ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားခြဲျခားမႈသည္အဘယ္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္ျဖစ္ သလား။


ေမးခြန္း: ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားခြဲျခားမႈသည္အဘယ္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္ျဖစ္ သလား။

အေျဖ:
ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားခြဲျခားမႈတြင္ အဓိကအားျဖင့္အတူညီေသာအခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ (၁)သမၼာက်မ္းစာကို ေရးထားသည့္အတုိင္းအနက္ဖြင့္ဆိုျခင္း(အထူးသျဖင့္ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္ မ်ား) (၂)ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ထဲတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အသင္းေတာ္တုိ႔၏ ကြာဟမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားခြဲျခားမႈယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက က်မ္းစာကုိအနက္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ က်မ္းစာအုပ္ထဲတြင္ေရးသားထားသည့္အတုိင္းအနက္ဖြင့္ဆိုျခင္းနိယာမကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ စကားလံုးတစ္ခုစီတုိင္းသည္ေန႔တုိင္းအတြက္အသံုး၀င္သည္ကိုဆိုလုိသည္။ သေကၤတအမွတ္အသားမ်ား၊ ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အမ်ိဳးအစားပံုစံအလုိက္ခြဲျခားခ်က္မ်ားကို ဤနည္းလမ္းအတုိင္းအနက္ဖြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာကို က်မ္းစာအတုိင္းအနက္ဖြင့္ျခင္းမွာ မွားယြင္းခ်က္မ်ားမရွိေပ။သေကၤတမ်ား ႏွင့္ႏွိင္းယွဥ္ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္လည္းသူတုိ႔ေနာက္ကြယ္ တြင္ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာရာတြင္ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးယူဆခ်က္သံုးမ်ိဳး ရွိသည္။ ပထမေနျဖင့္၊ စိတ္ျဖင့္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္သမၼာက်မ္းစာကို ေရးသား ထားေသာ စကားအတုိင္းအနက္ဖြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ လူေတြႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကို ဘာသာစကားေပးထားသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ သမၼာက်မ္းစာကို သမၼာက်မ္းစာျဖင့္ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ သခင္ေယရႈအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ျပည့္စံုသြားခဲ့သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ထဲတြင္ႀကိဳတင္ေဟာေျပာထားသည့္အတုိင္း သခင္ေယရႈဖြါးျမင္ျခင္း၊ သူ၏သာသနာလုပ္ငန္း၊ သူ၏အေသခံျခင္း ႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတုိ႔သည္ တစ္ခ်က္မလႊဲျပည့္စံုသြားခဲ့သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္မရွိေသာအရာမ်ားျပည့္စံုျခင္းရွိသည္ဟူ၍မရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ က်မ္းစာကိုက်မ္းစာအ တုိင္းအနက္ဖြင့္ျခင္းသည္ မမွားႏုိင္ေသာနိယာမတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်မ္းစာေလ့လာရာတြင္ က်မ္းစာကိုက်မ္းစာအတုိင္းအနက္မဖြင့္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ပါရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတိက်မွန္ ကန္စြာသိရွိနားလည္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ လူတုိင္းကသမၼာက်မ္းစာကို သူတုိ႔သိရွိျမင္ေတြ႕သည့္အ တုိင္းအနက္ဖြင့္ဆိုတတ္ၾကသည္။ က်မ္းစာေလ့လာရာတြင္ “သမၼာက်မ္းစာကေျပာသည္” ဟု ေဖာ္ ျပျခင္းထက္ “ထိုက်မ္းပုိက္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုမည္သည့္အရာေျပာသနည္း…”က ပို၍အေရးႀကီး သည္။ ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခုသည္ ယေန႔က်မ္းစာကိုသူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္အနက္ဖြင့္ၾကေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္သည္ဟု မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကာလအပိုင္းအျခားသီအိုေလာဂ်ီသြန္သင္သူမ်ားက ဘုရားသခင္၏လူမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး ႏွင့္ခြဲျခားထားသည္ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။၄င္းတုိ႔မွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။ ကာလအပို္င္းအျခားခံယူသူမ်ားက ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ရွိေသာဘုရားသခင္ႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္း ထဲတြင္ရွိေသာသားေတာ္ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ ၾကသည္။ ကာလအပိုင္းအျခားယံုၾကည္သူမ်ားက ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ထဲတြင္ ဣသ ေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို အသင္းေတာ္ျဖင့္အစားထိုးလိုက္သည္ဟု မယံုၾကည္ၾကေပ။ သူတုိ႔က ဣသေရ လလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း အသင္းေတာ္သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပဟုယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔က ဓမၼေဟာင္းထဲတြ္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ (နယ္ေျမ၊ သားစဥ္ေျမး ဆက္အမ်ားအျပား၊ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား) သည္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း အခန္းႀကီး ၂၀ ထဲတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတုိင္း အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းတြင္ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ကာလ အပိုင္းအျခားခံယူသူမ်ားက ယခုခ်ိန္တြင္ဘုရားသခင္သည္ အသင္းေတာ္ကို အာရံုျပဳသည့္နည္းတူ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း သူသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ဂရုစုိက္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္ (ေရာမ ၉-၁၁)။

ဤကဲ့သို႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားေပၚအေျခခံၿပီး ကာလအခ်ိန္အပိုင္းအျခားခံယူသူမ်ားက သမၼာ က်မ္းစာကို အဓိကအားျဖင့္ အပိုင္း ခုနစ္ခုရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ လူသားမ်ားအ ျပစ္ကင္းမဲ့ေသာအခ်ိန္ (ကမၻာ ၁း၁-၃း၇)၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုစဥ္းစာတတ္ေသာအခ်ိန္ (ကမာၻ ၃း၈-၈း ၂၂)၊ လူေတြအုပ္စိုးျခင္း (ကမာၻ ၉း၁-၁၁း၃၂)၊ ကတိေတာ္ (ကမာၻ ၁း၂-ထြက္ေျမာက္ရာ ၁၉း၂၅)၊ ပညတ္ေတာ္ (ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀း၁-တမန္ေတာ္ ၂း၄)၊ ေက်းဇူးေတာ္ (တမန္ ၂း၄- ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ၂၀း၃) ႏွင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္း (ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ၂၀း၄-၆) ျဖစ္သည္။ ကာလအပိုင္းအျခား ခံယူခ်က္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ကလူေတြကို ဆက္ဆံျခင္းပံု စံျဖစ္သည္။ ကာလအပိုင္းအျခားခံယူခ်က္သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းမတုိင္မီခရစ္ေတာ္ ႀကြလာျခင္းကိုယံုၾကည္ထားၿပီး၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတုိင္မီ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုယံုၾကည္ထားသည္။ အတိုခ်ံဳးအားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ကာလအပိုင္းအျခားခံယူခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ရွိေသာ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ၄င္းအတုိင္းအနက္ဖြင့္ျခင္း၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အသင္းေတာ္ တုိ႔၏ကြာဟမႈကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းရွင္းျပထားျခင္း၊ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္းကာလပိုင္းအျခားမ်ားကိုေဖာ္ျပထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားခြဲျခားမႈသည္အဘယ္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္ျဖစ္ သလား။