settings icon
share icon
မေးခွန်း

ခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားခွဲခြားမှုသည်အဘယ်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်ဖြစ် သလား။

အဖြေ


ခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားခွဲခြားမှုတွင် အဓိကအားဖြင့်အတူညီသောအချက်နှစ်ခုရှိသည်။ (၁)သမ္မာကျမ်းစာကို ရေးထားသည့်အတိုင်းအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်း(အထူးသဖြင့် ကြိုတင်ဟောပြောချက် များ) (၂)ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်ထဲတွင် ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်အသင်းတော်တို့၏ ကွာဟမှုများ ဖြစ်ကြသည်။

ခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားခွဲခြားမှုယုံကြည်သောသူများက ကျမ်းစာကိုအနက်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ကျမ်းစာအုပ်ထဲတွင်ရေးသားထားသည့်အတိုင်းအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းနိယာမကိုအသုံးပြုကြသည်။ စကားလုံးတစ်ခုစီတိုင်းသည်နေ့တိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သင်္ကေတအမှတ်အသားများ၊ ပုံဆောင်ချက်များနှင့်အမျိုးအစားပုံစံအလိုက်ခွဲခြားချက်များကို ဤနည်းလမ်းအတိုင်းအနက်ဖွင့်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာကို ကျမ်းစာအတိုင်းအနက်ဖွင့်ခြင်းမှာ မှားယွင်းချက်များမရှိပေ။သင်္ကေတများ နှင့်နှိင်းယှဉ်ပုံဆောင်ချက်များတွင်လည်းသူတို့နောက်ကွယ် တွင် ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။

သမ္မာကျမ်းစာကိုလေ့လာရာတွင် သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးယူဆချက်သုံးမျိုး ရှိသည်။ ပထမနေဖြင့်၊ စိတ်ဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်း၊ ကျွနု်ပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာကို ရေးသား ထားသော စကားအတိုင်းအနက်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူတွေနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့ ကို ဘာသာစကားပေးထားသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာကို သမ္မာကျမ်းစာဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းထဲတွင် သခင်ယေရှုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ဟောပြောချက်များကို မျက်ဝါးထင်ထင်ပြည့်စုံသွားခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ထဲတွင်ကြိုတင်ဟောပြောထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှုဖွါးမြင်ခြင်း၊ သူ၏သာသနာလုပ်ငန်း၊ သူ၏အသေခံခြင်း နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့သည် တစ်ချက်မလွှဲပြည့်စုံသွားခဲ့သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင်ကြိုတင်ဟောပြောချက်မရှိသောအရာများပြည့်စုံခြင်းရှိသည်ဟူ၍မရှိပါ။ ထိုကြောင့် ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာအ တိုင်းအနက်ဖွင့်ခြင်းသည် မမှားနိုင်သောနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာလေ့လာရာတွင် ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာအတိုင်းအနက်မဖွင့်လျှင် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာများတိကျမှန် ကန်စွာသိရှိနားလည်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ လူတိုင်းကသမ္မာကျမ်းစာကို သူတို့သိရှိမြင်တွေ့သည့်အ တိုင်းအနက်ဖွင့်ဆိုတတ်ကြသည်။ ကျမ်းစာလေ့လာရာတွင် “သမ္မာကျမ်းစာကပြောသည်” ဟု ဖော် ပြခြင်းထက် “ထိုကျမ်းပိုက်များသည် ကျွနု်ပ်ကိုမည်သည့်အရာပြောသနည်း…”က ပို၍အရေးကြီး သည်။ ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခုသည် ယနေ့ကျမ်းစာကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်အနက်ဖွင့်ကြသော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီညွတ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ကာလအပိုင်းအခြားသီအိုလောဂျီသွန်သင်သူများက ဘုရားသခင်၏လူများတွင် လူမျိုးနှစ်မျိုး နှင့်ခွဲခြားထားသည်ဟု သွန်သင်ခဲ့သည်။၄င်းတို့မှာ ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ကာလအပို်င်းအခြားခံယူသူများက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်ရှိသောဘုရားသခင်နှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ထဲတွင်ရှိသောသားတော်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ဟု ယုံကြည် ကြသည်။ ကာလအပိုင်းအခြားယုံကြည်သူများက ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်ထဲတွင် ဣသ ရေလလူမျိုးများကို အသင်းတော်ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်ဟု မယုံကြည်ကြပေ။ သူတို့က ဣသရေ လလူမျိုးများသည်လည်း အသင်းတော်သို့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေဟုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ဓမ္မဟောင်းထဲတွ် ဣသရေလလူမျိုးများအပေါ်ဘုရားသခင်၏ဂတိတော် (နယ်မြေ၊ သားစဉ်မြေး ဆက်အများအပြား၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ) သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၂၀ ထဲတွင်ဖော်ပြ ထားသည့်အတိုင်း အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းတွင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ကာလ အပိုင်းအခြားခံယူသူများက ယခုချိန်တွင်ဘုရားသခင်သည် အသင်းတော်ကို အာရုံပြုသည့်နည်းတူ နောက်နောင်တွင်လည်း သူသည် ဣသရေလလူမျိုးများကို ဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည် (ရောမ ၉-၁၁)။

ဤကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများပေါ်အခြေခံပြီး ကာလအချိန်အပိုင်းအခြားခံယူသူများက သမ္မာ ကျမ်းစာကို အဓိကအားဖြင့် အပိုင်း ခုနစ်ခုရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ၄င်းတို့မှာ လူသားများအ ပြစ်ကင်းမဲ့သောအချိန် (ကမ္ဘာ ၁း၁-၃းရ)၊ အပြစ်ရှိသည်ဟုစဉ်းစာတတ်သောအချိန် (ကမ္ဘာ ၃း၈-၈း ၂၂)၊ လူတွေအုပ်စိုးခြင်း (ကမ္ဘာ ၉း၁-၁၁း၃၂)၊ ကတိတော် (ကမ္ဘာ ၁း၂-ထွက်မြောက်ရာ ၁၉း၂၅)၊ ပညတ်တော် (ထွက်မြောက်ရာ ၂ဝး၁-တမန်တော် ၂း၄)၊ ကျေးဇူးတော် (တမန် ၂း၄- ဗျာဒိတ်တော် ၂ဝး၃) နှင့် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်း (ဗျာဒိတ်တော် ၂ဝး၄-၆) ဖြစ်သည်။ ကာလအပိုင်းအခြား ခံယူချက်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ကလူတွေကို ဆက်ဆံခြင်းပုံ စံဖြစ်သည်။ ကာလအပိုင်းအခြားခံယူချက်သည် အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းမတိုင်မီခရစ်တော် ကြွလာခြင်းကိုယုံကြည်ထားပြီး၊ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်မီ ချီဆောင်ခြင်းကိုယုံကြည်ထားသည်။ အတိုချုံးအားဖြင့်ဖော်ပြရလျှင် ကာလအပိုင်းအခြားခံယူချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ရှိသော ကြိုတင်ဟောပြောချက်များကို ၄င်းအတိုင်းအနက်ဖွင့်ခြင်း၊ ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်အသင်းတော် တို့၏ကွာဟမှုကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းပြထားခြင်း၊နှင့် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်းကာလပိုင်းအခြားများကိုဖော်ပြထားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားခွဲခြားမှုသည်အဘယ်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်ဖြစ် သလား။
© Copyright Got Questions Ministries