ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္/မည္ကဲ့သို႕ ရရွိသနည္း။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းသည္ မည္သည့္အရာကို ဆုိလုိ သနည္း။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဆန္႕က်င္႐ႈတ္ခ်ျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မည္သို႕ျပည့္၀ႏုိင္မည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးသည္ မည္သည့္ဆုေက်းဇူးျဖစ္သည္ကို မည္သို႕သိရွိႏုိင္မည္ နည္း။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အံ့ၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာျပဳႏုိင္ေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ား သည္ ယေန႕အတြက္ ျဖစ္သလား။

အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆုိျခင္း ဆုေက်းဇူးသည္ အဘယ္နည္း။


ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား