ၁၂း၁-၃ ထဲတြင္ “ထာ၀ရဘုရားသည္လည္း အာၿဗံကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ အမ်ိဳးသားခ်င္းေပါက္ေဘာ္မ်ားထဲကထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ငါျပလတံ့ေသာျပည္သုိ႔ သြားေလာ့။ ငါသည္သင့္ကိုလူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေစမည္။ ငါေကာင္းႀကီးေပး၍သင္၏နာမကိုႀကီးျမတ္ေစ မည္။ သင္သည္ေကာင္းႀကီးခံရေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးေသာသူကိုငါေကာင္း ႀကီးေပးမည္။ သင့္ကိုက်ိန္ဆဲေသာသူကို ငါက်ိန္ဆဲမည္။ သင္အားျဖင့္လည္းလူမ်ိဳးအေပါင္းတုိ႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံရၾကလိမ့္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။”

ဤေနရာတြင္ ဘုရားသခင္ကအာၿဗဟံအား ဂတိေတာ္သံုးခုေပးခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ- အာၿဗဟံသည္ သားသမီးမ်ားစြာထြန္းကားမည္။ ဤနယ္ေျမကိုပိုင္သအုပ္စိုးမည္။ သူ၏မ်ိဳးစဥ္မ်ိဳး ဆက္မွလူသားအားလံုးအေတြက္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္လာမည္၊ ျဖစ္သည္။ ကမာၻဦးက်မ္း ၁၅း၉-၁၇ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္က သူ၏ပဋိညာဥ္ကို အာၿဗဟံထံျပန္ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ပဋိညာဥ္အေပၚဘုရားသခင္ကလုပ္ေဆာင္စရာတာ၀န္အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ အာၿဗဟံမျပဳလုပ္ ႏုိင္ေသာအရာ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပဋိညာဥ္တရားခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ အာျဗဟံမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအရာ မ်ားျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္ထဲတြင္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္းပိုင္ဆုိင္ရန္နယ္နိမိတ္သတ္ မွန္ခ်က္ကိုလည္းေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ကို တရားေဟာရာက်မ္း ၃၄ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ နယ္ေျမအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပုိဒ္မ်ားမွာ တရားေဟာ ရာက်မ္း ၃၀း၃-၅ နွင့္ ေယဇေက်လ ၂၀း၄၂-၄၄ျဖစ္သည္။ ၂ ဓမၼ ၇း၁၀-၁၇ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ သည္ ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္အတူပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ဘုရားသခင္က ဒါ၀ိဒ္ကိုသားစဥ္ ေျမးဆက္မ်ားထြန္းကားေစမည္။ သူ၏သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအားျဖင့္ ထာ၀ရႏုိင္ငံေတာ္တည္ ေထာင္မည္ဟု ဘုရားသခင္ကေျပာခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးမည့္အႏွစ္တစ္ေထာင္ အုပ္စိုးျခင္းကိုရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဂတိေတာ္သည္ ေနာက္ေနာင္တြင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟုစိတ္ထဲတြင္စြဲလမ္းျခင္းသည္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ယခုအ ျပည့္စံုေသးပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေရွာလုမုန္အုပ္စိုးျခင္းသည္ ထိုပေရာဖက္မ်ားျပည့္စံုျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္၄င္းခံယူခ်က္တြင္ ျပသနာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ေရွာလုမုန္အုပ္ စိုးေသာနယ္ေျမကို ယခုခ်ိန္တြင္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက မပိုင္ဆုိင္ေတာ့ေပ။ ယေန႔ေရွာလုမုန္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကိုမအုပ္စိုးေတာ့ေပ။ ဘုရားသခင္က အာၿဗဟံအားဂတိျပဳေသာနယ္ေျမသည္ အစဥ္အၿမဲပိုင္ရမည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ၂ဓမၼအခန္းႀကီး ၇ထဲတြင္ ရွင္ဘုရင္ကထာ၀ရအုပ္ခ်ဳပ္မည္ ဟု ဘုရားသခင္ကတိျပဳခဲ့သည္။ ဒါ၀ိဒ္ထံေပးခဲ့ေသာဂတိေတာ္ကို ေရွာလုမုန္ကမျပည့္စံုေစႏုိင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ထိုဂတိေတာ္သည္ ျပည့္စံုဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဤရႈေထာင့္အားျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ၂၀း၁-၇တြင္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ဤေလာကတြင္ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးရမည့္အႏွစ္တစ္ေထာင္အေၾကာင္းကို မၾကာခ ဏေဖာ္ျပထားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္အေပၚေပးထားေသာဂတိေတာ္မ်ားသည္ ေနာက္ေနာင္တြင္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ျပည့္စံုမည္ျဖစ္သည္။ ယခုခ်ိန္ထျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းမတုိင္မီခရစ္ေတာ္ျပန္လာမည့္ဟုယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ ဤအ ေၾကာင္းကိုခရစ္ေတာ္ျပန္လည္ၾကြလာကာ ပလႅင္ေတာ္အုပ္စိုးျခင္းကို ရည္ၫႊန္းလုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံႏွင့္ဒါ၀ိဒ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အေျခအေနေပၚမမူတည္ေသာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုဂတိေတာ္မ်ားသည္ ယခုခ်ိန္အထိ အကုန္အစင္ျပည့္စံုျခင္းမ ရွိခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္ဂတိျပဳခဲ့ေသာအရာမ်ားသည္ခရစ္ေတာ္ျပန္လည္ၾကြလာကာ ဤေလာကကို အုပ္စိုးေသာအခ်ိန္တြင္ ျပည့္စံုသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဤအနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကိုအသံုးခ်လွ်င္ အစိတ္အပို္င္းအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ျပည့္စံုသြားခဲ့ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္ပထမအႀကိမ္ၾကြလာမည့္ဓမၼေဟာင္းဂတိျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စံု သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ႀကြလာျခင္းသည္လည္း မ်က္ ၀ါးထင္ထင္ျပည့္စံုသြားမည္ဟု ကၽြႏု္္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းမ တုိင္မီခရစ္ေတာ္ၾကြလာမည္ဟု ခံယူခ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္ႏွင့္ေနာက္ဆံုးေသာအရာ အတြက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ား၄င္းအတုိင္းအနက္ဖြင့္ဆိုေသာခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စုိုးျခင္းမတုိင္မီအခ်ိန္သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သနည္း။